Od virtuální k fyzické výuce

Pohled na vnímání připravenosti studentů učitelství anglického jazyka na prezenční praktickou výuku

Autoři

  • Irena Reimannová
  • Kateřina Keplová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.3110

Klíčová slova:

přípravné vzdělávání učitelů, studenti učitelství anglického jazyka, vnímání připravenosti na výuku, mikrovýuka, praktická výuka na stáži

Abstrakt

Od počátku třetí dekády 21. století zažívají učitelé všech stupňů vzdělávání bouřlivé časy. Začínající i zkušení učitelé byli nuceni přehodnotit své dovednosti tak, aby refl ektovaly nejen změny v možnostech, které přináší rozvoj technologií a globalizace, ale také náhlé a nečekané důsledky globální pandemie. Vládní rozhodnutí uzavřít všechny vzdělávací instituce v České republice kvůli pandemii COVID-19 a přesunout proces výuky a učení do online prostředí mělo dopad i na vysokoškolské přípravné vzdělávání budoucích učitelů angličtiny. Všichni se museli vyrovnat s problémy, které situace přinesla; pedagogové museli přehodnotit svůj přístup k přípravnému vzdělávání učitelů, aby se jejich studenti cítili lépe připraveni na výzvy krize. Vzdělavatelé učitelů mimo jiné přijali měnící se prostředí a aktivně hledali způsoby, jak co nejlépe podpořit studenty v jejich přípravě na učitelskou profesi.

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumu, který byl proveden na katedře anglistiky a amerikanistiky regionální české univerzity v reakci na důsledky pandemie. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak studenti učitelství vnímají, zda a jak je mikrovýuka, která kvůli omezením souvisejícím s pandemií probíhala online, připravila na jejich prezenční praktickou výuku v následujícím semestru. Kontext byl tedy silně ovlivněn okolnostmi globální From Virtual to Physical: Insights into Student English Language Teachers’ Perceptions of Preparedness for Face-to-Face Placement Practice Teaching pandemie. Teoretický rámec programu počátečního vzdělávání učitelů anglického jazyka i tohoto příspěvku je založen na modelech učitelské profesionality (Spilková, 2019), refl ektivního praktika (Černá, Píšová, & Vlčková, 2017) a realistického přístupu (Korthagen et al., 2001).

Ve studii byla shromážděna, analyzována a vyhodnocena data z refl ektivních sezení, dvou fokusních skupinových diskusí a dotazníku. Účastníky studie byli studenti druhého ročníku bakalářského programu Angličtina pro vzdělávání. Výsledky výzkumu naznačují, že studenti nevnímali cíle a obsah zvoleného studijního programu jako ovlivněné změnami vnějších podmínek, nicméně procesy svého profesního učení vnímali jako ovlivněné. Tyto výsledky jsou v souladu s výzkumem Yochanny a Levyové (2022), který se zabýval efektivní implementací mikrovýuky v přípravě učitelů.

Výsledky této studie z hlediska vzdělávání i výzkumu naznačují, že přípravné vzdělávání budoucích učitelů angličtiny musí řešit problém, jak umožnit studentům připravit se na svou profesi bez ohledu na to, zda vyučují v online nebo prezenčních hodinách. Počáteční vzdělávání učitelů by mělo mít za cíl připravit budoucí učitele na to, aby očekávali neočekávané, což je téma, které je třeba prozkoumat v dalším výzkumu.

Reference

Ağçam, R., Akbana, Y. E., & Rathert, S. (2021). Dealing with Emergency Remote Teaching: The Case of Pre-Service English Language Teachers in Turkey. Journal of Language and Education, 7(4), 16-29.

https://doi.org/10.17323/jle.2021.11995

Bartoš, V., Cahlíková, J., Bauer, M., & Chytilová, J. (2020). Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví. IDEA anti COVID-19 # 22. Národohospodářský ústav AV ČR. https://idea.cerge-ei.cz/

Batmang, B., Sultan, M., Azis, A., & Gunawan, F. (2021). Perceptions of pre-service teachers on online learning during the COVID-19 pandemic. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 9(3), 449-461.

https://doi.org/10.46328/ijemst.1595

Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burke, L. D., & Weill, B. (2023). Public health and society: Current issues. Jones & Bartlett Learning.

Černá, M., Píšová, M., & Vlčková, K. (2017). Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství. Studia paedagogica, 22(3), 44-68.

https://doi.org/10.5817/SP2017-3-4

Choate, K., Goldhaber, D., & Theobald, R. (2021). The effects of COVID-19 on teacher preparation. Phi Delta Kappan, 102(7), 52-57.

https://doi.org/10.1177/00317217211007340

Dweck, C. (2017). Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil.

El Masry, T., & I Alzaanin, E. (2021). Uncovering New Paths to Adaptation: a Case Study of Malaysian English as a Second Language Pre-service Teachers. Arab World English Journal (AWEJ), 12(1), 421-442.

https://doi.org/10.24093/awej/vol12no1.28

Finkelstein, A., Taubman, S., Wright, B., Bernstein, M., Gruber, J., Newhouse, J. P., Allen, H., Baicker, K., & Oregon Health Study Group (2012). The Oregon health insurance experiment: Evidence from the first year. The Quarterly Journal of Economics, 127(3), 1057-1106.

https://doi.org/10.1093/qje/qjs020

PMid:23293397 PMCid:PMC3535298

Fletcher, J., Klopsch, B., Everatt, J., & Sliwka, A. (2022). Preparing student teachers post-pandemic: Lessons learnt from principals and teachers in New Zealand and Germany. Educational Review, 74(3), 609-629.

https://doi.org/10.1080/00131911.2021.2007053

Ford, K., & Freund, R. (2022). Young lives under pressure: Protecting and promoting young people's mental health at a time of global crises. Young Lives Policy Brief 55. Oxford: Young Lives.

Fuertes-Camacho, M. T., Dulsat-Ortiz, C., & Álvarez-Cánovas, I. (2021). Reflective practice in times of COVID-19: A tool to improve education for sustainable development in pre-service teacher training. Sustainability, 13(11): 6261.

https://doi.org/10.3390/su13116261

Gacs, A., Goertler, S., & Spasova, S. (2020). Planned online language education versus crisis‐prompted online language teaching: Lessons for the future. Foreign Language Annals, 53(2), 380-392.

https://doi.org/10.1111/flan.12460

Gardner, S. (2010). Stress among prospective teachers: A review of the literature. Australian Journal of Teacher Education, 35(8), 18-28.

https://doi.org/10.14221/ajte.2010v35n8.2

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. (2nd ed.). Praha: Portál.

Hill, J. B. (2021). Pre-service teacher experiences during COVID 19: Exploring the uncertainties between clinical practice and distance learning. Journal of Practical Studies in Education, 2(2), 1-13.

https://doi.org/10.46809/jpse.v2i2.18

https://doi.org/10.46809/jpse.v3i1.37

Jones, L., Durham, C., & Cataneo, A. (2021). Rising to the challenge: Preparing pre-service teachers during a global pandemic. The New Educator, 17(4), 375-393.

https://doi.org/10.1080/1547688X.2021.1991538

Karakaş, A., & Yükselir, C. (2021). Engaging pre-service EFL teachers in reflection through video-mediated team micro-teaching and guided discussions. Reflective Practice, 22(2), 159-172.

https://doi.org/10.1080/14623943.2020.1860927

Kidd, W., & Murray, J. (2020). The Covid-19 pandemic and its effects on teacher education in England: How teacher educators moved practicum learning online. European Journal of Teacher Education, 43(4), 542-558.

https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1820480

Komorowska, H. (2016). Difficulty and coping strategies in language education: Is positive psychology misrepresented in SLA/FLT?. In D. Gabryś-Barker & D. Gałajda (Eds.), Positive psychology perspectives on foreign language learning and teaching, second language learning and teaching (pp. 39-56). Cham: Springer Switzerland.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-32954-3_3

Korthagen, F. A. J. (2011). Making teacher education relevant for practice: The pedagogy of realistic teacher education. Orbis Scholae, 5(2), 31-50.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.99

Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

https://doi.org/10.4324/9781410600523

Korucu-Kış, S. (2021). Preparing student teachers for real classrooms through virtual vicarious experiences of critical incidents during remote practicum: A meaningful-experiential learning perspective. Education and Information Technologies, 26(6), 6949-6971.

https://doi.org/10.1007/s10639-021-10555-7

PMid:33935573 PMCid:PMC8063783

Lei, M., & Medwell, J. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on student teachers: How the shift to online collaborative learning affects student teachers' learning and future teaching in a Chinese context. Asia Pacific Education Review, 22, 169-179.

https://doi.org/10.1007/s12564-021-09686-w

PMCid:PMC8043438

Mackey, A., & Gass, S. M. (2016). Second language research: Methodology and design. (2nd ed.). London: Routledge.

Mansfield, C. F., Beltman, S., Weatherby-Fell, N., & Broadley, T. (2016). Classroom ready? Building resilience in teacher education. In R. Brandenberg, S. McDonough, J. Burke, & S. White (Eds.), Teacher education: Innovation, intervention and impact (pp. 211-229). Singapore: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-981-10-0785-9_13

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014) Qualitative data analysis. A methods sourcebook. Thousand Oaks: SAGE.

Park, I. (2021). Moving out of the here and now: An examination of frame shifts during microteaching. Linguistics and Education, 66, 100979.

https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.100979

Pazilah, F. N., Hashim, H., & Yunus, M. M. (2021). Service-learning in English as a second language teacher training program: Exploring pre-service teachers' authentic learning experiences. Arab World English Journal (AWEJ), 12(2), 377-398.

https://doi.org/10.24093/awej/vol12no2.26

Ping, W. (2013). Micro-teaching: A powerful tool to embedding the English teacher certification testing in the development of English teaching methodologies. International Journal of English Language and Literature Studies, 2(3), 163-175.

Píšová, M., & Černá, M. (2000). Integrace profesní přípravy učitelů cizích jazyků. Pedagogická orientace, 2, 73-79.

Ridley, M., Rao, G., Schilbach, F., & Patel, V. (2020). Poverty, depression, and anxiety: Causal evidence and mechanisms. Science 370(6522).

https://doi.org/10.1126/science.aay0214

PMid:33303583

Sarnou, H., & Sarnou, D. (2021). Investigating the EFL courses shift into Moodle during the pandemic of COVID-19: The case of MA Language and Communication at Mostaganem University. Arab World English Journal (AWEJ), Special Issue on Covid-19, 12, 354-363.

https://doi.org/10.24093/awej/covid.26

https://doi.org/10.2139/ssrn.3851777

https://doi.org/10.31235/osf.io/9kavc

Spilková, V. (2019). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3), 269-291.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529

Spilková, V., Černá, M., & Reimannová, I. (2018). Kompetenční profil učitele anglického jazyka. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Taber, K. S. (2014). Methodological issues in science education research: A perspective from the philosophy of science. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (Vol. 3, pp. 1839-1893). Dordrecht: Springer Netherlands.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-7654-8_57

UNESCO (2021, 13 September). COVID-19 Educational Disruption and Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

United Nations (2020, August). Policy brief: Education during COVID-19 and beyond. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

Wells, M. S. (2021). Preparing teachers during a pandemic: Virtual practicum in an undergraduate literacy course. Teacher Educators' Journal, 14, 61-82.

Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE.

Yochanna, M., & Levy, M. (2022). Enabling pre-service teachers to connect theory to practice. The 10th European Conference on Language Learning, London, United Kingdom, 2022, July 14-17.

Zalavra, E. & Makri, K. (2022). Relocating Online a technology-enhanced microteaching practice in teacher education: Challenges and implications. The Electronic Journal of e-Learning, 20(3), 270-283.

https://doi.org/10.34190/ejel.20.3.2180

Stahování

Publikováno

2024-07-04