Koncepce liberalismu a demokracie v edukačním procesu: dekonstrukce neoliberální dominance v RVP

Autoři

  • Jan Květina M.Wolodyjowski@seznam.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.722

Abstrakt

Abstrakt: Tato studie si klade za cíl posoudit, do jaké míry je současný vzdělávací program českého gymnaziálního školství determinován základními principy liberálně-demokratické ideologie, a v jakém rozsahu je schopen formovat v postojové rovině žáků pluralistické paradigma. Pro realizaci tohoto výzkumného cíle práce využívá diskurzivní analýzy klíčových kompetencí definovaných v RVP, jejímž prostřednictvím identifikuje hlavní hodnotové inkoherence tohoto materiálu a zároveň dokazuje, že ve vzdělávacím systému dominuje jednostranná interpretace liberálních a demokratických hodnot založená na principech neoliberálních dogmat.

 

Klíčová slova: vzdělání, pluralismus, neoliberalismus, demokracie, RVP, diskurzivní analýza.

Reference

Balon, J. (2008). Teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase. In J. Šubrt et al. Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum.

Barša, P., & Císař, O. (2008). Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.

PMid:17532112

Bárta, M., & Kovář, M. (Eds.) (2011). Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha: Academia.

Bělohradský, V. (2000). Realism in politics worries people. An interview with Czech philosopher Václav Bělohradský. Central European Review, 2. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z http://www.ce-review.org/00/20/interview20_belohradsky.html

Bělohradský, V. (2014). Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby. Praha: SLON.

Benhabib, S. (1996). Toward a deliberative model of democratic legitimacy. In S. Benhabib (Ed.), Democracy and difference: the boundaries of the political. Princeton: Princeton University Press.

PMid:12321188

Cabada, L., & Vodička, K. (2007). Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál.

PMCid:PMC2562786

Cunningham, F. (2002). Theories of democracy: a critical introduction. London â New York: Routledge.

http://dx.doi.org/10.4324/9780203466247

Davies, B., & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20(3), 247–259.

http://dx.doi.org/10.1080/09518390701281751

Day, M. M. (1993). Habermasian ideal speech: Dreaming the (im)possible dream. Accounting & Finance Working Paper, 93/13. University of Wollongong. [cit. 2014-01-31]. Dostupné z http://ro.uow.edu.au/cgi/viewscontent.cgi?article=1099&context=accfinwp

Descartes, R. (2003). Meditations on first philosophy in focus. In S. Tweyman (Ed.). London – New York: Routledge.

Dietl, J., & Sokolovský, E. (1981). Okres na severu. 6. díl. Šachy. [Epizoda z televizního seriálu].

Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. In R. Wodak, M. J. Meyer et al. Methods of Critical Discourse Analysis (s. 122â137). London: Sage.

http://dx.doi.org/10.4135/9780857028020.d8

http://dx.doi.org/10.4135/9780857028020.n6

Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press.

Foucault, M. (2007). Slova a věci. Brno: Computer Press.

Foucault, M. (2009). Zrození biopolitiky (s. 192–193). Brno: CDK.

Huntington, S. (1976). The democratic distemper. In N. Glazer & I. Kristol (Eds.), The American Commonwealth. New York: Basic Books.

Ives, P. (2004). Language and hegemony in gramsci. London: Pluto Press.

Janiš, K., Kraus, B., & Vacek, P. (2008). Kapitoly ze základů pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2011). Governmentality – Neoliberalism – Education: the Risk Perspective. Pedagogický časopis, 2(2), 145â160.

http://dx.doi.org/10.2478/v10159-011-0007-z

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON.

PMid:23327067

Keller, J. (2007). Teorie modernizace. Praha: SLON.

Kol. autorů. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP.

Kol. autorů. (2008). Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha: VÚP.

Kuhn, T. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Liessmann, K. (2014). Geisterstunde: Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift. Wien: Zsolnay.

MacPherson, C. B. (2010). The political theory of possessive individualism: Hobbes to Locke. Oxford: Clarendon Press.

Münkler, H. (1993). Kritická teorie frankfurtské školy. In K. Ballestrem & H. Ottmann (Eds.), Politická filozofie 20. století. Praha: OIKOYMENH.

Petrusek, M. (2007). Vychováváme člověka vzdělaného nebo informovaného? Současné vzdělávací systémy v čase postmodernity. Sdělení přednesené na konferenci Jan Amos Komenský – 350 let od vydání Opera Didactica Omnia, Praha, 17. 11. 2007.

PMid:17406850

Saussure, F. (1966). Course in general linguistics. New York: McGraw-Hill.

Shapiro, I. (2006). Útěk před realitou v humanitních vědách. Praha: Karolinum.

Schmitt, C. (2000). The crisis of parliamentary democracy. Cambridge: MIT Press.

Schumpeter, J. (2004). Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno: CDK.

Skinner, Q. (1969). Meaning and understanding in the history of ideas. History and Theory, 8(1), 3–53.

http://dx.doi.org/10.2307/2504188

Štech, S. (2011a). PISA – nástroj vzdělávací politiky, nebo výzkumná metoda? Orbis Scholae, 5(1), 123–133.

Štech, S. (2011b). Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Příspěvek přednesený 25.–27. 11. 2011 na setkání Sdružení Lípa v Lázních Bělohrad. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z http://www.lipa.cz/doc/28/01.pdf

Taylor, Ch. (1997). Nedorozumění v diskuzi mezi liberály a komunitaristy. In J. Kis (Ed.), Současná politická filosofie (s. 465–494). Praha: OIKOYMENH.

Thayer-Bacon, B. (2006). Beyond liberal democracy: Dewey's renascent liberalism. Education and Culture, 22(2), 19–30.

http://dx.doi.org/10.1353/eac.2007.0007

White, S. K. (1988). The recent work of Jürgen Habermas: Reason, justice and modernity. Cambridge: Cambridge University Press.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511598265

Žižek, S. (2011). Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška aneb Proč musela utopie liberalismu zemřít dvakrát. Praha: Rybka.

Žižek, S. (2013). Násilí. Praha: Rybka.

Stahování

Publikováno

2016-07-21

Číslo

Sekce

Studie