Curriculum for Excellence: kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace

Autoři

  • Jakub Holec PedF UK
  • Dominik Dvořák PedF UK

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.429

Abstrakt

Abstrakt

Druh studie: Případová studie popisuje charakteristiky skotského kurikula všeobecného vzdělávání a vývoj za deset let od počátku kurikulární reformy.

Hlavní téma: Skotské Curriculum for Excellence (CfE) je obecně považováno za modelový případ celosvětové proměny kurikulární praxe na počátku nového tisíciletí. Zdůrazněním obecných kompetencí, interdisciplinárního přístup a autonomie škol při dováření se podobá českým rámcovým vzdělávacím programům.

Posloupnost výkladu: Jsou uvedena konceptuální východiska pro klasifikaci kurikula i odpovídající reformy a stručně je charakterizována metoda studie jedné země. Popisujeme vzdělávací systém Skotska, vznik nového kurikula, jeho strukturu, přijetí ve školách. Důraz klademe na vývoj kurikula a všeobecného školství od zahájení reformy a na současné diskuse i úpravy kurikulární politiky.

Závěry: Skotská kurikulární reforma je odvážná a inovativní v celkových cílech, ale málo specifická v  jejich monitorování a naplňování. Současné úpravy stavějí do popředí základní gramotnosti i celkovou pohodu dětí a posilují roli externího hodnocení výsledků žáků a škol.

Klíčová slova: kurikulum, Curriculum for Excellence, klíčové kompetence, kurikulární reforma, Skotsko

Reference

Bassey, M. (2006). Case study research in educational settings. Maidenhead: Open University Press â McGraw-Hill.

Blase, J., & Bjork, L. (2010). The micropolitics of educational change and reform: Cracking open the black box. In A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan & D. Hopkins, Second international handbook of educational change (s. 237–258). Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-90-481-2660-6_14

Bogner, A., & Menz, W. (2009). The theory-generating expert interview: epistemological interest, forms of knowledge, interaction. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Eds.), Interviewing experts (s. 43–80). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9780230244276

https://doi.org/10.1057/9780230244276_3

Bruner, J. S. (1964). Vzdělávací proces. Praha: Interní tisk. [Přetištěno SPN, 1965].

Cairney, P. (2009). Implementation and the governance problem: A pressure participant perspective. Public Policy and Administration, 24(4), 355–377.

https://doi.org/10.1177/0952076709340508

Culpepper, P. D. (2005). Single country studies and comparative politics. Italian Politics & Society, 60, 2–5.

Dvořák, D. (2012a). Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Dvořák, D. (2012b). Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), 9–26.

Education Scotland. (bez data). Principles for curriculum design. Dostupné z http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/thecurriculum/howisthecurriculumorganised/principles/

Greger, D. (2015). Metodologie srovnávací pedagogiky ve světě, u nás a v kontextu této publikace. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (s. 59–63). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Harlen, W. (1996). Four years of change in education 5â14. Edinburgh: Scottish Council for Research in Education. Dostupné z http://dspace.gla.ac.uk:8080/bitstream/1905/249/1/075.pdf

HMIe. (2009). Improving Scottish education. A report by HMIE on inspection and review 2005â2008. Dostupné z http://www.educationscotland.gov.uk/Images/ise09_tcm4-712882.pdf

Hulme, M., Baumfield, V., Livingston, K., & Menter, I. (2009). The Scottish curriculum in transition: Curriculum for Excellence. Příspěvek na výroční konferenci British Educational Research Association (BERA), Manchester.

Humes, W. (2013). The origins and development of curriculum for excellence: Discourse, politics and control. In M. Priestley & G. Biesta (Eds.), Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice (s. 13–34). London: Bloomsbury.

Hutchinson, C., & Hayward, L. (2005). The journey so far: Assessment for learning in Scotland. Curriculum Journal, 16(2), 225–248.

https://doi.org/10.1080/09585170500136184

Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, C. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

Janík, T., Pešková, K., Janko, T., Spurná, M., & Knecht, P. (2016). Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření. Příspěvek prezentovaný na XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice.

Kelly, A. V. (1999). The curriculum: Theory and practice. (4. vyd.) London: Sage.

Levin, B. (2000). Putting students at the centre in education reform. Journal of Educational Change, 1(2), 155–172.

https://doi.org/10.1023/A:1010024225888

Machin, S., McNally, S., & Wyness, G. (2013). Education in a devolved Scotland: A quantitative analysis. [Report of the Economic and Social Research Council.] Dostupné z cep.lse.ac.uk/pubs/download/special/cepsp30.pdf

Maršák, J., & Pastorová, M. (2012). Revize kurikula pro povinné vzdělávání (srovnávací analýza). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

OECD. (2015). Improving schools in Scotland: An OECD perspective. Dostupné z http://www.oecd.org/edu/school/improving-schools-in-scotland.htm

Paterson, L. (2014). Education and opportunity: is the UK departing from a common tradition? Journal of the British Academy, 2, 101–123.

Phillips, D., & Schweisfurth, M. (2014). Comparative and international education: An introduction to theory, method, and practice. London: A&C Black.

https://doi.org/10.1080/03050068.2013.871833

Priestley, M. (2012). Curriculum for Excellence: transformational change or business as usual? Interacções, 8(22), 178â195.

Priestley, M. (17. 2. 2016). Expert interview. University of Stirling.

Priestley, M., & Biesta, G. (Eds.). (2013). Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice. London: A&C Black.

Priestley, M., Biesta, G. J. J., Philippou, S., & Robinson, S. (2015). The teacher and the curriculum: exploring teacher agency. In D. Wyse, L. Hayward & J. Pandya (Eds.), The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment (s. 187–201). London: Sage.

Priestley, M., & Humes, W. (2010). The development of Scotland's Curriculum for Excellence: amnesia and déjà vu. Oxford Review of Education, 36(3), 345–361.

https://doi.org/10.1080/03054980903518951

Priestley, M., & Minty, S. (2012). Developing Curriculum for Excellence: Summary of findings from research undertaken in a Scottish local authority. Stirling: University of Stirling.

Priestley, M., & Minty, S. (2013). Curriculum for Excellence:, A brilliant idea, but...'. Scottish Educational Review, 45(1), 39–52.

Priestley, M., & Sinnema, C. (2014). Downgraded curriculum? An analysis of knowledge in new curricula in Scotland and New Zealand. Curriculum Journal, 25(1), 50–75.

https://doi.org/10.1080/09585176.2013.872047

Rabušicová, M., & Záleská, K. (2016). Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií. Pedagogická orientace, 26(3), 346–378.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-346

Renkema, W.-J. (1998). Knowledge of the traveler: case study research and the problem of generalizability. Tertium Comparationis, 4(1), 21–36.

Scottish Executive. (2000). The structure and balance of the curriculum. Dundee: Learn-ing and Teaching Scotland.

Scottish Executive. (2004). A Curriculum for Excellence. Edinburgh: autor.

Scottish Executive (2006a). Ambitious, excellent schools: our agenda for action. Edinburgh: autor.

Scottish Executive. (2006b). A Curriculum for Excellence: Progress and proposals [A paper from the Curriculum Review Programme Board]. Edinburgh: autor.

Scottish Executive, Education Department. (2007). OECD review of the quality and equity of education outcomes in Scotland: Diagnostic report. Dostupné z https://www.oecd.org/edu/school/39744132.pdf

Scottish Government. (2008). Building the curriculum 3 - a framework for learning and teaching. Dostupné z www.education.gov.scot/Documents/btc3.pdf

Scottish Government. (bez data). Curriculum for Excellence: Experiences and outcomes. Dostupné z www.education.gov.scot/Documents/all-experiences-and-outcomes.pdf

Scottish Government. (2016). Assessing children's progress. On-line http://news.gov.scot/news/assessing-childrens-progress

Sinnema, C., & Aitken, G. (2013). Emerging international trends in curriculum. In M. Priestley & G. J. J. Biesta, Reinventing the curriculum: new trends in curriculum policy and practice (s. 141–163). London: Continuum.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage.

Stake, R. E., & Trumbull, D. J. (1982). Naturalistic generalizations. Review Journal of Philosophy and Social Science, 7(1–2), 1–12.

Stará, J. (2011). Výzkumy souladu záměru vzdělávacích programů s jejich implementací. Pedagogika, 61(3), 290–305.

Steiner-Khamsi, G. (2010). The politics and economics of comparison. Comparative Education Review, 54(3), 323â342.

https://doi.org/10.1086/653047

Stenhouse, L. (1975). An introduction to curriculum research and development. Heinemann Educational Publishers.

Straková, J. (2007). Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro. Pedagogika, 57(1), 21–36.

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–743.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Švec, V., Kašpárková, S., & Kavanová, A. (2005). Kurikulum základní školy z pohledu učitelů a žáků středních škol a jejich rodičů: zamyšlení nad výsledky výzkumné sondy. In J. Maňák & T. Janík (Eds.), Orientace české základní školy (s. 194–204). Brno: Masarykova univerzita.

Walterová, E. (1994). Kurikulum – proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita.

Watson, C. (2010). Educational policy in Scotland: inclusion and the control society. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 31(1), 93–104.

https://doi.org/10.1080/01596300903465443

Yates, L., & Young, M. (2010). Globalisation, knowledge and the curriculum. European Journal of Education, 45(1), 4–10.

https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01412.x

Young, M. (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32(1), 1–28.

https://doi.org/10.3102/0091732X07308969

Publikováno

2017-04-12

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná