Adaptační období pro začínající učitele

Autoři

  • Tomáš Janík MU
  • Radka Wildová
  • Klára Uličná
  • Eva Minaříková
  • Miroslav Janík
  • Jana Jašková
  • Barbora Šimůnková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.433

Abstrakt

Abstrakt: Předkládaná studie se soustředí na adaptační období pro začínající učitele jakožto příležitost pro podporu profesního rozvoje učitelů. Nejprve identifkuje výzvy, které se s tímto obdobím profesního života pojí, poté představuje zkušenosti z vybraných zemí, ve kterých je adaptační období realizováno, a nakonec diskutuje současné návrhy na implementaci adaptačního období pro začínající učitele v České republice. Se zázemím v řešení výzkumných projektů se tato studie pokouší jít vstříc současným aktivitám MŠMT spojeným se zaváděním kariérního systému pro pedagogické pracovníky a adaptačního období pro začínající učitele. Návrh novely zákona, který tyto systémové prvky podpory učitelů legislativně konstituuje, je v době vzniku tohoto textu projednáván na různých úrovních. Bude-li návrh schválen, otevírá se prostor pro dopracování a konkretizaci adaptačního období. V návaznosti na zahraniční zkušenosti a mezinárodní srovnávací studie se tento text pokusí identifkovat několik principů, jejichž naplnění se může jevit jako přínosné pro rozpracování adaptačního období. Tyto principy jsou spojeny s efektivností indukce pro začínající učitele.

Klíčová slova: adaptační období, indukce, začínající učitel, karierní systém, profesionalizační kontinuum

Reference

Berliner, D. C. (1995). Teacher expertise. In L. W. Anderson (Ed.), International encyclopedia of teaching and teacher education (s. 46–52). Oxford: Elsevier Science.

Darling-Hammond, L., Newton, S. P., & Wei, R. C. (2013). Developing and assessing beginning teacher effectiveness: The potential of performance assessments. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25(3), 179–204.

https://doi.org/10.1007/s11092-013-9163-0

Department for Education (2015). Induction for newly qualified teachers (England). Statutory guidance for appropriate bodies, headteachers, school staff and governing bodies. Dostupné z www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/458233/Statutory_induction_guidance_for_newly_qualified_teachers.pdf

Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: A handbook for policymakers. (2010). Brusel: Evropská komise.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. (2015). Praha: MŠMT. Dostupné z www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

Education (Induction Arrangements for School Teachers) (England) Regulations 2012. Dostupné z www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1115/pdfs/uksi_20121115_en.pdf

Endbericht. Empfehlungen der ExpertInnengruppe. LehrerInnenbildung NEU. (2010). Wien: BMUK, BMWF.

Eurydice (2015). Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy. Zpráva Eurydice. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie.

Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. The Teachers College Record, 103(6), 1013–1055.

https://doi.org/10.1111/0161-4681.00141

Feiman-Nemser, S. (2003). What new teachers need to learn. Educational Leadership, 60(8), 25–29.

Fenwick, A. (2011). The first three years: Experiences of early career teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 17(3), 325–343.

https://doi.org/10.1080/13540602.2011.554707

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6(2), 207–226.

https://doi.org/10.3102/00028312006002207

Goddard, R., O'Brien, P., & Goddard, M. (2006). Work environment predictors of beginning teacher burnout. British Educational Research Journal, 32(6), 857–874.

https://doi.org/10.1080/01411920600989511

Grossman, P. (1995). Teachers' knowledge. In L. W. Anderson (Ed.), International encyclopedia of teaching and teacher education (s. 20–24). Oxford: Elsevier Science.

Grossman, P., Thompson, C., & Valencia, S. (2002). The impact of district policy on beginning teachers. ERS Spectrum, 20(1), 10–20.

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3), 381–391.

https://doi.org/10.1080/135406002100000512

Hagger, H., Mutton, T., & Burn, K. (2011). Surprising but not shocking: The reality of the first year of teaching. Cambridge Journal of Education, 41(4), 387–405.

https://doi.org/10.1080/0305764X.2011.624999

Helms-Lorenz, M., van de Grift, W., & Maulana, R. (2016). Longitudinal effects of induction on teaching skills and attrition rates of beginning teachers. School Effec-tiveness and School Improvement, 27(2), 178–204.

https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1035731

Hobson, A. J., Ashby, P., Malderez, A., & Tomlinson, P. D. (2009). Mentoring beginning teachers: What we know and what we don't. Teaching and Teacher Education, 25(1), 207–216.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.001

Howe, E. R. (2006). Exemplary teacher induction: An international review. Educational Philosophy and Theory, 38, 287–297.

https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00195.x

Huberman, A. M. (1993). The lives of teachers. London: Cassell.

Ingersoll, R. M. (2012). Beginning teacher induction: What the data tells us. Kappan Magazine, 93, 47–51.

https://doi.org/10.1177/003172171209300811

Ingersoll, R., & Kralik, J. M. (2004). The impact of mentoring on teacher retention: What the research says. Denver: Education Commission of the States. Dostupné z www.gse.upenn.edu/pdf/rmi/ECS-RMI-2004.pdf

Ingersoll, R. M., & Strong, M. (2011). The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research. Review of Educational Research, 81, 201–233.

https://doi.org/10.3102/0034654311403323

Janík, M., Pešková, K., & Janík, T. (2014). Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis scholae, 8(3), 47–70.

Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., & Hunter, J. (2014). Promoting early career teacher resilience: A framework for understanding and acting. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 530–546.

https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937957

Joseph, M. (2010). Des cours privés pour aider... les professeurs débutants. Le Figaro. Dostupné z www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/09/03/01016-20100903ARTFIG00583

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus.

Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), 129–169.

https://doi.org/10.3102/00346543062002129

Kašparová, V., Boucová, S., Ševců, M., & Soukup, P. (2014). Národní zpráva šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce.

Kearney, S. (2014). Understanding beginning teacher induction: A contextualized examination of best practice. Cogent Education, 1(1), 1–15.

https://doi.org/10.1080/2331186X.2014.967477

Kultusministerkonferenz (KMK). (2012). Ländergemeinsame Anforderungen für die Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes und die abschließende Staatsprüfung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06. 12. 2012. Dostupné z www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_12_06-Vorbereitungsdienst.pdf

Lampertová, A. (2012). Adaptačný program pre začínajúceho učitel'a – pomoc alebo povinnosť? In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 173–181). Praha: Pedagogická fakulta UK.

L'Étudiant, Enseignement. (n.d.). Dostupné z www.letudiant.fr/etudes/secteurs/enseignement_7.html

LehrerInnenbildung NEU, Empfehlungen der ExpertInnengruppe. (2009). Wien: BMUK, BMWF.

LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. (2009). Wien: BMUK, BMWF.

Lukas, J. (2007). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, 57(4), 46–60.

Mansfield, C., Beltman, S., & Price, A. (2014). 'I'm coming back again!' The resilience process of early career teachers. Teachers and Teaching, 20(5), 547–567.

https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937958

Maulana, R., Helms-Lorenz, M., & van de Grift, W. (2015). A longitudinal study of induction on the acceleration of growth in teaching quality of beginning teachers through the eyes of their students. Teaching and Teacher Education, 51, 225–245.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.07.003

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche. (2015). Emplois d'avenir professeur. Dostupné z http://www.education.gouv.fr/cid61330/les-emplois-d-avenir-professeur.html#Quels_sont%20les%20%C3%A9coles%20et%20%C3%A9tablissements%20scolaires%20qui%20peuvent%20accueillir%20les%20emplois%20d%E2%80%99avenir%20professeur%C2%A0?

Pávková, K. (2014). Profesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Orbis scholae, 8(3), 71–86.

Pech, M.-E. (2010). Les enseignants débutants feront cours à plein temps. Le Figaro, 30. 8. 2010. Dostupné z www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/08/30/01016-20100830ARTFIG00675

Píšová, M. (1999). Novice teacher. Pardubice: Univerzita Pardubice

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Píšová, M. (Ed.). (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Píšová, M., & Duschinská, K., et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Karolinum.

Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika, 66(4), 386–407.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Shulman, L. S., & Shulman, J. H. (2004). How and what teachers learn: A shifting perspective. Journal of Curriculum Studies, 36(2), 257–271.

https://doi.org/10.1080/0022027032000148298

Specht, W. (2009). Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Band 2: Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen. Graz: Leykam.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. (2014). Praha: MŠMT. Dostupné z www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf

Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry. Pedagogická orientace, 27(1), 242–246.

Szimethová, M., & Wiegerová, A. (2012). Postavenie začínajúceho učitel'a v legislatívnom rámci vybraných evropských krajín. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 165–172). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita.

Terhart, E., Czerwenka, E. K., Jordan, F., & Schmidt, H. J. (1994). Berufsbiographien von Lehrern und Lehrerinnen. Frankfurt: Lang.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Technická univerzita v Liberci.

Vampouille, T. (2010). «On n'a jamais appris à tenir une classe». Le Figaro, 30. 8. 2010. Dostupné z www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/08/30/01016-20100830ARTFIG00674

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2014). Mezinárodní výzkum v oblasti uvádění začínajících učitelů do praxe. In P. M. Rabensteiner & G. Rabensteiner (Eds.), Internationalization in teacher education (s. 69–86). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Změna zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. (2016). Praha: MŠMT. Dostupné z www.pedagogicke.info/2016/11/karierni-rad-navrh-novely-zakona-c.html

Stahování

Publikováno

2017-04-12

Číslo

Sekce

Studie – teoretická