Abstrakt

Abstrakt je stručný text, který reprezentuje daný časopisecký příspěvek jako celek. Má přesně vystihnout obsah příspěvku, popsat ho, nikoli hodnotit. Musí obstát samostatně, tj. být srozumitelný i pro čtenáře, který nezná plné znění příspěvku nebo neumí jazyk, v němž je napsán. Abstrakt se píše formou úplných vět obsahujících slova a slovní spojení, jež čtenáři usnadňují pochopení obsahu textu. Nemá obsahovat neobvyklé termíny, které by bylo zapotřebí zvlášť definovat, ani zkratky a méně obvyklé symboly.

Abstrakt plní tyto funkce:

  1. Dovoluje potenciálnímu zájemci zorientovat se v tom, zda je daný časopisecký příspěvek pro něj relevantní a vyplatí se ho celý prostudovat.
  2. Umožňuje tvorbu počítačových rešerší, tj. vyhledávat (kromě samostatných klíčových slov) důležitá slova přímo v textu abstraktu a tím vybrat daný časopisecký příspěvek mezi ty, jež jsou pro badatele pracujícího v určité výzkumné oblasti potenciálně zajímavé.
  3. Abstrakt se překládá do angličtiny a tím zprostředkovává údaje o daném časopiseckém textu i zahraničním zájemcům.

Pro výzkumné studie (kvantitativní, kvalitativní či smíšené) redakce doporučuje užít tzv. informativní abstrakt. Má formální strukturu vyjádřenou tučnými mezititulky na začátku každého oddílu daného abstraktu: Cíle, Metody, Výsledky, Závěry. Abstrakt by měl čtenáři přinést všechny důležité konkrétní údaje (včetně důležitých numerických údajů) o provedeném výzkumu. Celkový rozsah abstraktu má být 150–250 slov.

Pro studie teoretické, historické, přehledové, metodologické a pro příspěvky do diskuse redakce doporučuje užít tzv. indikativní abstrakt. Má formální strukturu vyjádřenou těmito oddíly daného abstraktu (bez mezititulků): Druh studie, Problém / Hlavní téma, Posloupnost výkladu, Závěry. Celkový rozsah abstraktu má být 150–250 slov.