Ohlédnutí za vývojem přístupů k obsahu vzdělávání, učivu a kurikulu po roce 1989

Autoři

  • Jan Slavík Dalibor Kučera, Psychological Section, Department of Pedagogy and Psychology, Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice
  • Stanislav Štech
  • Klára Uličná

Abstrakt

Následující text je volným pokračováním úvodníku a dokresluje tematiku obsahu a učiva v obecnějších souvislostech historického vývoje pedagogických, resp. didaktických studií a učitelského vzdělávání v posledních zhruba třiceti letech. Nemá být jen připomínkou faktografie, ale především nástinem vývoje toho typu diskurzu, který spojuje způsob myšlení v kulturních oborech se způsobem myšlení zakotveným v učitelské vzdělávací praxi.

Reference

Bendl., S., et al. (2011). Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, critique. 2. vyd. Lanham (Maryland) : Rowman & Littlefield.

Brockmayerová-Fenclová, J., Čapek, J., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23–37.

Doubek, D., et al. (1995) Psychodidaktický sešit. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Dunn, W. E., & Lantolf, J. P. (1998), Vygotsky's zone of proximal development and Krashen's i+1: incommensurable constructs; incommensurable theories. Language Learning, 48(3), 411–442.

https://doi.org/10.1111/0023-8333.00048

Dvořák, D. (2002). Konstruktivismus v současné didaktice. In Z. Kalhous & O. Obst, Školní didaktika (s. 49–57). Praha: Portál.

GFEN (1991). Všichni na jedničku! Alternativní didaktické postupy. Praha: Karolinum.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2000). Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika, 50(1), 38–50.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.

Hopmann, T. S. (2007). Restrained teaching: The common core of Didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109–124.

https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.109

Janík, T. (2009) Obsah vzdělávání. In J. Průcha et al. Pedagogická encyklopedie (s. 138–142). Praha: Portál.

Janík, T., et al. (2007). Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 2009, 59(2), 116–135.

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu. Scientia in Educatione, 1(1), 5–32.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., et al. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Výzkumná zpráva. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

de Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: Some food for thought. Instructional Science, 38(2), 105–134.

https://doi.org/10.1007/s11251-009-9110-0

Kaščák, O. (2002). Je pedagogika připravena na změny perspektiv? Rekontextualizace pohledů na výchovně-vzdělávací proces pod vlivem radikálního individuálního konstruktivismu a postmoderního sociálního konstruktivismu. Pedagogika, 52(4), 388–414.

Klieme, E., Schümer, G., & Knoll, S. (2001). Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I: Aufgabenkultur und Unterrichtsgestaltung. In E. Klieme & J. Baumert (Eds.), TIMSS-Impulse für Schule und Unterricht. Forschungsbefunde, Reforminitiativen, Praxisberichte und Video-Dokumente (s. 45–57). Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Korthagen, F., et al. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Kvasz, L. (2015). Inštrumentálny realizmus. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Kvasz, L. (2016). Princípy genetického konštruktivizmu. Orbis scholae, 10(2), 15â45.

Mareš, J. (1976). Využití televizní techniky při přípravě učitelů. Pedagogika, 26(3), 443–453. Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu Akreditační komise vlády. Pedagogika, 64(4), 383–395.

Nezvalová, D. (1994). Reflexe v pregraduální přípravě učitele. Pedagogika, 44(3), 241–245.

Novotná, J. (1993). Gymnázium Univerzity Karlovy. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/spp/files/2017/11/GUK-ZaklInfo.pdf

Plassová, M., Stuchlíková, I., & Vavrečka, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 67(2), 161–176.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.410

Rendl, M. (2008). O konstruktivismu ve vyučování matematiky. Pedagogika, 58(2), 167–203.

Rendl, M., & Štech, S. (2012). Should learning (mathematics) at school aim at knowledge or 45 at competences? Orbis Scholae, 6(2), 23â39.

Rey, B. (1996). Les compétences transversales en question. Paris: ES.

Rochex, J.-Y. (2008). L'oeuvre de Bernstein: une sociologie non déterministe, parce que non sociologiste. In D. Frandji & P.Vitale (Eds.), Actualité de Basil Bernstein: savoir, pédagogie et société. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

https://doi.org/10.4000/books.pur.10169

Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336–354.

Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168–177.

Slavík, J., & Janík, T. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263–274.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova Univerzita.

Slavík, J., & Siňor, S. (1993). Kompetence učitele v reflektování výuky. Interaktivní počítačový systém DITA-CS v přípravě učitelů. Pedagogika, 43(2), 155–164.

Slavík, J., Chrz, V., Štech, S., et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., Najvar, P., et al. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Solfronk, J. (1991) Reforma školy a její důsledky pro pojetí praktické přípravy učitelů. Pedagogika, 41(4), 457–466.

Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J., et al. (2015) Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida.

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada.

Stuchlíková, I., Janík, T., et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. Learning and Instruction, 4(4), 295–312.

https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90003-5

Sweller, J., Mawer, R. F., & Ward, M. R. (1983). Development of expertise in mathematical problem solving. Journal of Experimental Psychology: General, 112(4), 639–661.

https://doi.org/10.1037/0096-3445.112.4.639

Štech, S. (1992) Škola stále nová. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum.

Štech, S. (2001) Návrat vojenských vysloužilců? Pedagogika, 51(2), s. 147–150.

Štech, S. (2003) Vzdělávací programy mají umožnit poznání aneb Brána mysli otevřená. In A. Brabcová (Ed.), Brána muzea otevřená (s. 66–85). Praha: JUKO – Open Society Fund.

Štech, S. (2009) Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Štech, S. (2013). Kognitivní vývoj mezi kulturní reprodukcí a inovací. In J. Slavík, V. Chrz, S. Štech et al., Tvorba jako způsob poznávání (s. 29–44). Praha: Karolinum.

Vondrová, N., Rendl, M., et al. (2015). Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum.

Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann & M. Zutavern (Eds.), Lernkultur im Wandel. Tagungsband drei Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinen- und Lehrerbildung und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (s. 11–29). St. Gallen: UVK.

Stahování

Publikováno

2017-12-23