Psychologie v přípravě budoucích učitelů: diskurzy studijních textů vybraných psychologických předmětů

  • Kateřina Juklová Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika
  • Jindra Vondroušová
Klíčová slova: výuka psychologie, budoucí učitel, pojetí přípravy, role, repertoár, žánr, diskurz, diskurzivní analýza, kvantitativní obsahová analýza, analýza latentních tříd, učebnice, studijní text, odborný text, metodický text.

Abstrakt

Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkou aktuální role psychologie v přípravě budoucích učitelů, která je nahlížena prostřednictvím diskurzu studijních textů doporučovaných v rámci studia dvou psychologických předmětů − psychologie sociální a psychologie pedagogické. Studie využila smíšeného výzkumného přístupu a kombinovala metodu diskurzivní analýzy s obsahovou kvantitativní analýzou a analýzou latentních tříd. Nominace studijních textů do analýzy proběhla na základě aktuálních sylabů učitelských studií pro 2. stupeň základních škol všech pedagogických fakult v České republice. Celkový počet analyzovaných jednotek čítal 113 studijních textů. Metodou diskurzivní analýzy bylo identifikováno pět kvalitativně odlišných repertoárových konstrukcí, které se v diskurzu studijních textů zařazených do studia příslušných disciplín uplatňují. Obsahová kvantitativní analýza přinesla porovnání četností a proporcí ve využívání těchto konstrukcí v celkovém rozsahu i s ohledem na příslušný předmět. Získané výsledky jsou interpretovány s ohledem na širší aktuální kontext profesní přípravy učitelů a diskutována jsou rovněž omezení studie.

Klíčová slova: výuka psychologie, budoucí učitel, pojetí přípravy, role, repertoár, žánr, diskurz, diskurzivní analýza, kvantitativní obsahová analýza, analýza latentních tříd, učebnice, studijní text, odborný text, metodický text.

Biografie autora

Kateřina Juklová, Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie

e-mail: katerina.juklova@uhk.cz

Jindra Vondroušová

PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie

e-mail: jindra.vondrousova@uhk.cz

Reference

Ausubel, D. P. (1968). The psychology of meaningful learning: An introduction to school learning. Grune and Stratton.

Bernstein, B. (2003). Class, codes and control. Vol. 3: Towards a theory of educational transmission. London: Routledge & Kegan Paul.

Biggs, J. (1989). Approaches to the enhancement of tertiary teaching. Higher Education Research and Development, 8(1), 7-25.

https://doi.org/10.1080/0729436890080102

Clore, G. L., Schwarz, N., & Conway, M. (1994). Affective causes and consequences of social information processing. Handbook of social cognition, 1, 323−417.

Davies, B., & Harré, R. (2001). Positioning: the discursive production of selves. In M. Wetherell, S. Taylor & S. J. Yates (Eds.), Discourse theory and practices: A reader (261-271). London: Sage/Open University.

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Essex: Longman.

Fisher, R. (1995). Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál.

Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. (3. vyd.). Praha: Portál.

Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Social cognition. (2. vyd.) New York: McGraw-Hill.

Gould, N. (1996). Introduction: Social Work Education and the ,Crisis of the Professions'. In N. Gould & I. Taylor (Eds). Reflective learning for social work. Aldershot: Arena.

Helus, Z. (2007). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada.

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.

Hewston, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada.

Höflerová, E. (2011). Elektronický učební text. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Chrz, V., Nohavová, A., & Slavík, J. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21-46.

https://doi.org/10.5817/SP2015-3-3

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116-135.

Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (Eds.). (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511809477

Kaščák, O., & Pupala, B. (2009). Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus.

Kraus, J. (2003). Vyjadřování polemičnosti a významových opozic v politickém diskurzu. In S. Čmejrková & J. Hoffmannová (Eds.), Jazyk, média, politika (13-37). Praha: Academia.

Lašek, J. (2011). Sociální psychologie II. Hradec Králové: Gaudeamus.

Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). Motivation as an enabler for academic success. School psychology review, 31(3), 313-328.

Mareš, J. (2007). Šedesátiletí pedagogických fakult: hledání svébytnosti. Pedagogika, 57/4, 312−325.

Mareš, J. (2009). Pedagogická psychologie. In J. Průcha et al. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Marton, F., & Pang, M. F. (2006). On some necessary conditions of learning. The Journal of the Learning sciences, 15(2), 193-220.

https://doi.org/10.1207/s15327809jls1502_2

Marton, F., & Säljö, R. (1976). Symposium: learning processes and strategies. II. On qualitative differences in learning. British Journal of Educational Psychology, 46(2), 115-127.

https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02304.x

Mikk, J. (2000). Textbook: Research and Writing. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Motschnig, R., & Nykl, L. (2011). Komunikace zaměřená na člověka. Praha: Grada.

Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia.

Navrátilová, J., & Navrátil, P. (2016). Vzdělávací diskurzy v sociální práci. Sociální pedagogika, 4(1), 38-56.

https://doi.org/10.7441/soced.2016.04.01.03

Nesbit, J. C., & Adesope, O. O. (2006). Learning with concept and knowledge maps: A meta-analysis. Review of educational research, 76(3), 413-448.

https://doi.org/10.3102/00346543076003413

Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational research, 63(2), 167-199.

https://doi.org/10.3102/00346543063002167

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., et al. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-227.

https://doi.org/10.1002/sce.3730660207

Potter, J., & Wiggins, S. (2007). Discursive psychology. In C. Willig & W. Stainton-Rogers (Eds.), The Sage handbook of qualitative research in psychology (73-90). London: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781446261408

Potter, J., & Wetherell, M. (1995). Discourse analysis. In J. A. Smith, R. Harré & L. van Langenhove (Eds.), Rethinking methods in psychology (80-92). London: Sage.

https://doi.org/10.4135/9781446221792.n6

Průcha, J. (1998). Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.

Průcha, J. (2008). Možnosti výzkumu učebnic ve vztahu k učení. In P. Knecht et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Searle, J. R. (2004). Mind. Oxford: Oxford University Press.

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Currency Doubleday.

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.

https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Schön, D. A. (1983). The reflective practioner. Basic Books.

Schunk, D. H. (2012). Learning theories an educational perspective sixth edition. Pearson.

Sikorová, J. (2008). Role využívání učebnic jako výzkumný problém. In P. Knecht (Ed.), Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Slavík, J., Štech, S., & Uličná, K. (2017). Ohlédnutí za vývojem přístupů k obsahu vzdělávání, učivu a kurikulu po roce 1989. Pedagogika, 67(3), 191-202.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1038

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Soukup, P. (v tisku). Pokročilá analýza sociálněvědních dat. Brno: Munipress.

Srull, T. K., & Wyer, R. S. (Eds.). (1994). Handbook of social cognition: Basic processes. Applications. Hillsdale: Erlbaum Associates.

Strike, K. A., & Posner, G. J. (1992). A revisionist theory of conceptual change. In R. Duschl & R. Hamilton, R. (Eds.), Philosophy of science, cognitive psychology, and educational theory and practice (147-176). Albany, NY: SUNY Press.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době. Pedagogika, 57(4), 326-337.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105-115.

Štech, S. (2010). Profese učitele. In S. Štech (Ed.), Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie (139-144). Praha: Univerzita Karlova.

Sternberg, R. J., & Williams, W. M. (2010). Educational psychology. (2. vyd.) Pennsylvania: Merill.

Nykl, L. (2005). Beziehung im Mittelpunkt der Persönlichkeitsentwicklung: Carl Rogers im Vergleich mit Behaviorismus, Psychoanalyse und anderen Theorien; Mutter-Kind und andere Beziehungen. Münster: LIT.

Thompson, N. (2003). Theory and practice in human services. McGraw-Hill Education.

Zábrodská, K. (2009). Variace na gender: poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia.

Zábrodská, K., & Petrjánošová, M. (2013). Metody diskurzivní analýzy. In T. Řeháček, I. Čermák & T. Hytych, Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita.

Publikováno
2019-06-28
Sekce
Studie – výzkumná