K vývoji vzdělanostní struktury žáků středního a vyššího vzdělávání

  • Jiří Vojtěch
  • Martin Úlovec
Klíčová slova: vzdělanostní struktura, kategorie vzdělání, vzdělání s výučním listem, maturitní obory v odborném vzdělávání, maturitní obory zahrnující odborný výcvik, gymnaziální vzdělávání, nástavbové studium, vyšší odborné vzdělávání, demografický pokles, kvalifikovaná pracovní síla

Abstrakt

Abstrakt: Text popisuje vývoj vzdělanostní struktury a změny v podílu žáků vstupujících do středního a vyššího odborného vzdělávání. K popisu vzdělanostní struktury a jejího vývoje využívá relativní četnosti, které jsou z hlediska postižení dynamiky a změn systému relevantnější než absolutní četnosti. Východiskem je populační vývoj v ČR a jeho souvislost s vývojem rozdělení žáků do jednotlivých kategorií vzdělání. Kromě národní úrovně postihuje i pohled na problematiku v krajském měřítku. Dále se věnuje vývoji počtu absolventů a souvisejícím problémům. Ze srovnání s dalšími evropskými zeměmi vyplývá, že má ČR nejvyšší zastoupení žáků v technických oborech a nejnižší podíl gymnazistů. Podíly jednotlivých kategorií vzdělání jsou v ČR poměrně stabilní, zaměstnavatelé však pociťují nedostatek kvalifi kované pracovní síly. Hlavní přičiny jsou demografi cký pokles a předčasné odchody ze vzdělávání. Ty představují velké riziko z hlediska sociální koheze, protože mladí lidé se základním vzděláním, bez kvalifi kace, jsou ohroženi opakovanou, dlouhodobou nezaměstnaností se všemi negativní dopady v oblasti sociálně patologických jevů.

Reference

Chamoutová, D., Vojtěch, J., & Chomová, P. (2017). Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol. Praha: NÚV. Dostupné z www.infoabsolvent.cz.

Chomová, P. (Ed.). (2018). Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2017. Praha: NÚV. Dostupné z www.infoabsolvent.cz.

Kleňha, D., & Vojtěch, J. (2018). Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2017/18. Praha: NÚV. Dostupné z www.infoabsolvent.cz.

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

NÚV (2018a). Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. (Online). Dostupné z www.infoabsolvent.cz.

NÚV (2018b). Nově přijatí žáci a absolventi v krajích ČR. (Online). Dostupné z www.nuv.cz.

Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Vojtěch, J., & Chamoutová, D. (2017). Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17. Praha, NÚV. Dostupné z www.infoabsolvent.cz.

Vojtěch, J., & Chamoutová, D. (2018). Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2017/18. Praha, NÚV. Dostupné z www.infoabsolvent.cz.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Publikováno
2019-07-27