Význam začleňování učiva o technice a praktických činnostech do kurikula základních škol

  • Jiří Dostál
Klíčová slova: technické vzdělávání, kurikulum, základní škola, STEM, technická kreativita, praktické činnosti, technická gramotnost, výchova k volbě povolání

Abstrakt

Současná společnost prochází v globálním měřítku intenzivnější vlnou proměn, která je charakteristická především nebývalou dynamikou, rozsahem a objemem. Především se jedná o technologické a ekonomické změny, které mají podstatný vliv na podobu společnosti. Tempo rozvoje a implementace technologií založených na robotice, umělé inteligenci a informačních systémech do celé řady oblastí lidského konání – i přímo nesouvisejících s technikou – a vedle toho expanze digitální a sdílené ekonomiky vyvolávají nové vzdělávací potřeby, na které je nezbytné neprodleně reagovat. Je žádoucí připravovat budoucí generace na život v nových podmínkách, a proto zde sehrává významnou roli školství. V důsledku toho vyvolané požadavky na provedení inovací se týkají všech úrovní vzdělávání, avšak zaměřovat se budeme především na základní školství v podmínkách České republiky. Logicky se nabízejí otázky, zda jsou aktuálně indikované vývojové tendence natolik zásadní, aby byly příčinou pro kurikulární transformaci podoby vzdělávání, a zda již nastala vhodná doba pro její realizaci. Odpověď mj. hledáme v mezinárodní poznatkové komparaci s důrazem na stěžejní kategorie provázané s výukou technických a prakticko-činnostních předmětů. Rovněž jsou analyzovány koncepční a prováděcí dokumenty související s realizovanými změnami vzdělávání, vč. klíčových oborově-didaktických výzkumně laděných i teoretických studií. Na základě provedené poznatkové syntézy vyvozujeme a diskutujeme podněty pro inovativní podobu učiva o technice na základních školách, které se stává neopomenutelným faktorem přispívajícím k vytváření komplexu kompetencí nezbytných pro život jedince v moderní společnosti.

Reference

Ankiewicz, P. (1995). The planning of technology education for South African schools. International Journal of Technology and Design Education, 5(3), 245-254.

https://doi.org/10.1007/BF00769906

Blake, J. W., Cheville, A., Disney, K. A. et al. (2016). Philosophical and educational perspectives on engineering and technological literacy, III. (Online). Electrical and Computer Engineering Books. Dostupné z http://lib.dr.iastate.edu

Bruens R. (2012). Industrial arts teacher - career information for educators. (Online). Dostupné z https://education.cu-portland.edu

Cipro, M. (1996). J. H. Pestalozzi a výchova. Praha: vl. nákl.

Částková, P., & Provázková Stolinská, D. (2016). Hodnocení a sebehodnocení žáků primární školy v technické výchově v genderovém kontextu. TVV, 9(1), 28-36.

https://doi.org/10.5507/tvv.2016.004

Dixon, R. A. (2013). Trends and issues in technology education in the USA: Lessons for the Caribbean. Caribbean Curriculum, 21(1), 47-79.

Dostál, J. (2018a). Moudrost rukou aneb K realizaci kvalitní výuky techniky na školách potřebujeme kvalitní učitele. In Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory (s. 11-16). Univerzita Palackého v Olomouci.

Dostál, J. (2018b). Ve školní praxi užívané názvy pro označení vyučovacích předmětů zaměřených na techniku a informatiku. In Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory (s. 19-22). Univerzita Palackého v Olomouci.

Dostál, J., & Prachagool, V. (2016). Technické vzdělávání na křižovatce - historie, současnost a perspektivy. Journal of Technology and Information Education, 8(2), 5-24.

https://doi.org/10.5507/jtie.2016.006

Doulík, P., & Škoda, J. (2010). Prekoncepce a miskoncepce jako součást dětských pojetí a jejich psychogeneze. In J. Škoda, P. Doulík et al. Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Ústí nad Labem: UJEP

Firman, H., Rustaman, N. Y., & Suwarma, I. R. (2016). The development of technology and engineering literacy through STEM-based education. In Advances in Social Science, Education and Humanities Research (s. 209-212). International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education 2015.

https://doi.org/10.2991/icieve-15.2016.45

Gasset, O. J. (2011). Úvaha o technice. Praha: Oikoymenh.

Hašková, A., & Bánesz, G. (2015). Technika na základných školách - áno alebo nie. Praha: Verbum.

Heller, J., & Hotová, T. (2019). Máme tu generaci nešikovných chirurgů, říká přednosta z VFN. Viní mobily a počítače. Aktuálně.cz. 19. 3. 2019.

Heywood, J. (2017). The human side of engineering. Synthesis Lectures on Engineering, 11(1), 1-166.

https://doi.org/10.2200/S00748ED1V01Y201612ENG028

Hlaďo, P. (2012). Profesní orientace adolescentů: pohledy z teorií a výzkumů. Brno: Konvoj.

Hlaďo, P. (2013). Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze. Mendelova univerzita v Brně.

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadání: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada.

Ingerman, A., & Collier-Reed, B. I. (2011). Technological literacy reconsidered: A model for enactment. International Journal of Technology and Design Education, 21(2), 137-148.

https://doi.org/10.1007/s10798-009-9108-6

ITEA. (2007). Standards for technological literacy: Content for the study of technology. 3. vyd. Reston: ITEA.

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido.

Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 2(1), 67-81.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.152

Komenský, J. A. (1951). Didaktické spisy. Praha: SPN.

Kovářová, R. (2013). Nadaný žák v kontextu doby. Ostravská univerzita v Ostravě.

Kropáč, J. (2004). Technika, technické vědy, technická výchova. In J. Kropáč, Z. Kubíček, M. Chráska a M. Havelka, Didaktika technických předmětů (vybrané kapitoly). Univerzita Palackého v Olomouci.

Krupczak, J., Blake, J. W., Disney, K. A. et al. (2012). Defining engineering and technological literacy. In Proceedings of Annual Conference of the American Society of Engineering Education (Paper 5100), San Antonio, Texas.

Lee, S. M., & Trimi, S. (2018). Innovation for creating a smart future. Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 1-8.

https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.11.001

Lin, P., Abney, K., & Bekey, G. A. (2014). Robot ethics: The ethical and social implications of robotics. MIT Press.

Lin, P., Abney, K., & Jenkins, R. (2017). Robot ethics 2.0: From autonomous cars to artificial intelligence. Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/oso/9780190652951.001.0001

Machů, E. (2010). Nadaný žák. Brno: Paido.

Mitcham, C. (2001). Philosophizing about technology: Why should we bother? (Online). Dostupné z http://ethix.org

Mojžíšek, L. (1969). Formalismus v pracovních dovednostech mládeže. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university (s. 89-112).

MŠMT. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha.

NAGB. (2018). Technology & engineering literacy framework for the 2018. National assessment of educational progress. (Online). Dostupné z www.nagb.gov

NSP. (2018). Národní soustava povolání. (Online). Dostupné z www.nsp.cz

NÚOV. (2012). Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií. (Online). Dostupné z www.nuov.cz

Portešová, Š. (2018). Proč se má učitel věnovat nadaným dětem? Jen jeden důvod z mnoha… (Online). Dostupné z www.nadanedeti.cz

Potgieter, C. (2012). Linking learning activities and assessment activities to learning outcomes and assessment standards when teaching technology: A case study. International Journal of Technology and Design Education, 23(4), 969-986.

https://doi.org/10.1007/s10798-012-9226-4

Pudi, T. I. (2007). Understanding technology education from a South African perspective. Pretoria: Van Schaik.

Ramirez, G. N. K., & Perez, M. L. F. (2015). Incidencia del abordaje de una cuestión socio-científica en la alfabetización científica y tecnológica de jóvenes y adultos. Praxis & Saber, 6(11), 87-114.

https://doi.org/10.19053/22160159.3576

Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV.

Spitzer, M. (2014). Digitální demence. Brno: Host.

Štofa, J. (1992). O všeobecnej technickej vzdelanosti mládeže. In Technické vzdelávanie jako súčasť všeobecného vzdelávania (s. 30-33). Banská Bystrica: UMB.

Tondl, L. (2009). Člověk ve světě techniky: nové problémy filozofie techniky. Liberec: Bor.

Urbánek, P. (2017). Smysl má bránit jakékoli vzdělávací obsahy. Pedagogika, 67(3), 306-310.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1024

Van Rensburg, S. J., Myburgh, C. P. H., & Ankiewicz, P. (1996). Curriculum development for technology in South Africa: Gender issues. GASAT 8 Conference, Ahmedabad, India.

Publikováno
2019-07-27