Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání

Autoři

  • Vladimíra Spilková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529

Klíčová slova:

přípravné vzdělávání učitelů, pedeutologické paradigma, profesionalizace učitelství, výuka pedagogiky, sebereflexe oboru.

Abstrakt

Abstrakt: Cílem teoretické studie je reflektovat proměny paradigmatu v oblasti pedeutologie jako fenoménu, který zásadním způsobem ovlivňuje celkové pojetí, smysl, cíle, obsah a způsoby výuky pedagogiky v přípravném vzdělávání učitelů. Úvodní část studie je věnována prezentaci dominantních pedeutologických paradigmat, přičemž podrobněji je analyzováno bipolární pojetí akademický versus kompetenční koncept vzdělávání učitelů. Předmětem zájmu je také zkoumání možností a mezí akademického pojetí, které je spojeno s procesem univerzitarizace učitelského vzdělávání. V tomto kontextu je uvedena diskuse ke kritice akademizace přípravy učitelů a „zvědečťování pedagogiky“ v pojetí W. Brezinky. Těžiště studie spočívá v refl exi klíčových charakteristik profesionalizačně orientovaného pojetí přípravy učitelů, které je v mezinárodním rozměru vůdčím pedeutologickým konceptem. V tomto koncepčním rámci jsou hledány odpovědi na otázky po smyslu, cílech, obsahu a způsobech výuky pedagogiky v učitelských studijních programech. V závěru jsou formulovány výzvy k sebereflexi oboru pedagogika, tj. k hledání její „nové“ identity a jiných cest k jejímu rozvoji.

Klíčová slova: přípravné vzdělávání učitelů, pedeutologické paradigma, profesionalizace učitelství, výuka pedagogiky, sebereflexe oboru.

Reference

Bendl, S. et al. (2011). Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Bravená, N. (2016). Perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v kontextu přesahu (transcendování) dítěte. Pedagogika, 66(1), 23-31.

Brezinka, W. (1996). Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon.

Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: L. Marek.

Brezinka, W. (2015). Zvědečtění (scientifikace) pedagogiky − analýza a perspektivy. Pedagogika, 65(2), 193-206.

Cochran-Smith, S., & Lyttle, S. L. (2009). Inquiry as stance. Practicionar research for the next generation. New York: Teacher College Press.

Černá, M., Píšová, M., & Vlčková, K. (2017). Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství. Studia paedagogica, 22(3), 44-68.
https://doi.org/10.5817/SP2017-3-4


Darling-Hammond, L. (2014). Strengthening clinical preparation: The Holy Grail of teacher education. Peabody Journal of Education, 89(4), 547−561.
https://doi.org/10.1080/0161956X.2014.939009


Grimmett, P. P., & Erickson, G. L. (1988). Reflection in teacher eduacation. New York: Teacher College Press.

Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 6(2), 151−182.
https://doi.org/10.1080/713698714


Helus, Z. (2001). Alternativní pohled na kompetence učitelů. In E. Walterová (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém (s. 44−49). 2. díl. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Helus, Z. (2009) Výchova obratu - úkol naší doby. Pedagogika, 59(4), 336−340.

Helus, Z. (2010). Personalizace v pedagogice - nový pohled na staronový problém? Pedagogika, 60(3−4), 13−26.

Helus, Z. (2012). Učitel - vůdčí aktér osobnostně rozvíjející výuky. In Z. Helus, N. Bravená & M. Franclová, Perspektivy učitelství (s. 7−48). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Helus, Z. (2015). Pedagogika hledající sama sebe. Stať k diskusi nad přednáškou W. Brezinky. Pedagogika, 65(2), 207−218.

Helus, Z., Bravená, N., & Franclová, M. (2012). Perspektivy učitelství. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Hustler, D., & Intyre, D. (1996). Developing competent teachers. London: David Fulton.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kasíková, H. (1999). Kooperativní strategie v přípravě učitelů. Pedagogická orientace, 9(4), 24−29.

Kasíková, H. (2008). Kooperace jako hodnota a prostředek učitelského vzdělávání. In Sborník příspěvků z konference "Učitel 21": Učitel v 21. století - nové výzvy, nové požadavky? (s. 26−33). Praha: VÚP.

Kasíková, H. (2016). Teorie učitelského vzdělávání v kontextu vysokoškolské pedagogiky. In Strouhal, M. (Ed.), Učit se být učitelem: K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum.

Kasíková, H., & Valenta, J. (2008). Teachers social competences and the social dimension curriculum. In A. Kozlowska, R. Kahn, B. Kožuh, A. Kington & J. Mažgon (Eds), The role of theory and research in educational practice (s. 33−42). Grand Forks: University of North Dakota.

Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2002). The micropolitics of teacher induction. A narrative-biographical study on teacher socialisation. Teaching and Teacher Education, 18(1), 105-120.
https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00053-1


Kincheloe, J. L. (1993). Toward a critical politics of teacher thinking. Mapping the postmodern. Connecticut: Bergin & Garvey.

Kolb, D. A., & Fry, R. (1975). Towards an applied theory of experiential learning. In C. L. Cooper (Ed.), Theories of group processes (s. 33−58). New York: Wiley.

Kompetentní učitel pro 21. století. Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. (2011). Step by Step ČR.

Korthagen, F. A. J. (2004). In search of the essence of good teacher: Toward a more holistic approach in teacher education. Teacher and Teacher Education, 20(1), 77-97.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.10.002


Korthagen, F. et al. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Kosová, B. (2003). Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní. Prešov: Rokus.

Kratochvílová, J. et al. (2015). Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

Lazarová, B. (Ed.). (2001). Vzdělávat učitele. Brno: Paido.

Liessmann, K. (2010). Hodnota člověka. Filosoficko-politické eseje. Praha: Malovaný kraj.

Lindberg, O. (1998). Alternative metaphors in teacher education. In Sborník referátů z mezinárodní konference "Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí", Praha (s. 4).

Lukášová, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Lukášová, H., Svatoš, T., & Majerčíková, J. (2014). Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství. Příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: Inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232−258.

Moskowitz, G. (1978). Caring and sharing in the foreign language class. Rowley, Mass: Newbury House.

Nezvalová, D. (1994). Reflexe v pregraduální přípravě učitele. Pedagogika, 44(3), 241−245.

Nezvalová, D. (1995). Některé trendy v přípravě učitelů základních a středních škol. Pedagogika, 45(1), 30−37.

Niemi, H. (2015). Teacher professional development in Finland: Towards a more holistic approach. Psychology, Society and Education, 7(3), 279−294.
https://doi.org/10.25115/psye.v7i3.519


Nortfield, J. & Gunstone, R. (1997). Teacher education as a process of developing teacher knowledge. In J. Loughran & T. Russels (Eds.), Purpose, passion, and pedagogy in teacher education (s. 48−56). London: Falmer Press.

Patočka, J., & Palouš, R. (1990). Osobnost a komunikace. Příspěvky k filosofii výchovy. Studia paedagogica, 5(1), 17.

Peterson, P., Baker, E., & McGaw, B. (Eds.). (2010). International encyclopedia of education. Elsevier Science.

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Univerzita Pardubice.

Píšová, M. (Ed.). (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Univerzita Pardubice.

Píšová, M., & Černá, M. (2002). Klinický rok. In V. Švec (Ed.), Profesní růst učitele (s. 187−192). Brno: Konvoj.

Píšová, M., & Černá, M. (2006). Pro mentory projektu Klinický rok. Univerzita Pardubice.

Píšová, M., Najvar, P., & Janík, T. et al. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Pollard, A. (2001). Reflective teaching. London: Cassel.

Pravdová, B. (2014). Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015


Rogers, C. R. (1998). Způsob bytí. Praha: Portál.

Russell, T. (1997). How I teach is the message. In J. Loughran & T. Russels (Eds.), Purpose, passion, and pedagogy in teacher education (s. 48−56). London: Falmer Press.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1−22.
https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411


Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. London: Temple Smith.

Spilková, V. et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Spilková, V. (2006). Dilemata v pojetí pedagogické přípravy studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 19-30.

Spilková, V. (2007). Význam portfolia pro profesní rozvoj studentů učitelství. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 7-19). Univerzita Pardubice.

Spilková, V. (2016). Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání? Pedagogika, 66(4), 368-385.
https://doi.org/10.14712/23362189.2016.348


Spilková, V. et al. (2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida.

Spilková, V., & Hejlová, H. (Eds.). (2010). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Vašutová, J. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Strouhal, M. (Ed.). (2016). Učit se být učitelem: K vybraným problémům učitelského vzdělávání). Praha: Karolinum.

Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Rámcová koncepce přípravy učitelů základních a středních škol aneb O hledání a nacházení konsensu mezi aktéry. (Online). Dostupné z www.researchgate.net

Stuchlíková, I. & Mareš, J. (2018). Potíž s výukou psychologie v učitelských programech. Pedagogika, 68(4), 341-347.

Štech, S. (1992). Škola stále nová. Praha: Univerzita Karlova.

Štech, S. (1995). Artikulace teorie a praxe v učitelství (dilemata profese). In Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii. Brno: Paido.

Štech, S. (1999). Teoretické přístupy k vysokoškolské výuce. In J. Vašutová (Ed.), Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Štech, S. (2003). Pohled na učitelskou profesi zvnějšku a zevnitř. In Biodromálne premeny učiteľa - učiteľ v premenách času (s. 9-22). Prešovská univerzita v Prešove.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době: esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326-337.

Štech, S. (2010). Edukace založená na důkazech - magická víra v pedagogickou účinnost? In J. Bečvář, M. Bečvářová & A. Slavík (Eds.), Jak připravit učitele matematiky (s. 297-303). Praha: MatfyzPress.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615-633.
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615


Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno: Paido.

Švec, V. (2000). Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido.

Tomková, A. (2015). Princip izomorfismu v učitelské přípravě. Pedagogika, 65(1), 75-81.

Tomková, A. (2016). Příprava učitelů a hodnocení její kvality v Belgii. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A. et al. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Transforming Teacher Education through Clinical Practice: A National Strategy to Prepare Effective Teachers. Report of the Blue Ribbon Panel on Clinical Preparation and Partnerships for Improved Student Learning (2010). Washington: National Council for Accreditation of Teacher Education.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Technická univerzita v Liberci.

Urbánek, P. (2006). Změny ve strukturaci učitelského studia v kontextu současné školní kurikulární reformy. In Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy (s. 82-85). Univerzita Hradec Králové.

Urbánek, P. (2012). Učitelské vzdělávání na rozcestí: historie, současnost a rizika. In M. Somr et al. Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství (s. 53-74). České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU.

Urbánek, P. (2016). Akademický či kompetenční koncept vzdělávání učitelů. Nutná bipolarita? In M. Strouhal (Ed.), Učit se být učitelem: K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum.

Valenta, J. (2008). Cesta k druhým aneb Sociálně kompetentní učitel sociálních kompetencí. In J. Kolář & M. Lazarová (Eds.), K sobě, k druhým, k profesi. Sborník z konference (s. 45-57). Brno: Masarykova univerzita.

Valli, L. (1997). Listening to other voices: A description of teacher education in the United States. Peabody Journal of Education, 72(1), 67−88.
https://doi.org/10.1207/s15327930pje7201_4


Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vašutová, J. et al. (2008). Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogickopsychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál.

Vonk, J. H. C., Giesbers, J. H., Peeters, J. J., & Wubbels, T. (1992). New prospects for teacher education in Europe II. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Walterová, E. (2001). Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 2. díl. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Walterová, E. (2015). O riziku zjednodušování a pohybu ve vědě, v pedagogice zvlášť. Pedagogika, 65(2), 219−229.

Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann & M. Zutavern (Eds.), Lernkultur im Wandel (s. 11-29). St. Gallen: UVK Fachverlag.

Zuzovsky, R. (2011). Professional development of student teachers during preservice training: A follow-up study. Příspěvek přednesený na Konferenci ATEE, Stockholm.

Stahování

Publikováno

2019-12-08