Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace

Autoři

  • Jana Kratochvílová
  • Kateřina Lojdová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1519

Klíčová slova:

kvalita výuky, pedagogická propedeutika, reforma kurikula, vysokoškolská výuka, vzdělávání učitelů, studenti učitelství.

Abstrakt

Abstrakt: Příspěvek mapuje reformu pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, který je podstatnou součástí učitelských studijních programů. Představuje východiska, postupně se měnící strukturální podmínky a hlavní dilemata, která provázela jeho tvorbu. Na jejich základě se zaměřuje na principy kvality vysokoškolské výuky a jejich evaluaci. Proces reformy kriticky zasazuje do souvislostí vysokoškolského vzdělávání v éře masifikace. V neposlední řadě text přináší osobní reflexe autorek podílejících se na reformě kurikula pedagogicko-psychologického modulu.

Klíčová slova: kvalita výuky, pedagogická propedeutika, reforma kurikula, vysokoškolská výuka, vzdělávání učitelů, studenti učitelství.

Reference

Barkley, E. F., & Major, C. H. (2018). Interactive lecturing: A handbook for college faculty. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Barkley, E. F., Major, C. H., & Cross, K. P. (2014). Collaborative learning techniques: A resource for colledge fakulty (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Bertrand, Z. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.

Blumberg, P. (2008). Developing learner-centred teaching: A practical guide for faculty. San Francisco: Jossey Boss.

Brooks, C. F. (2016). Role, power, ritual, and resistance: A critical discourse analysis of college classroom talk. Western Journal of Communication, 80(3), 348−369.

https://doi.org/10.1080/10570314.2015.1098723

Brown, G., & Edmunds, S. (2017). Effective teaching? In E. Roger & E. Hogard (Eds.), Handbook of quality assurance for university teaching. London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315187518-19

Bryer, T. A., & Seigler, D. (2012). Theoretical and instrumental rationales of student empowerment through social and web-based technologies. Journal of Public Affairs Education, 18(3), 429-448.

https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001693

Connelly, F., & Clandinin, D. (1988). Teachers as curriculum planners: Narratives of experience. Toronto: OISE Press.

Crawford, C., Horsley, R., & Parkin, E. (2019). How can student engage in assuring the quality of university teaching? In E. Roger & E. Hogard (Eds.), Handbook of quality assurance for university teaching (s. 166−177). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315187518-14

Davidson, N., & Major, C. H. (2014). Boundary crossing: Cooperative learning, collaborative learning, and problem-based learning. Journal on Excellence in Colledge Teaching, 25(3−4), 7−55.

Deakin, C. R., McCombs, B., Haddon, A., Broadfoot, P., & Tew, M. (2007). The ecology of learning: Factors contributing to learner‐centerd classroom cultures. Research Papers in Education, 22(3), 267−307.

https://doi.org/10.1080/02671520701497555

Delaney, J., Johnson, A., Johnson, T., & Treslan, D. (2010). Students' perceptions of effective teaching in higher education. The 26th Annual Conference on Distance Teaching and Learning. Dostupné z www.uwex.edu

Dunne, E., & Owen, D. (Eds.). (2013). Student engagement handbook: Practice in higher education. London: Emerald.

Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: SLON.

European Commission (2013). High Level Group on the Modernisation of Higher Education: Report to the European commission on improving the quality of Teaching and learning in europe's higher education institutions. Luxembourg: EU.

Ford, M. E. (1992). Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency beliefs. London: SAGE.

https://doi.org/10.4135/9781483325361

Garbett, D., & Ovens, A. (Eds.). (2016). Enacting self-study as methodology for professional inquiry. Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP).

Hativa, N. (2013). Student ratings of instruction: Recognizing effective teaching. Oron Publications.

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Taylor & Francis.

https://doi.org/10.4324/9780203887332

Healey, M., Flint, A., & Harrington, K. (2014). Engagement through partnership: Students as partners in leaning and teaching in higher education. York: HEA.

Helus, Z., Bravená, N, & Franclová, M. (2012). Perspektivy učitelství. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

Janebová, E. (2009). Vedení internacionalizace vysokých škol. Studia paedagogica, 14(2), 107−130.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kompetence učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634-663.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., & Slavík, J. (2018). Kurikulární války, departmentalismus a transdidaktika. Plenární přednáška na XXVI. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Spilková, V., & Píšová, M. (2014). Standard a kariérní systém učitele: Problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259−274.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-259

Janštová, E., & Slezáčková, A. (2018). Pozitivní edukace - inspirace zlepšení kvality vzdělávání. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, 8(3), 7−24.

Jarkovská, L. (2018). Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice? Sociální pedagogika, 6(1), 47-57.

https://doi.org/10.7441/soced.2018.06.01.03

Jones, J. M. (2014). Discussion group effectiveness is related to critical thinking through interest and engagement. Psychology Learning and Teaching, 13(1), 12−24.

https://doi.org/10.2304/plat.2014.13.1.12

Kaplánek, M., & Kočerová, M. (2011). Participace − nejlepší způsob výchovy k demokracii. E-pedagogium, 1, 18−37.

https://doi.org/10.5507/epd.2011.003

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON.

Kayler, M. A. (2009). Teacher development and learner‐centered theory. Teacher Development, 13(1), 57−69.

https://doi.org/10.1080/13664530902858501

Korthagen, F. A. J. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Koťa, J. (2012). Traktát o vybraných problémech teorie a praxe v oblasti pedagogických věd. Pedagogická orientace, 22(3), 336−352.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-336

Kratochvílová, J. (2007). Učitelé škol v nové roli "tvůrců" kurikula. Orbis scholae, 2(1), 101−110.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.155

Kratochvílová, J., & Koblihová, H. (2018). Formativní evaluace pedagogicko-psychologické složky profesní přípravy. In J. Malach, D. Vicherková (Eds.), Otázky evaluace výuky na vysokých školách (s. 49-62). Ostravská univerzita.

Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.

Liessmann, K. P. (2015). Hodina duchů: Praxe nevzdělanosti. Praha: Academia.

Lojdová, K. (2016a). Sňatek z rozumu? Výzkum a výuka v pregraduální přípravě učitelů na příkladu kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 26(1), 51-75.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-51

Lojdová, K. (2016b). The end of academic freedom in the era of neoliberalism? Pedagogická orientace, 26(4), 605−630.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-4-605

Lukáš, R. (2016). Institucionální bariéry zlepšování přípravy učitelů: Departmentalismus na pedagogické fakultě. Aula, 24(2), 21−38.

Lukášová, H., Svatoš, T., & Majerčíková, J. (2014). Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství. Příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Lukášová-Kantorková, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3), 257−271.

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008) Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Mareš, J. (2018). Příklady dobré praxe v pedagogice. Pedagogika, 68(4), 378-412.

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1090

Mello, D., & Less, C. A. (2013). Effectiveness of active learning in the arts and science. Humanities Department Faculty Publications and Research, Paper 45.

Nehyba, J., Kolář, J., Dubec, M., et al. (2014a). Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita.

Nehyba, J., Lazarová, B., Kolb, D. A., et al. (2014b). Reflexe v procesu učení: Desetkrát stejně a přece jinak... Brno: MuniPress.

Nohavová, A., & Sokolová, L. (2018). Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů. Pedagogika, 68(4), 349-366.

Peseta, T., Bell, A., Clifford, A., et al. (2016). Students as ambassadors and researchers of assess-ment renewal: Puzzling over the practices of university and academic life. International Journal for Academic Development, 21(1), 54−66.

https://doi.org/10.1080/1360144X.2015.1115406

Píšová, M. (Ed.). (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Univerzita Pardubice.

Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.

Pravdová, B. (2014). Já jako učitel: Profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015

Prudký, L., Pabian, P., & Šima, K. (2010). České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009. Praha: Grada.

Rais, K., & Münsterová, E. (2014). Metodika IPN Kvalita. Praha: MŠMT.

Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol (2015). Praha: MŠMT.

Rámcové požadavky na studijní programy, na jejichž základě lze získat odbornou kvalifikaci k výkonu regulovaných povolání (2017). Praha: MŠMT.

Rogers, C. (1998). Způsob bytí. Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál.

Scriven, M. (1981). Evaluation thesaurus. EdgePress.

Schön, D. (1983). The reflective practitioner. London: Temple Smith.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: Na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367−386.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-367

Spilková, V. (2002). Klíčové koncepty v současných proměnách učitelského vzdělávání - reflexe, sebereflexe, konstruktivistické přístupy. In E. Walterová (Ed.), Výzkum školy a učitele. Sborník z 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V. (2016). Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání? Pedagogika, 66(4), 368−385.

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.348

Spilková, V. (2007). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Pedagogika, 57(4), 338−348.

Spilková, V., & Vašutová, J. (Eds.). (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brusel.

Starý, K. (2007). Formativní hodnocení ve školní výuce. In D. Greger & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace (s. 221-242). Praha: Karolinum.

Stöckelová, K. Šima & T. Virtová, Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: SLON.

Strouhal, M. (Ed.). (2017). Učit se být učitelem: K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum.

Strouhal, M., & Štech, S. (2016). Vzdělání a dnešek: Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Praha: Karolinum.

Stuchlíková, I., & Mareš, J. (2018). Potíž s výukou psychologie v učitelských programech. Pedagogika, 68(4), 341-347.

Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M. et al. (2015). Oborové didaktiky: Vývoj − stav − perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Svatoš, T. (2006). Studentské portfolio v učitelském studiu jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 45−57.

Svojanovský, P. (2017). Supporting student teachers' reflection as a paradigm shift process. Teaching and Teacher Education, 66, 338-348.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.001

Svojanovský, P. (2018). Podpora reflexe praxe v učitelském vzdělávání (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláčková, J., et al. (2016). Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 21(1), 9−34.

https://doi.org/10.5817/SP2016-1-2

Šima, K., & Pabian, P. (2013). Ztracený Humboldtův ráj: Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: SLON.

Štech, S. (1994). Co je učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 44(4), 310−320.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době: Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326-337.

Štech, S. (2014). Zpochybnění mýtů. In J. Dvořáčková, P. Pabian, S. Smith, T. Stöckelová & K. Šima (Eds.), Politika a každodennost na českých vysokých školách: etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum (s. 11-15). Praha: Sociologické nakladatelství.

Švec, V. (1996). Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, 46(3), 266-276.

Švec, V. (2006). Pedagogická příprava učitelů v proměnách a nadějích. Pedagogika, 56(1), 1−4.

Švec, V., Lojdová, K., & Pravdová, B. (Eds.). (2016). Učitelské praxe: Současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

Švec, V., Svojanovský, P., & Pravdová, B. (Eds.). (2016). Determinanty účinnosti učitelských praxí. Brno: MuniPress.

Švecová, J., & Vašutová, J. (1997). Problémy učitelského vzdělávání. In Problémy učitelské profese ve světě (s. 116−117). Praha: Portál.

Tangney, S. (2014). Student-centerd learning: A humanist perspective. Teaching in Higher Education, 19(3), 266−275.

https://doi.org/10.1080/13562517.2013.860099

Trebuľová, S. (2014). Spokojenost studentek německého jazyka s předměty společného základu. (Bakalářská práce). Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Tůma, F., & Knecht, P. (2019). Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica, 24(1), 9−31.

https://doi.org/10.5817/SP2019-1-1

Vašutová, J. (2002). Studentské portfolio. In J. Vašutová, Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Weltman, D., & Whiteside, M. (2010). Comparing the effectiveness of traditional and active learning methods in business statistics. Convergence to the mean. Journal of Statistic Education, 18(1), 1−13.

https://doi.org/10.1080/10691898.2010.11889480

Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and indetity. New York: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72, 131-175.

https://doi.org/10.3102/00346543072002131

Wright, A. W., Hamilton, B., Mighty, J., Scott, J., & Muirhead, B. (2014). The Ontario Universities' Teaching Evaluation Toolkit: Feasibility study. Centre for Teaching and Learning Reports. Dostupné z http://scholar.uwindsor.ca/ctlreports/4

Younger, M., Brindley, S., Pedder, D., & Hagger, H. (2004). Starting points: Student teachers' reasons for becoming teachers and their preconceptions of what this will mean. European Journal of Teacher Education, 27(3), 245−264.

https://doi.org/10.1080/0261976042000290787

Stahování

Publikováno

2019-12-08