Ethical and Moral Aspects of School Education: The situation in the Czech Republic

Autoři

  • Jiří Mareš

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1621

Klíčová slova:

ethics education, moral education, school, teachers, pupils, research, Czech Republic

Abstrakt

Abstract: This review study focuses on ethical and moral aspects of school education in the Czech Republic after 1989, when change occurred not only in the political regime but also in all spheres of social life, including education. The study is based on publications by Czech authors and is structured into six parts. The fi rst part describes the broader context of the chosen issue: it describes the basic philosophical concepts of ethics and morality and reminds offi cial materials (starting with the International Teachers’ Charter, through materials created by the Ministry of Education, to the school rules of individual schools). The second part provides an overview of publications dealing with the ethical and moral education of children and adolescents from the perspective of various scientific disciplines: philosophy, theology, sociology, and psychology. The third part presents the organizational form of ethical and moral education at Czech basic and secondary schools. In terms of its content and conception, ethics education as a subject taught in Czech schools is based on the concept of prosocial education (Roche-Olivar, 1992), adapted by the Slovak author Ladislav Lencz (1995). The fourth part is devoted to a specifi c genre, review studies which provide information about Czech and foreign research studies, and evaluates them. The fifth and most extensive part reports on selected Czech empirical studies that deal with the ethical and moral aspects of education. It presents research on cyberbullying addressed to both pupils and teachers and mobbing and bossing in schools, examines the course and outcomes of teaching ethical topics, researches the power relations between teachers and their pupils, and examines the tendencies for teachers and pupils to be manipulated at school, cheating by pupils at school, and pupils helping one another. The sixth and last part of the study describes assessment tools with the help of which the ethical and moral aspects of school education are determined. The study concludes that one-off transversal research studies predominate in the studies, while longitudinal research studies are not conducted at all; mainstream research focuses on real-life research and no intervention studies are undertaken; researchers’ attention is focused mainly on negative ethical and moral situations, while research into positive phenomena is neglected.

Keywords: ethics education, moral education, school, teachers, pupils, research, Czech Republic

Reference

AISIS (2010). Kyberšikana na českých školách - výzkumný projekt [Cyberbullying in Czech Schools - a Research Project]. Kladno: AISIS.

Bendl, S., & Voňková, H. (2010). Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami [The relationship between the (non-) manipulative and victimisation behaviour of a teacher and his/her selected characteristics]. Pedagogika.sk, 1(4), 294-318.

Beneš, Z. (2017). Malé zamyšlení nad velkým tématem [Small thoughts on large themes]. Historie - Otázky - Problémy, 9(2), 9-14.

Berkowitz, M. W. (2012). Moral and character education. In K. R. Harris, S. Graham, T. Urdan et al. (Eds.), Educational psychology handbook, Vol. 2. Individual differences and cultural and contextual factors (pp. 247-264). Washington:
https://doi.org/10.1037/13274-010

American Psychological Association.

Čapek, K. (1988). Mravní výchova [Moral education]. In Spisy XIV. Od člověka k člověku I (pp. 318-321). Praha: Československý spisovatel.

ČAPV (2013). Sekce č. 6 Etické a morální aspekty ve vzdělávání [Moral and ethical aspects of education]. The entire proceedings of the ČAPV conference at the Faculty of Education, UJEP in Ústí nad Labem. Available at www.capv.cz/index.php/cz/2013

Čech, T. (2011). Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol [Mobbing as a negative phenomenon in the environment of basic schools]. Brno: Masarykova univerzita.

Čermák, I. (1998). Dětská agrees [Aggression in children]. Brno: CERM.

Černý, K. (2012). Učitelé dějepisu: výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu [History teachers: teaching the most recent history, historical consciousness, and the legitimisation of school history teaching]. Orbis Scholae, 6(1), 41-52.
https://doi.org/10.14712/23363177.2015.48

Červený, P. et al. (2005). Etický kodex křesťanského učitele [The Code of Ethics of a Christian Teacher]. Praha: Česká biskupská konference.

ČSU (2018). Školy a školská zařízení České republiky [Schools and school facilities in the Czech Republic]. Praha: Český statistický úřad.

ČŠI (2016). Tematická zpráva: Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání [Thematic report: Ethics education in pre-school, basic, and secondary education]. Praha: Česká školní inspekce.

Dopita, M., & Čech, T. (Eds.). (2010). Etika ve vědách o výchově [Ethics in the Sciences of Education]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Česká pedagogická společnost.

Dorotíková, S. (Ed.) (2003). Profesní etika učitelství [The professional ethics of teaching]. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Dvořáková, J. (2007). Morální usuzování: vliv hodnot, osobnostních charakteristik a morální identity na řešení a zdůvodnění morálních situací [Moral reasoning: the influence of values, personality characteristics, and moral identity on the solution and justification of moral situations]. (Doctoral dissertation). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Etický kodex Univerzity Karlovy [Code of Ethics of Charles University] (2018). Praha: Univerzita Karlova.

Feigenberg, L. F., King, M. S., & Barr, D. J. et al. (2008). Belonging to and exclusion from the peer group in schools: Influences on adolescents' moral choices. Journal of Moral Education, 37, 165-184.
https://doi.org/10.1080/03057240802009306

Hábl, J. (2010). Formování charakteru: zapomenuté téma Komenského didaktiky (referát na 18. konferenci ČAPV) [Character formation: a forgotten theme of the didactics of Comenius (paper delivered at the 18th ČAPV conference)]. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL.

Hábl, J., & Polinský, J. (2017). Problém metody morálních dilemat v etické výchově [The problem of moral dilemmas in ethics education]. E-Pedagogium, 17(1), 35-45.
https://doi.org/10.5507/epd.2017.004

Handschuh Plowman, K. L. (2016). An analysis of school psychology journal articles and annual convention program presentations. (Masters theses & specialist projects). Kentucky: Western Kentucky University.

Hartmann, N. (2002). Struktura etického fenoménu [The Structure of the Ethical Phenomenon]. Praha: Academia.

Havelková, H., & Vodáková, A. (2018). Heslo: morálka [The password: morality]. In Z. Nešpor (Ed.), Sociologická encyklopedie [Encyclopaedia of sociology]. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Honzírková, K. (2010). Etická výchova, její náboženské a sekulární pojetí [Ethics education and its religious and secular conception]. Brno: Pedagogická fakulta MU.

Charta učitelů [Teachers' Charter] (1997). In Vedení školy: Škola a společnost [School management: School and society] (pp. 1-23). Praha: Raabe.

Janečková, T. (2018). Etická dimenze vzdělávání ruských žáků na českých základních školách [The ethical dimension of the education of Russian pupils at Czech basic schools]. In P. Vyhnálková & J. Plischke (Eds.), Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole [Current Problems of Pedagogy in Research of Doctoral Students XII. The dying of humanity? Educational challenges in the contemporary school] (pp. 92-98). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Janošová, P., Kollerová, L., & Zábrodská K. (Eds.) (2016). Psychologie školní šikany [The psychology of bullying in schools]. Praha: Grada.

Janštová, E., & Slezáčková, A. (2018). Pozitivní edukace - inspirace pro zlepšení kvality vzdělávání [Positive education - inspiration for improving the quality of education]. Lifelong Learning, 8(3), 7-24.

Klusák, M. (2014). Morální vývoj školáků a předškoláků: paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta [The moral development of schoolchildren and preschoolers: Paradigmatic challenges according to Jean Piaget]. Praha: Karolinum.

Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany [A new way to stop bullying]. Praha: Portál.

Kollerová, L., Janošová, P., & Říčan, P. (2015). Moral motivation in defending classmates victimized by bullying. European Journal of Developmental Psychology, 12(3), 297-309.
https://doi.org/10.1080/17405629.2015.1006125

Kollerová, L., & Smolík F. (2016). Victimization and its associations with peer rejection and fear of victimization: Moderating effects of individual-level and classroom-level characteristics. British Journal of Educational Psychology, 86(4), 640-656.
https://doi.org/10.1111/bjep.12129
PMid:27650881

Kopecký, K., & Szotkowski, R. (2016). Národní výzkum kyberšikany českých učitelů (výzkumná zpráva) [National research on the cyberbullying of Czech teachers (research report)]. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kotásková, J. (1987). Socializace a morální vývoj dítěte [Socialisation and moral development of the child]. Praha: Academia.

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie [Positive psychology]. Praha: Portál.

Lencz, L. (1995). Koncepcia etickej výchovy [The concept of ethical education]. In C. Diatka (Ed.), Uplatnenie objektívnych etických noriem v školskom a mimoškolskom vzdelávaní [The application of objective ethical standards in school and extracurricular education] (pp. 105-113). Nitra: Polygrafia - Dominant.

Lencz, L. (2000). Etická výchova: Metodický materiál 1 [Ethics education: Methodological material 1]. Praha: Luxpress.

Lencz, L. et al. (2005). Etická výchova: Metodický materiál 2 [Ethics education: Methodological material 2]. Praha: Luxpress.

Lencz, L., & Ivanová, E. (2003). Etická výchova: Metodický materiál 3 [Ethics education: Methodological material 3]. Praha: Luxpress.

Lickona, T. (1997). The teacher's role in character education. Journal of Education, 179(2), 63-80.
https://doi.org/10.1177/002205749717900206

Lind, G. (1997). How morale is helping behavior? Chicago: Annual Meeting American Educational Research. Available at www.researchgate.net

Lind, G. (1999). An introduction to the Moral Judgement Test (MJT). Konstanz: University of Konstanz.

Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice [Scenarios of coercive power for student teachers on teaching practice: the student Alice]. Studia paedagogica, 20(3), 113-130.
https://doi.org/10.5817/SP2015-3-7

Malecki, C. K., Demaray, M. K., & Elliott, S. N. (2002). A working manual on the development of the Child and Adolescent Social Support Scale - 2000. Northern Illinois University.
https://doi.org/10.1037/t57891-000

Mareš, J. (2000). Pozitivní psychologie jako inspirace pro pozitivně zaměřený pedagogický výzkum [Positive psychology as an inspiration for positively

focused pedagogical research]. In Pedagogický výzkum v České republice (sborník z 8. konference ČAPV) [Pedagogical Research in the Czech Republic (Proceedings of the 8th ČAPV Conference)] (pp. 17-29). Liberec: TUL.

Mareš, J. (2001). Pozitivní psychologie: Důvod k zamyšlení i výzva [Positive psychology: Reason for reflection and challenge]. Československá psychologie, 45(2), 97-117.

Mareš, J. (2003). Učitel jako zdroj sociální opory pro žáky a studenty [The teacher as a source of social support for pupils and students]. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8 [Proceedings of the Faculty of Arts, University of Brno, U8] (pp. 41-54). Brno: Masarykova univerzita.

Mareš, J. (2004). Morální, etické a sociální aspekty školního klimatu [Moral, ethical, and social aspects of the school climate]. In S. Ježek (Ed.), Psychosociální klima školy II [The psychosocial climate of the school II] (pp. 4-33). Brno: MSD.

Mareš, J. (2005). Tradiční a netradiční podvádění ve škole [Traditional and non-traditional cheating at school]. Pedagogika, 55(4), 310-335.

Mareš, J. (2008). Nová taxonomie kladných stránek člověka - inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii [A new taxonomy of the positive aspects of humanity - inspiration for pedagogy and educational psychology]. Pedagogika, 58(1), 4-20.

Mareš, J. (2013). Nevhodné chování učitele vůči žákům a studentům [Inappropriate behaviour of the teacher towards pupils and students]. Studia paedagogica, 18(1), 7-36.
https://doi.org/10.5817/SP2013-1-2

Mareš, J. (2017a). Morální distres učitelů - skrytý problém [Teachers' moral distress - a hidden problem]. Pedagogika, 67(1), 27-55.
https://doi.org/10.14712/23362189.2017.390

Mareš, J. (2017b). Morální distres školních psychologů [School psychologists' moral distress]. Pedagogická orientace, 27(2), 308-343.
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-2-308

Mareš, J. (2017c). Etická dilemata učitelů dějepisu aneb jak vyučovat o kontroverzních obdobích dějin? [Ethical dilemmas of history teachers, or how to teach about controversial periods of history?]. Historie - Otázky - Problémy, 9(2), 36-56.

Mareš, J. (2018). Students' indiscipline in the classroom. Pedagogická orientace, 28(4), 556-598.
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-4-556

Mareš, J., Ježek, S., & Ludvíček, J. (2003). Ochota pomáhat spolužákům a žákovský pocit odpovědnosti [Willingness to help classmates and pupils' sense of responsibility]. In J. Mareš (Ed.), Sociální opora u dětí a dospívajících III [Social Support in Children and Adolescents III] (pp. 220-229). Hradec Králové: Nucleus.

Mareš, J., Ježek, S., & Tomášek, F. (2005). CASSS-CZ: The Czech version of the Social Support Questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review, 5(1), 11-25.

Mareš, J., Skalská, H., & Kantorková, H. (1994). Učitelova subjektivní odpovědnost za školní úspěšnost žáků [The teacher's subjective responsibility for the school success of pupils]. Pedagogika, 44(1), 23-36.

Motyčka, P. (2013). Implementace doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v České republice [The implementation of the complementary educational field of ethics education in the Czech Republic)]. (Doctoral disertation). Praha: Pedagogická fakulta UK.

MŠMT (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [Framework Educational Programme for Basic Education]. Praha: MŠMT.

MŠMT (2016). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [Framework Educational Programme for Grammar Schools]. Praha: MŠMT.

Muchová, L. (2012). Etická výchova - výchova k morálním ctnostem a k morální argumentaci? [Ethics education - education to moral virtues and moral argumentation?]. Caritas et Veritas, 2(2), 20-32.

Muchová, L. (2015). Morální výchova v nemorální společnosti? [Moral education in an immoral society?]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Nováková, M. (2009). Učíme etickou výchovu: Manuál etické výchovy pro základní a střední školy [We teach Ethics: a manual of ethics for basic and secondary schools]. Praha: Luxpress.

Nováková, M., Vyvozilová, Z., & Blahušová, A. (2005, 2014). Etická výchova pro základní a střední školy: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů [Ethics education for basic and secondary schools:

Information for including ethics education in school educational programmes]. Praha: Luxpress.

Opatření (2009). Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 12586/2009-22 [Mea-

sure of the Minister of Education, Youth, and Sports amending the Framework Educational Programme for Basic Education, ref. 12586/2009-22]. Praha: MŠMT.

Pelcová, N., & Semrádová, I. (2015). Fenomén výchovy a etika učitelského povolání [The phenomenon of education and ethics of the teaching profession]. Praha: Karolinum.

Philippová, L., & Janošová, P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém (sborník z konference) [Bullying as an ethical, psychological, and educational problem (conference proceedings)]. Praha: Etické fórum ČR, Bílý kruh bezpečí a Psychologický ústav AV ČR.

Pinkas, J. (2017). Hodnoty a hodnocení v dějepise [Values and evaluation in history]. Historie - Otázky - Problémy, 9(2), 57-71.

Piťha, P. (2009). Etická výchova - ano či ne? Referát na konferenci Etická výchova [Ethics education - yes or no? Paper at the conference Ethics Education]. Praha: MŠMT.

Průcha, J., & Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu [Code of ethics of Czech educational science and research]. Pedagogická orientace, 19(2), 89-105.

Příhoda, P. (2019). Etika [Ethics]. (Online). Praha: 2. lékařská fakulta UK. Available at https://www.lf2.cuni.cz

Rest, J. R. (1984). The major components of morality. In Kurtiness, W. M., Gewirtz, J. L. (Eds.), Morality, moral behavior, and moral development (pp. 24-38). New York: John Wiley.

Roche-Olivar, R. (1992). Etická výchova [Ethics Education]. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.

Rich, A. (1994). Etika hospodářství I [Ethics of Economics I]. Praha: Oikoymenh.

Rozum, F. (2012). Zavádění etické výchovy na druhý stupeň české základní školy [Introduction of ethical education at the second level of Czech basic schools]. (Rigorous thesis). České Budějovice: Pedagogická fakulta JU.

Schrodt, P., Witt, P. L, & Turman, P. D. (2007). Reconsidering the measurement of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 56(3), 308-323.
https://doi.org/10.1080/03634520701256062

Slezáčková, A. (2010). Příspěvek pozitivní psychologie oblasti výchovy a vzdělávání [The contribution of positive psychology in the sphere of upbringing and education]. In L. Krejčová & V. Mertin (Eds.), Sborník z konference Škola jako místo setkávání [Proceedings of the conference: The school as a meeting point] (pp. 150-163). Praha: Filozofická fakulta UK.

Slezáčková, A. (2010). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace [A guide to positive psychology: New approaches, current knowledge, practical applications]. Praha: Grada.

Slováčková, B. (2001a). MJT - metoda měření morální competence [The MJT method measures moral competence]. Pedagogika, 51(2), 197-205.

Slováčková, B. (2001b). Morální kompetence a morální postoje u studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové [Moral competence and moral attitudes of students of the Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové]. Psychiatrie, 5(1), 74-79.

Smolík, F. (2015). Etika výzkumu v behaviorálních vědách: praktické zkušenosti a výzvy - se zaměřením na ochranu participantů výzkumu (referát na 23. konferenci ČAPV) [Research ethics in the behavioural sciences: practical experience and challenges - focusing on the protection of research participants (paper at the 23rd ČAPV conference)]. Plzeň: Fakulta pedagogická ZČU.

Strouhal, M. (2010). K morálním a pedagogickým aspektům Durkheimova pojetí socializace [On the moral and pedagogical aspects of Durkheim's concept of socialisation]. Journal of Pedagogy - Pedagogický časopis, 1(1), 25-48.
https://doi.org/10.2478/v10159-010-0006-5

Šalamounová, T., Bradová, J., & Lojdová, K. (2014). Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky [Power relations between beginner teachers and their pupils]. Pedagogická orientace, 24(3), 375-393.
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-375

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě [Communication in the classroom]. Praha: Portál.

Špiner, D. (2008). Eticko-filozofický aspekt výchovno-vzdelávacieho procesu [The ethical and philosophical aspect of the process of upbringing and education]. Olomouc: Univerzita Palackého.

Šrajer, J. (2012). Když "Etická výchova" nemusí být etickou výchovou [When "Ethics Education" does not have to be ethics education]. Caritas et Vertas, 2(2), 12-19.

Šťastná, K. (2014). Problematika výuky morální výchovy na českých školách [Problems of teaching moral education at Czech schools]. (Doctoral dissertation). Praha: Fakulta humanitních studií UK.

Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie [Introduction to school psychology]. Praha: Portál.

Team of Authors (2014). Etická výchova a učebnice. Sborník závěrečné odborné konference projektu Etická výchova a učebnice [Ethics education and the textbook. Proceedings of the final conference of the Ethical Education and the Textbook project]. Praha: NIDV, MŠMT, Etické fórum ČR.

Tomášek, J. (2008). Učitel jako oběť násilí - poznatky z viktimologického šetření na českých středních školách [The teacher as a victim of violence - knowledge from a victimological survey at Czech secondary schools]. Pedagogika, 58(4), 379-391.

Vacek, P. (2006). Průhledy do psychologie morálky [Insights into the psychology of morality]. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vacek, P. (2008). Rozvoj morálního vědomí žáků: Metodika vedení skupinové diskuse [Development of the moral consciousness of pupils: the methodology of group discussion]. Praha: Portál.

Vacek, P. (2011). Psychologie morálky a výchova charakteru [The psychology of morality and character education]. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vacek, P., & Švarcová, E. (Eds.). (2005). Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků [The professional ethics of teachers and moral education of pupils]. Hradec Králové: Gaudeamus.

Valenta, J. (2003). Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje [The pedagogy of personal and social development]. In M. Rabušicová & M. Pol (Eds.), Pozitivní témata a nálezy v pedagogice a pedagogickém výzkumu [Positive topics and findings in pedagogy and educational research] (pp. 29-39). Brno: Filozofická fakulta MU.

Valenta, J. (2011). Morální rozvoj v rámci OSV: Metody situačně-behaviorální [Moral development within personal and social education: Situational-behavioural methods]. In RVP: Inspirace a zkušenosti učitelů [Inspiration and experience of teachers]. Available at https://clanky.rvp.cz

Vlčková, K., Lojdová, K., & Lukas, J., et al. (2015). Z posluchárny za katedru: mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství [From the lecture theatre for the department: power relations in teaching student teachers]. Brno: Masarykova Univerzita.
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015

Vlčková, K., Mareš, J., Jr., & Ježek, S. et al. (2017). Báze moci učitele: Česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale [Teacher power base: the Czech adaptation of the Teacher Power Use Scale]. Studia paedagogica, 22(1), 87-112.
https://doi.org/10.5817/SP2017-1-6

Vrbová, J., & Stuchlíková, I. (2012). Školní podvádění starších žáků - pilotní studie [Cheating in school by older pupils - a pilot study]. Pedagogika, 62(3), 317-333.

Wark, G. R., & Krebs, D. L. (1996). Gender and dilemma differences in real-life moral judgment. Developmental Psychology, 32(2), 220-230.
https://doi.org/10.1037/0012-1649.32.2.220

Zábrodská, K., & Květoň, P. (2012). Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti [Bullying in the workplace in the environment of Czech universities: its occurrence, forms, and organisational context]. Sociologicky časopis / Czech Sociological Review, 48(4), 641-668.

Stahování

Publikováno

2020-02-23

Číslo

Sekce

Studie – přehledová