Jak učitelé vnímají komunikaci s rodiči: Spokojení vs. vyhořelí

Autoři

  • Ida Viktorová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1343

Klíčová slova:

učitel základní školy, vyhoření, komunikace s rodiči

Abstrakt

Abstrakt: V této studii jsme se zaměřili na otázku, jak vidí komunikaci s rodiči učitelé dvou skupin na opačných pólech: spokojení v profesi učitele vs. nespokojení, resp. s rozvíjejícím se syndromem vyhořením. Zkoumali jsme totiž v rámci většího projektu profesní nároky a syndrom vyhoření u učitelů základních škol. Jako jeden ze zdrojů stresu ve škole je často uváděna složitá komunikace mezi aktéry (učitelé, vedení, žáci a rodiče). Vycházeli jsme z 58 rozhovorů s učiteli z různých míst republiky. Výsledky ukázaly velmi rozdílný subjektivní obraz rodičů u těchto dvou skupin. Vyhořelí učitelé mají více konfliktů s rodiči žáků, mnohem hůře je prožívají a obtížněji hledají jejich řešení. Spokojení učitelé jsou realističtější, často konfliktům předcházejí, mají pevnější hranice komunikace a neprožívají problémy osobně, rodičů se nebojí.

Klíčová slova: učitel základní školy, vyhoření, komunikace s rodiči, konflikty s rodiči, řešení konfliktů s rodiči.

Reference

Burke, R. J., & Greenglass, E. (1995). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48(2), 187-202.

https://doi.org/10.1177/001872679504800205

Farber, B. A. (1982). Teacher burnout: Assumptions, myths, and issues. Based on a paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, Washington, DC. ED 229 36.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Kaščák, O. (2006). Moc školy. O formatívnej sile organizácie. Bratislava: Veda.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2011). Škola - statický element v sociálnej dynamike. Úvodní stať. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola - statický element v sociálnej dynamike (s. 6-14). Bratislava: Iura Edition.

Kebza, V., & Šolcová, I. (2003). Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav.

Kebza, V., & Šolcová, I. (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52(1), 1-19.

Kremer, L., & Hofman, J. E. (1985). Teachers' professional identity and burn-out. Research in Education, 34(1), 89-95.

https://doi.org/10.1177/003452378503400106

Lasky, S. (2000). The cultural and emotional politics of teacher-parent interactions. Teaching and Teacher Education, 16(8), 843-860.

https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00030-5

Marek, T., Schaufeli, W. B., & Maslach, C. (2017). Professional burnout: Recent developments in theory and research. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315227979

PMCid:PMC5797212

Matýsková, D. (2005). Spolupráce rodiny a školy z pohledu rodičů a učitelů. Pedagogická orientace, 15(1), 27-36.

Možný I. (2004). Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. Pedagogika, 54(4), 309-325.

Pavlas Martanová, V., & Konůpková, O. (2019). Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele. Pedagogická orientace, 29(2), 223-242.

https://doi.org/10.5817/PedOr2019-2-223

Pulišová, K. (2016). Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy. Studia paedagogica, 21(3), 67-182.

https://doi.org/10.5817/SP2016-3-9

Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2003). O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. SPFFBU, Studia paedagogica, U8, 103-116.

Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova Univerzita.

Shirom, A., & Melamed, S. (2006). A comparison of the construct validity of two burnout measures in two groups of professionals. International Journal of Stress Management, 13(2), 176-189.

https://doi.org/10.1037/1072-5245.13.2.176

Smetáčková, I., Viktorová, I., Štech, S., & Ptáček, R. Vztah syndromu vyhoření, copingových strategií a self-efficacy mezi vyučujícími na českých základních školách. Československá psychologie 63(4), 386-401.

Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27-52.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neoliberální době. Pedagogika, 57(4), 326-337.

Švaříček, R., & Š eďová , K. et al. (2007). Kvalitativní vý zkum v pedagogický ch vě dá ch. Praha: Portál.

Urbanovská, E. (2017) Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Paidagogos, 2016(2), 141-153.

Urbanovská, E., & Kusák, P. (2009) Syndrom vyhoření učitelů ve vztahu k vybraným determinantám. E-Pedagogium, IV, 108-121.

Žídková, Z., & Martinková, J. (2003). Psychická zátěž učitelů základních škol. České pracovní lékařství, 4(3), 6-10.

Stahování

Publikováno

2020-04-02

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná