Hodnocení pedagogické činnosti asistentky pedagoga v mateřské škole učitelkou

Autoři

  • Radmila Burkovičová Ostravská univerzita Pedagogická fakulta Katedra preprimární a primární pedagogiky Fr. Šrámka 3 / 701 03 Ostrava Tel: +420 605 470 787 E-mail: Radmila.Burkovicova@osu.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1662

Klíčová slova:

asistentka pedagoga, činnost, hodnocení, učitelka, mateřská škola, dítě

Abstrakt

Článek si klade za cíl uvést výsledky výzkumu identifikace činností požadovaných od asistenta pedagoga v mateřských školách legislativními dokumenty, realizace činností asistenty pedagoga a jejich hodnocení učitelkami. Respondentkami se stalo 32 kvalifikovaných a profesionálně aktivních učitelek pracujících ve stejných třídách MŠ jako 32 asistentek pedagoga, jejichž realizaci činností hodnotily v letech 2017–2019. Metoda: kvalitativní obsahová analýza odpovídajících legislativních dokumentů, rozhovory ke zjištění činností vykonávaných asistentkou a jejich hodnocení učitelkou. Výsledky: V přímých pedagogických činnostech jako pozitivní ohodnotily učitelky pomoc asistentek při fyzické aktivaci dětí, při adaptaci dětí na prostředí MŠ, při upevňování základních návyků dětí, při ochraně bezpečí a zdraví dítěte, při činnosti s dětmi ve skupině podle stanovených postupů a pokynů učitelky zaměřené na specifické výchovné potřeby dítěte. Negativně hodnotily neposkytování podpory a pomoci dětem se SVP při vzdělávání, nadměrné vykonávání některých činností a nevhodnou kritiku dítěte. Jako pozitivní v činnostech souvisejících s přímou pedagogickou činností hodnotily aktivitu, péči a starost o intaktní děti během vzdělávání. Jako nepřijatelné učitelky hodnotily neposkytování pomoci dítěti a vzájemné konflikty asistentek před dětmi. Jako nevalnou vyhodnotily (ne)znalost výsledků diagnostiky dětí asistentkami. Učitelky konstatují i přání, očekávání realizace některých činností asistentkou. Závěr: Výsledky hodnocení realizace činností asistenta pedagoga v MŠ učitelkami dávají možnost jejich zkvalitnění.

Reference

Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Kancelaria Sejmu (2014). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dostupné z http://isap.sejm.gov.pl

Kraus, B., & Poláčková, V., et al. (2001). Prostředí, člověk, výchova. Brno: Paido.

Lightfoot, S., & Frost, D. (2015). The professional identity of early years educators in England: Implications for a transformative approach to continuing professional development. Professional Development in Education, 41(2), 401-418.

https://doi.org/10.1080/19415257.2014.989256

MŠMT (1998a). Informace o zřízení funkce romského asistenta v základní a zvláštní škole. Věstník MŠMT, 54(6), 153-154.

MŠMT (1998b). Úprava Statutu pokusného ověřování přípravných tříd. Věstník MŠMT, 54(6), 154.

MŠMT (2000). Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele č.j. 25484/2000-22. Dostupné z www.vzdelavacisluzby.cz

MŠMT (2014). Přehled šablon a jejich věcný výklad. Dostupné z www.msmt.cz

RVP PV (2018). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dostupné z www.msmt.cz

MŠVV a ŠSR (2019). Zákon č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Dostupné z www.epi.sk

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Dostupné z https://ppropo.mpsv.cz

Němec, Z., & Michálek, J. (2015). Systémové vymezení pozice asistenta pedagoga v českém školství. In Morávková Vejrochová, M. et al. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita Palackého.

OKM. (2018). Opetus- ja kulttuuriministeriö Varhaiskasvatuslaki Nro 540/2018, 13. heinäkuuta 2018. Dostupné z www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Perkowska-Klejman, A., & Górk-Strzałkowska, A. (2014). Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem - między starą a nową perspektywą. Pedagogika Społeczna, 51(1), 95-106.

Pytel, L. (2017). Asystent nauczyciela przedszkola - kim jest i dlaczego warto mieć taką osobę w swojej placówce? Dostupné z https://blog.dooplacenia.pl/2017/09/20

Sedlák, M. (1998). Manažment. Bratislava: Elita.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

Stará, J. (2006). Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Dr. Josef Raabe.

Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Šotolová, E. (2003). Vzdělávání romských dětí v ČR se zaměřením na přípravné třídy a romské pedagogické asistenty. Pedagogika, 53(1), 80-83.

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Szymczyk, J. (2018). Asystent nauczyciela - na czym polega jego praca? Dostupné z https://poradnikpracownika.pl

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dostupné z www.msmt.cz

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dostupné z www.msmt.cz

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Dostupné z www.msmt.cz

Stahování

Publikováno

2021-07-30

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná