Spoločenskovedné učebné predmety primárneho stupňa: porovnanie Slovenska a Českej republiky

Autoři

  • Zuzana Danišková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1675

Abstrakt

Text sa zameriava na učebné predmety primárneho vzdelávania (ISCED1) na Slovensku, ktoré reprezentujú socio-humanitné poznávanie, v konfrontácii so situáciou v Čechách. Ponúka najskôr stručný historický kontext vzniku takýchto učebných predmetov, ktorý prirodzene ovplyvňuje ich ďalšiu podobu. Potom sa venuje obsahovej náplni predmetov, v ktorej sa snažíme zdôvodniť nie celkom oprávnený stagnujúci stav. Následne sa snažíme ukázať, že napriek opätovnému znovu-objaveniu didaktiky takmer neexistuje moderný didaktický výskum v týchto predmetoch, ktoré ho vzhľadom na vek dieťaťa primárneho vzdelávania potrebujú. Na záver textu konštatujeme, že absentujúci živý pedagogický výskum a diskurz tak nemôže ovplyvniť vzdelávaciu politiku s jej kurikulárnymi reformami.  

Kľúčové slová: spoločenskovedné učebné predmety primárneho stupňa základnej školy SR, obsahy učebných predmetov, didaktika spoločenskovedných učebných predmetov

Reference

Adame, R., & Kováčiková, O. (2015). Prvouka pre 1. ročník základnej školy [Knowledge and understanding of the world for primary year 1]. Bratislava: AITEC.

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.91.013007

PMid:25679708

Adame, R., & Kováčiková, O. (2016). Prvouka pre 2. ročník základnej školy [Knowledge and understanding of the world for primary year 2]. Bratislava: AITEC.

Adamová, V. et al. (2017). Hravá vlastiveda [Playfull local studies]. Košice: Taktik.

Berti, A. E. (2002). Children's understanding of society: Psychological studies and their educational implications. In E. Nasman & A. Ross, Children's understanding in the new Europe (pp. 89-107). London: Trentham Books.

Berti, A. E. (2004). Children's understanding of politics. In M. Barrett & E. Buchanan-Barrow, Children's understanding of society (pp. 69-104). Hove: Psychology Press.

Berti, A. E., & Andriolo, A. (2001). Third graders' understanding of core political concepts (law, nation-state, government) before and after teaching. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 127(4), 346-377.

Berti, A. E., & Bombi, A. S. (1988). The child's construction of economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Brophy, J., & Alleman, J. (2002). Primary-grade student's knowledge and thinking about the economics of meeting families' shelter needs. American Educational Research Journal, 39(2), 423-468.

https://doi.org/10.3102/00028312039002423

Černý, N. (1930/31). Nové učebné osnovy prvouky [Knowledge and Understanding of the world - new curriculum]. Komenský, 58, 324-327.

Danišková, Z. (2018). Finančná gramotnosť: Sirény lákajú - Slovensko podlieha. Ako? "Svojským folklórom" [Financial literacy: The sirens sound - Slovakia succumbs. How? "Through its own folklore"]. e-Pedagogium, 18(1), 58-68.

https://doi.org/10.5507/epd.2018.006

Doliopoulou, E. (1995). Social studies as a form and medium of education on the Greek kindergarten. International Journal of Early Years Education, 3(2), 47-61.

https://doi.org/10.1080/0966976950030204

Duschinská, K., & High, R. (2019). Didaktika obecné didaktiky: Od deklarativní znalosti pojmů směrem k rozvoji didaktického myšlení [General teaching methods: From a declarative knowledge of concepts to developing methodological thinking]. Pedagogika, 69(3), 316-332.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1516

Dvořáková, M. (2009). Poznávání prekonceptů politologických pojmů jako součást rozvoje didaktické znalosti obsahu u studentů učitelství [Knowledge of pre-concepts in political science as part of developing pedagogic content knowledge in student teachers]. In T. Janík et al. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů [Possibilities of developing didactic knowledge of content in future teachers] (pp. 129-137). Brno: Paido.

Dvořáková, M. (2012). Příprava studentů primární pedagogiky ke konstruktivistickému pojetí učiva a vyučování o společnosti [Teaching primary education students: a constructivist approach to teaching about society]. (Thesis). Praha: UK.

Dvořáková, M. (2013). Diagnostikování dětských pojetí společnosti studenty učitelství [Diagnostics of children's concept of society for education students]. Orbis Scholae, 7(1), 101-117.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.28

Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2005). Spoločenskovědní vzdělávání [Social science education]. In Spilková, V. et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, pp. 209-223.

Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání [Curricular reforms in English-speaking countries: three case studies of changes to the primary school history curriculum]. Orbis Scholae, 12(1), 135-157.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.289

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání [Pedagogical content knowledge and its importance in subject teaching methods, curriculum development, and teacher education]. Brno: Paido.

Janík, T., & Najvar, P. (2011). A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů [A. J. Korthagen - How to combine practice and theory]. Brno: Paido.

Jiránek, F. (1974). Rozvoj myšlení žáku mladšího školního věku při učení základům dějepisu [Developing thinking in young pupils when teaching the basics of history]. Praha: UK.

Kancír, J., & Madziková, A. (2003). Didaktika vlastivedy [Local studies teaching methods]. Prešov: Univerzum.

Korim, V. et al. (1995). Vlastiveda s didaktikou [Local studies teaching methods]. Banská Bystrica: UMB.

Kožuchová, M., & Rochovská, I. (2018a). Prvouka pre 1. ročník základnej školy [Knowledge and understanding of the world for primary year 1]. Bratislava: Expol Pedagogika.

Kožuchová, M., & Rochovská, I. (2018b). Prvouka pre 2. ročník základnej školy [Knowledge and understanding of the world for primary year 2]. Bratislava: Expol Pedagogika.

Klusák, M. (2010). Poznávání sociálního prostředí [Exploring the social environment]. In B. Pupala & Z. Kolláriková (Eds.), Předškolní a primární pedagogika [Preschool and primary pedagogy] (pp. 363-400). Praha: Portál.

Machalová, M. (2004/2005). Konstruktivistické učební úlohy a jejich role ve vlastivedě. [Constructivist exercises and their role in local studies]. Komenský, 129(5), 16-21.

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 [National financial literacy standard version 1.1]. (2014). Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Navrátilová, K. et al. (2002). Vlastiveda na 1. stupni základnej školy: Vybrané kapitoly z didaktiky vlastivedy [Local studies for primary school year 1: Selected chapters from local studies teaching methods]. Nitra: PdF UK.

Průcha, J. (2020). Pedagogický výzkum a využití v praxi - téma pro diskusi [Education studies research in practice - discussion topics]. Pedagogika, (1), 97-101.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1584

Pupala, B. (1994). K elementárnym podmienkam vývinu chápania pojmu mapa [Elementary developmental conditions for a conceptual grasp of maps]. Geografia, 1, 21-23.

Pupala, B., & Mašková, M. (1997). Slovensko na mapách detí: detská naivná kartografia [Slovakia in children's maps: children's naïve cartography]. Pedagogika, 47(4), 317-328.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní [Framework education programme for primary education] (2017). Praha: MŠMT.

Slavík, J. et al. (2017a). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory [Transdisciplinary teaching methods: sharing teacher knowledge and improving teaching across the subjects]. Brno: Pedagogická fakulta MU.

Slavík, J. et al. (2017b). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání [Teaching methods case reports in school education]. Brno: MUNI Press.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Sunal, C. S. (1980). The Social Studies: How to begin? Day Care and Early Education, 3, 44-47.

https://doi.org/10.1007/BF01617015

Stará, J. (1999). Český a americký způsob zpracování vzdělávacích cílů a obsahu vzdělávání [Czech and American methods of developing educational aims and education content]. Pedagogika, 49(3), 236-248.

Šebková, A., & Vyskočilová, E. (1997). Chápání prostorových vztahů u dětí mladšího školního věku [Young primary children's understanding of spatial relations]. Pedagogika, 47(4), 309-316.

Štech, S. (2020). Trápení s užitečností pedagogického výzkumu: Jen ztraceni v překladu? [Concerns about the usefulness of education research: Just lost in translation?] Pedagogika, 70(1), 109-117.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1638

Timčíková, A. (2011). Testy z Vlastivedy [Local Studies tests]. Bratislava: Príroda.

Vyskočilová, E. (1973). Pokus vyučovat žáky 2. ročníku chápání historického času na základě genealogie [An attempt at teaching year 2 pupils to understand historical time through genealogy]. Komenský, 9, 545-553.

Vyskočilová, E. (1976). Vytváření základů historického myšlení žáků 2. ročníku [Creating the basis of historical thinking in year 2 pupils]. Komenský, 4, 341-348.

Vyskočilová, E. et al. (2000a). Prvouka pre 1. ročník [Knowledge and Understanding of the world for year 1]. Úvaly: Albra.

Vyskočilová, E. et al. (2000b). Prvouka pre 2. ročník [Knowledge and Understanding of the world for year 2]. Úvaly: Albra.

Vyskočilová, E. et al. (2001). Prvouka pre 3. ročník [Knowledge and Understanding of the world for year 3]. Úvaly: Albra.

Vyskočilová, E., & Morgado, L. (2000). Rozumí české děti ekonomickým pojmům a vztahům podobně jako portugalské děti? [Do Czech children understand economic concepts and relations in the way Portuguese children do?]. Československá psychologie, 6, 528-538.

Vyskočilová, E. (2006). Jak naučit děti ekonomickým pojmům a vztahům [How to teach children economic concepts and relations]. In J. Maňák & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy [Problems of the elementary school curriculum] (pp. 300-308). Brno: PdF MU.

Stahování

Publikováno

2020-12-30