Gramotnosti ve vzdělávání – na cestě k vymezení jazykové gramotnosti

Autoři

  • Martina Šmejkalová
  • Naďa Vondrová
  • Irena Smetáčková
  • Martin Chvál

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1944

Klíčová slova:

gramotnost, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, funkční jazyková gramotnost

Abstrakt

Tato teoretická studie se zabývá tématem definování funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první). Důvody jsou následující: (1) Téma gramotností je v současné době aktuální a dochází k propracovávání celé řady definic pro různorodé gramotnosti více či méně vázané k tradičním obsahům školního kurikula. (2) Definice funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první) nebyla dosud v domácí odborné komunitě významněji diskutována. (3) V oblasti vzdělávání v mateřském (prvním) jazyce je v posledních letech pod vlivem mezinárodních výzkumů akcentována gramotnost čtenářská; z perspektivy neredukovaně pojaté komunikace zůstává definice jazykové gramotnosti poněkud stranou.

Definice funkční jazykové gramotnosti v této studii byla navržena jednak s oporou o etablovaná vymezení gramotností matematické a čtenářské, jednak s oporou o analýzu domácí i zahraniční literatury zabývající se snahou o definici funkční jazykové gramotnosti v mateřském (prvním) jazyce.

Výsledkem studie je návrh definice funkční jazykové gramotnosti jako komplexu znalostí, dovedností, schopností a postojů týkajících se užívání mateřského (prvního) jazyka v kontextu různorodých komunikačních událostí při produkci a recepci psaných i mluvených komunikátů a při analýze a interpretaci jejich jazykových vlastností.

Reference

Aaron, P. G., & Joshi, R. M. (Eds.). (2016). Handbook of orthography and literacy. Routledge.

Adam, R. (2006). Znovu a šířeji o formě kodifikace. Naše řeč, 89(4), 198-203.

Bogdanec, O. A. (2020). Charakteristika ponjatija jazykovoj funkcionaľnoj gramotnosti mladšich škoľnikov. In Sovremennaja nauka i obrazovanije: novyje podchody i aktuaľnyje issledovanija. Materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii (s. 127-133). Dostupné z https://emc21.ru/wp-content/uploads/2020/06/Statya-

Bogdanets.pdf

Cvrček, V. (2008). Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. NLN.

ČŠI. (2019a). Rozvoj jazykové gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2018/2019. Tematická zpráva. Česká školní inspekce. Dostupné z www.csicr.cz

ČŠI. (2019b). Mezinárodní šetření PISA 2018. Koncepční rámec hodnocení čtenářské gramotnosti. [Českou verzi připravili E. Potužníková, Z. Janotová, R. Blažek.] Česká školní inspekce. Dostupné z http://docplayer.cz

Daneš, F. (2009). Kultura a struktura českého jazyka. Karolinum.

Demina, E. S., & Korabeľnikova, E. I. (2018). Problema razvitija funkcionaľnoj gramotnosti obučajuščichsja na urokach russkogo jazyka. In Formirovanije funkcionaľnoj gramotnosti obučajuščichsja v processe izučenija russkogo jazyka i literatury: Materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii (s. 44-47). Dostupné z https://ipk-tula.ru/upload/files/publ/ ТОКАРЕВ электронный вариант.pdf

Doležalová, J., & Najvarová, V. (2011). Gramotnost a funkční gramotnost. In R. Blažková, J. Doležalová, J. Havel, J. Kratochvílová, M. Kubiatko, V. Najvarová & J. M. Tušková, Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ (s. 20-28). Masarykova univerzita.

Dombrovská, M., Landová, H., & Tichá, L. (2004). Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Knihovnická revue, 15(1), 7-18.

Faltýn, J., Nemčíková, K., & Zelendová, E. (Eds.). (2010). Gramotnosti ve vzdělávání. VÚP.

Fesenko, O. P. (2018). Jazykovaja gramotnosť studentov: pričiny sniženija i uslovija soveršenstvovanija. In Sbornik materialov konferencii "Jazyk i pravo: aktuaľnyje problemy vzaimodejstvija". Dostupné z www.ling-expert.ru/conference/langlaw8/fesenko-op.html

Gavora, P. (2002). Gramotnosť: vývin modelov, reflexia praxe a výskumu. Pedagogika, 52(2), 171-181.

Gavora, P. (2003). Modely a úrovne gramotnosti. In P. Gavora, O. Zápotočná et al., Gramotnosť. Vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania (s. 11-25). Univerzita Komenského.

Havlínová, H., Kropáčková, J., Košťálová, H., Koubek, P., Mouchová, A., Poláková, I., & Šlapal, M. (2020). Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ. Dostupné z https://digifolio.rvp.cz

Hoffmannová J., & Čermák, F. (2017). Produkce a recepce textu. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z www.czechency.org

Chejnová, P. (2010). Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Pedagogická fakulta UK.

Chvál, M., Šmejkalová, M., & Smetáčková, I. (2020). Od porozumění textu k vyřešení matematické slovní úlohy. Didaktické studie, 12(1), 83-100.

Jakobson, R. (1987). Linguistics and poetics. In R. Jakobson, K. Pomorska & S. Rudy (Eds.), Language in literature (s. 62-94). Belknap Press of Harvard University Press.

Janotová, Z., Hanušová, J., Chrobák, T., Olšáková, M., Fiala, V., Pražáková, D., Fiedlerová, V., & Hlawatschke, P. (2020). Inspirace pro rozvoj gramotností PISA. Úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti. ČŠI. Dostupné z www.csicr.cz

Kim, Y. S. (2015). Language and cognitive predictors of text comprehension: Evidence from multivariate analysis. Child Development, 86(1), 128-144.

https://doi.org/10.1111/cdev.12293

PMid:25174258

Klimovič, M., Kopčíková, M., Liptáková, Ľ., & Vužňáková, K. (2020). Implicitné jazykové znalosti dieťaťa. Prešovská univerzita v Prešove.

Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003. (2004). ÚIV.

Koželuhová, E. (2020). Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání. [Disertační práce.] Pedagogická fakulta UK.

Kuřina, F. (2019). Metody a cíle vyučování matematice. Učitel matematiky, 27(3), 169-179.

Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching. Oxford University Press.

Liptáková, Ľ. (2013). O vzťahu a štruktúre implicitných a explicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku. O dieťati, jazyku, literatúre, 1(2), 15-30.

Liptáková, Ľ. (2015). Kontexty rozvíjania gramotnosti žiaka a edukačný systém. O dieťati, jazyku, literatúre, 3(2), 91-95.

Liptáková, Ľ., Adričíková, M., Cibáková, D., Hlebová, B., Klimovič, M., Mitrová, A., … & Vužňáková, K. (2015). Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešovská univerzita v Prešove.

Machová, S., & Šamalová, M. (Eds.) (2007). Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. 2., rozš. a modifikované vyd. Pedagogická fakulta UK.

Ming, K. (2012). 10 content-area literacy strategies for Art, Mathematics, Music, and Physical Education. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues & Ideas, 85(6), 213-220.

https://doi.org/10.1080/00098655.2012.691568

Nezvanenko, N. V. (2019). Jazykovaja funkcionaľnaja gramotnosť mladšich škoľnikov: obzor soděržanija različnych UMK dlja načaľnoj školy. Partnerstvo čerez obrazovanije 25. In Sbornik materialov regionaľnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Realizacija FGOS obščego obrazovanija v Samarskoj oblasti. Effektivnyje pedagogičeskije i upravlenčeskije praktiki". Dostupné z http://partner.sipkro.ru/index.php/stati/2019-god/25-2019-god/78-stati/453-25-14

Novikova, T. F. (2018). Čtoby znanije stalo cennosťju... Nekotorye aktuaľnyje problemy funkcionaľnoj gramotnosti sovremennika. In Formirovanije funkcionaľnoj gramotnosti obučajuščichsja v processe izučenija russkogo jazyka i literatury: Materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii (s. 73-79). Dostupné z https://ipk-tula.ru/upload/files/publ/ТОКАРЕВ электронный вариант.pdf

Novosák, J., Pražáková, D., Suchomel, P., Dvořák J., & Folwarczný, R. (2020). Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020. Tematická zpráva. ČŠI. Dostupné z www.csicr.cz

OECD/Statistics Canada (2000). Literacy in the information age: Final report of the International Adult Literacy Survey. OECD Publishing.

Ortlieb, E. (2014). Theoretical models of learning and literacy development. Emerald Group.

https://doi.org/10.1108/S2048-045820140000004014

Palán, Z. (1997). Výkladový slovník vzdělávání dospělých. DAHA.

Průcha, J. (1980). Jazykové a komunikační vzdělání. In J. Průcha (Ed.), Modely perspektivního systému vzdělávání a výchovy v socialistické společnosti (s. 47-59). Pedagogický ústav ČSAV.

Průcha, J. (1983). Perspektivy vzdělání. SPN.

Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Filozofická fakulta MU.

Ravid, D., & Tolchinsky, L. (2002). Developing linguistic literacy: A comprehensive model. Journal of Child Language, 29(2), 417-447.

https://doi.org/10.1017/S0305000902005111

PMid:12109379

Richards, J. C., & Reppen, R. (2014). Towards a pedagogy of grammar instruction. RELC Journal, 45(1), 5-25.

https://doi.org/10.1177/0033688212473293

https://doi.org/10.1177/0033688206063470

https://doi.org/10.1177/0033688214561621

https://doi.org/10.1177/0033688214522622

RVP ZŠ. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2021. Dostupné z www.nuv.cz/file/4982

Scarborough, H. S., Catts, H. W., & Kamhi, A. G. (2005). Developmental relationships between language and reading: Reconciling a beautiful hypothesis with some ugly facts. In H. W. Catts & A. G. Kamhi (Eds.), The connections between language and reading disabilities (s. 3-24). Erlbaum.

Sloboda, M. (2017). Mateřský jazyk. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z https://www.czechency.org

Straková, J. (2016). Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: Pedagogická fakulta UK. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz

Šebesta, K. (2005). Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Karolinum.

Šebesta, K., & Hedin, T. (2019). Čtenářská gramotnost a umění číst. Český jazyk a literatura, 70(1), 20-25.

Šmejkalová, M. (2010). Čeština a škola - úryvky skrytých dějin: Český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918-1989. Karolinum.

Šoltys, O. (1980). Nad knihou Jána Horeckého Základy jazykovedy. Naše řeč, 63(2), 88-91.

Šormová, K., & Bedřichová, Z. (2013). Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 2, 38-56.

UNESCO (1976). Literacy in the world since the 1965 Teheran Conference: Shortcomings, achievements, tendencies. In L. Bataille (Ed.), A turning point for literacy: Adult education for development: The spirit and declaration of Persepolis (s. 3-34). Pergamon Press.

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-021385-9.50005-4

UNESCO (2005). EFA global monitoring report 2006. Education for all: Literacy for life. UNESCO.

Wagner, D. A., Zahra, F. T., & Lee, J. (2016). Literacy development: Global research and policy perspectives. In U. P. Gielen & J. L. Roopnarine (Eds.), Childhood and adolescence: Cross-cultural perspectives and applications (s. 97-117). Praeger.

Zápotočná, O., & Petrová, Z. (2010). Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Trnavská univerzita v Trnave.

Zezulková, E. (2015). Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Slezská univerzita v Opavě.

Stahování

Publikováno

2021-07-30

Číslo

Sekce

Studie – teoretická