Z výzkumu společného vzdělávání v mateřských školách – podněty pro tvůrce vzdělávací politiky

Autoři

  • Helena Hejlová
  • Anna Tomková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.974

Klíčová slova:

předškolní vzdělávání, osobnostně rozvíjející přístup ke vzdělávání, společné vzdělávání, pedagogické procesy, kvalitativní výzkum

Abstrakt

Výzkum sledoval, k jakým změnám v pedagogických procesech a jejich podmínkách dochází v mateřské škole po změně spojené s úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaváděním společného vzdělávání do škol. Cíle zpracování výzkumného šetření pro potřeby vzdělávací politiky vymezujeme ve dvou aspektech: (1) Strukturovat data do klíčových kategorií tematizujících zkušenosti, názory a představy pedagogů MŠ vázané na společné vzdělávání. (2) V interpretační úrovni vyzdvihnout oblasti podstatné pro dobrý průběh společného vzdělávání v MŠ. Teoretickým východiskem se stala koherence mezi hodnotami osobnostně rozvíjejícího přístupu k vedení dítěte v MŠ a mezi hodnotami společného vzdělávání. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Vzorek tvořilo 10 MŠ z Prahy a 10 MŠ z Jihočeského kraje. Data byla zpracována do případových studií jednotlivých škol a následně do hromadné studie. Výsledky jsou strukturovány do čtyř témat: (1) podmínky v rovině názorů dotazovaných pedagogů MŠ; (2) podmínky v rovině vnějších okolností práce MŠ jako instituce; (3) pedagogické procesy: změna jejich organizace, organizace tříd/skupin, koncepce práce, péče o klima, povinné předškolní vzdělávání. (4) Do modelu MŠ implementující společné vzdělávání. Závěry se týkají podmínek, které instituce, jako je MŠ, potřebuje pro společné vzdělávání. Strukturujeme je do pěti oblastí doporučení pro vzdělávací politiku: (1) podpora orientace na osobnostně rozvíjející přístup při vzdělávání dítěte v kurikulárních dokumentech; (2) vzdělávání pedagogických pracovníků; (3) počet dětí vázaný na počet osob, které o ně mohou pečovat a rozvíjet je; (4) spolupráce MŠ s poradenskými pracovišti mimo školu; (5) podpora rodin, zvláště0 znevýhodněných.

Biografie autora

Helena Hejlová

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, helena.hejlova@pedf.cuni.cz, tel. 606641430

Anna Tomková

doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha, anna.tomkova@damu.cz, tel. 603994308

Reference

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva pro učitele i rodiče. Praha: Portál.

Helus, Z. (2012). Společenská krize - důsledky pro pojetí edukace jakožto starosti o člověka. In H. Lukášová et al., Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Filozofická východiska a pedagogické souvislosti (s. 7-40). Praha: Asociace waldorfských škol ČR.

Lang, G., & Berberichová, Ch. (1998). Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál.

Opravilová, E. (2013). Obrazy dětství a vzdělávání dětí. In H. Hejlová, E. Opravilová, J. Uhlířová & N. Bravená, Nahlížení do světa dětí (s. 7-39). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT. Dostupné z https://www.msmt.cz

Stinken-Rösner, L., Rott, L., Hundertmark, S., Baumann, Th., Menthe, J., Hoffmann, T., … Abels, S. (2020). Thinking inclusive science education from two perspectives: Inclusive pedagogy and science EDUCATION. RISTAL (Research in Subject-matter Teaching and Learning), 3, 30-45.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (2020). Praha: MŠMT. Dostupné z https://www.msmt.cz

Šumníková, P., & Květoňová, L. (2019). Dítě se zrakovým postižením v inkluzivním vzdělávání. In N. Pelcová & L. Květoňová et al., Stejné a jiné ve filozofické a speciálněpedagogické reflexi. Inkluzivní škola (s. 301-308). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A., & Hejlová, H. (2018). Pedagogické procesy v podmínkách společného vzdělávání a jejich výzkum. Slavonic Pedagogic Studies Journal, 7(2), 247-268.

https://doi.org/10.18355/PG.2018.7.2.3

Tomková, A., Hejlová, H., Procházka, M., & Najmonová, M. (2020). Spolupráce učitele s dalšími odborníky v realitě společného vzdělávání. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU.

Toolkit for inclusive early childhood education and care. Providing high quality education and care to all young children. (2020). Brussels: European Commission.

Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stahování

Publikováno

2021-09-30