Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020

Autoři

  • Zora Syslová
  • Veronika Najvarová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.978

Klíčová slova:

předškolní vzdělávání, přehledová studie, pedagogický výzkum

Abstrakt

Studie přináší přehled témat a empirických poznatků z výzkumů provedených v oblasti předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020. Navazuje na přehledovou studii výzkumů předškolního vzdělávání v letech 2000–2010. Studie vychází z analýzy výzkumných statí, které byly ve sledovaném období publikovány v odborných časopisech a relevantních sbornících. Předkládaná studie odpovídá na výzkumné otázky: (1) Jaká témata byla ve výzkumech řešena a jaké cíle byly sledovány? (2) Jaké metody byly využívány a na jakých souborech byly studie realizovány? (3) Jaká podstatná zjištění a závěry z těchto studií vyplynuly? Na základě analýzy těchto studií dospěly autorky ke zjištěním, že během sledovaného období byl přesunut publikační důraz do odborných časopisů, nicméně nedošlo k výrazné změně v oblasti zpracovávaných témat. V oblasti metodologie provedených výzkumů je možné sledovat posun ke kvalitativní až smíšené metodologii.

Biografie autora

Zora Syslová

Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Brno, Poříčí 31

549 493 960

E-mail: syslova@ped.muni.cz

Veronika Najvarová

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Brno, Poříčí 31

549 493 974

E-mail: najvarova@ped.muni.cz

Reference

Barnett, W. S. (2008). Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications. New Brunswick, NJ: Rutgers University.

European Commission/EACEA/Eurydice. (2019). Key data on early childhood education and care in Europe - 2019 edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312(5782), 1900-1902.

https://doi.org/10.1126/science.1128898

PMid:16809525

Heckman, J. J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood education. American Educator, 35(1), 31-35.

Kropáčková, J., & Janík, T. (2014). Předškolní pedagogika - etablování oboru. Pedagogická orientace, 24(4), 465-467.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-488

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427-454.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

McClelland, M. M., Acock, A. C., & Morrison, F. J. (2006). The impact of kindergarten learning related skills on academic trajectories at the end of elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 21, 471-490.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.09.003

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Praha: MŠMT.

MŠMT. (2004). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT.

OECD. (2012). Education at a Glance: OECD Indicators. Paris: OECD.

https://doi.org/10.1787/eag-2012-en

Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E. et al. (2007). The Effective Preschool and Primary Education 3-11 project (EPPE 3-11): Influences on children's development and progress in key stage 2: Social/behavioural outcomes in year 5. London: IoEL.

Smolíková, K. (Ed.) (2007). Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Praha: VÚP.

Spilková, V., & Wildová, R. (2014). Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele? Pedagogická orientace, 24(3), 423-432.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-423

Straková, J., Greger, D., Kalous, J. et al. (2009). Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. (Online). Dostupné z www.msmt.cz

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Suraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004). The Effective Provision of Preschool Education (EPPE) project: Final report. Nothingham: DfES Publications.

Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wolters Kluwer.

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490-515.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490

Šmelová, E., Petrová, A., & Souralová, E. (2012). Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: Univerzita Palackého.

Vrána, S. (1946). Česká mateřská škola do nového údobí. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví.

Wiegerová, A. (Eds.). (2015). Profesionalizace učitelů mateřských škol z pohledu reformy kurikula. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J. et al. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. Washington: Society for Research in Child Development.

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ANALYZOVANÝCH ZDROJŮ

Bartošová, I., & Hornáčková, V. (2011). Aktuální problémy současné předškolní výchovy. In R. Kroufek & J. Šlégl (Eds.), Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech (s. 35-41). Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta ÚJEP.

Berčíková, A. (2016). Tvořivá dramatika jako možný prostředek individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. In V. Chytrý & J. Janovec (Eds.), Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání (s. 6-14). Ústí nad Labem: ÚJEP.

Burkovičová, R. (2012). Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele v MŠ. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání (s. 128-135). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Burkovičová, R. (2015). Věcní a vnitřní činitelé směrování k učitelství pro mateřské školy. Magister, 3(2), 56-73.

Burkovičová, R. (2017). Uspokojování individuálně identifikovaných vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol. Magister, 5(2), 7-22.

Burkovičová, R., & Kropáčková, J. (2014). Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů. Pedagogická orientace, 24(4), 562-582.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-562

Cibáková, D., Polák, M., Zatloukalová, M., Oralová, A., & Holcová, D. (2019). Podpora zájmu dětí Mateřské školy o psanou formu jazyka. Magister, 7(2), 11-31.

Čermák, K. (2017). Elektronická platforma pro vývoj didaktických pomůcek: Pomůcka pro rozvoj předmatematických představ. e-Pedagogium, 17(3), 100-110.

https://doi.org/10.5507/epd.2017.040

ČŠI. (2020). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2020 - výroční zpráva ČŠI. Praha: ČŠI.

Dalajková, A., & Trávníčková, P. (2020). Dětské prekoncepty o fungování lidského těla. e-Pedagogium, 20(2), 59-69.

https://doi.org/10.5507/epd.2020.004

Feldmanová, A. (2014). Styl vyučování učitele v mateřské škole. Magister, 2(1), 75-115.

Frýzová, I., (2014). Využití didaktické metody pozorování v předškolním vzdělání. In Z. Syslová & V. Rodová (Eds.), Předškolní vzdělávání v teorii a praxi (s. 116-123). Brno: Masarykova univerzita.

Gavora, P. (2016). Preschool children in book-reading situations with parents: The perspective of personal agency theory. Studia paedagogica, 21(4), 99-116.

https://doi.org/10.5817/SP2016-4-5

Gavora, P. (2020). Cesta ke čtenářské gramotnosti: Znalost konvencí tištěného textu u dětí předškolního věku. Pedagogika, 70(2), 157-178.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.000

Grůzová, L., & Syslová, Z. (2014). Příprava studentek na roli herního partnera. In V. Hornáčková (Ed.), Hra je krásnou přípravou k vážným věcem (s. 282-292). Hradec Králové: Gaudeamus.

Grůzová, L., & Syslová, Z. (2020). Childcare for children under three years of age from the mothers' point of view within the international context. Pedagogika, 70(4), 533-552.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1725

Havel, J., Grůzová, L., Najvar, P. et al. (2018). Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro MŠ a pro1. stupeň ZŠ. In Z. Pechová, Z. Prokeš, V. Valkoun, & V. Vykoukalová (Eds.), Prostor pro primární a preprimární pedagogy (s. 27-36). Technická univerzita Liberec.

Havigerová, J. M., Haviger, J., & Juklová, K. (2013). Škála charakteristik nadání pro předškolní děti - shody a rozpory v posuzování nadání předškoláků mezi učitelkami MŠ a rodiči. e-Pedagogium, 13(3), 68-80.

https://doi.org/10.5507/epd.2013.033

Havigerová, J. M., Smetanová, V., & Křoustková-Moravcová, I. (2016). Talent and creativity in preschool age children: A pilot study. Studia paedagogica, 21(4), 77-98.

https://doi.org/10.5817/SP2016-4-4

Hrbáčková, K. (2011). Vliv metakognitivní intervence na rozvoj myšlení dětí předškolního věku. e-Pedagogium, 11(3), 49-63.

https://doi.org/10.5507/epd.2011.033

Chvál, M., & Kropáčková, J. (2017). Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy. Orbis scholae, 11(1), 93-117.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.19

Chudý, Š., Jůvová, A., & Bazalová, S. (2018). Narušená komunikační schopnost dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí jako interdisciplinární problém. Možnosti sociálně pedagogických intervencí. e-Pedagogium, 18(3), 21-35.

https://doi.org/10.5507/epd.2018.029

Jagerčíková, Z., & Kucharská, A. (2012). Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky. Pedagogika, 61(1-2), 150-163.

Kmentová, M. (2016). Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí s atypickým vývojem řeči. e-Pedagogium, 16(1), 51-64.

https://doi.org/10.5507/epd.2016.005

Kocourková, V, Kantorová, J., & Šafránková, A. (2014). Evaluation of primary prevention of risk behavior in preschool education institutions from the perspective of teachers. e-Pedagogium,14(4), 25-37.

https://doi.org/10.5507/epd.2014.039

Kovácsová, A., Třečková, E., & Vítová, J. (2011). Level of pre-mathematical imaginations of children with visual impairment of pre-school age. e-Pedagogium, 11(4), 50-61.

https://doi.org/10.5507/epd.2011.049

Koželuhová, E., Stralczynská Loudová, B., & Lipnická, M. (2020). Planning educational content in school curriculum documents: Examples of current practice from pre-schools in the Czech Republic and Slovakia. Pedagogika, 70(4), 425-448.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1678

Kropáčková, J. (2014). Školní připravenost dětí pro vstup do základní školy (pedagogická diagnostika a následná intervence v MŠ). In Z. Syslová, & V. Rodová (Eds.), Předškolní vzdělávání v teorii a praxi (s. 252-258). Brno: Masarykova univerzita.

Kropáčková, J., Wildová, R., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488-509.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-488

Kroufek, R. (2016). Environmentální výzkumná témata v závěrečných pracích studentů učitelství pro mateřské školy na PF UJEP - trendy, překážky, výsledky. In V. Chytrý & J. Janovec (Eds.), Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání (s. 52-57). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Majerčíková, J. (2017). Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 9-30.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.14

Majerčíková, J., Horníčková, B., & Lorencová, S. (2020). Mateřská škola jako "zabalená krabička": Sonda do předškolního vzdělávání v čase první vlny pandemie covid-19. Pedagogická orientace, 30(2), 149-171.

https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-231

Majerčíková, J., & Rebendová, A. (2017). Edukace v mateřské škole v perspektivě rodičů vysokoškoláků. e-Pedagogium, 17(3), 65-77.

https://doi.org/10.5507/epd.2017.037

Majerčíková, J., & Syslová, Z. (2014). Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách. In Z. Syslová & V. Rodová (Eds.), Předškolní vzdělávání v teorii a praxi (s. 124-135). Brno: Masarykova univerzita.

Majerčíková, J., & Urbaniecová, K. (2020). Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek. Studia paedagogica, 25(1), 51-77.

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-3

Miklánková, L., Elfmark, M., Sigmund, E., & Górny, M. (2016). Preprimární vzdělávání versus úroveň pohybové aktivity dětí. Magister, 4(2), 77-91.

Miklánková, L, Sigmund, E., & Frömel, K. (2011). Dítě v předškolním věku a jeho pohybový režim. e-Pedagogium, 11(1), 78-88.

https://doi.org/10.5507/epd.2011.007

Mlčáková, R. (2017). Specifika v porozumění orální řeči u dětí předškolního věku mateřské školy logopedické a mateřské školy běžného typu. e-Pedagogium, 17(1), 117-129.

https://doi.org/10.5507/epd.2017.011

Nováková, E. (2018). Jak vnímají matematiku budoucí učitelé mateřské školy. Magister, 6(2), 7-23.

Opatřilová, D. (2011). Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole. Komenský, 135(3), 11-22.

Petrová, J. (2014). Hra jako prostředek pedagogické diagnostiky. Magister, 2(2), 23-33.

Petrová, A., Plevová, I., Křeménková, L., Dařílek, P., & Pugnerová, M. (2013). Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister, 1(2), 23-42.

Picková, H. (2017). Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis scholae, 11(1), 51-69.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.17

Provázková Stolinská, D. (2019a). Internalizace v mateřské škole. Magister, 7(1), 55-63.

Provázková Stolinská, D. (2019b). Láska a kamarádství v pojetí dětí v mateřské škole. Magister, 4(2), 55-47.

Semerádová, S., & Hošpesová, A. (2013). Didaktické situace v předškolním období. Magister, 1(1), 33-49.

Semerádová, S., & Hošpesová, A. (2014). Didaktické situace v předškolním matematickém vzdělání. In Z. Syslová & V. Rodová (Eds.), Předškolní vzdělávání v teorii a praxi (s. 70-80). Brno: Masarykova univerzita.

Seidlová Málková, G. (2012). Vývoj a diagnostika slabičného povědomí v předškolním věku. Pedagogika, 62(1-2), 97-110.

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání - postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71-91.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18

Smolíková, A., Bobková, P., & Kropáčková, J. (2016). Profesní kompetence učitelů mateřských škol. e-Pedagogium, 16(3), 53-64.

https://doi.org/10.5507/epd.2016.031

Sovová, P., & Podpera, M. (2014). Pohled jednoho ročníku studentů oboru Učitelství pro MŠ jako podklad pro reflexi studia oboru na FPE ZČU. In O. Dymokurský & T. Kasper (Eds.), Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání (s. 9-23). Brno: Česká pedagogická společnost.

Soukupová, P. (2018). Diagnostická kompetence začínajících učitelů - možnosti pregraduální přípravy učitelů versus potřeby současné praxe. In Z. Pechová, Z. Prokeš, V. Valkoun & V. Vykoukalová (Eds.), Prostor pro primární a preprimární pedagogy (s. 123-128). Technická univerzita Liberec.

Svobodová, E., & Novotná, N. (2017). Ideální učitel/ka v mateřské škole očima dětí. In M. Procházka, M. Rybičková, M. Vítečková & I. Žlábková (Eds.). Škola a její lidé na křižovatkách (s. 173-183). Brno: Česká pedagogická společnost.

Svobodová, Z., & Simonová, J. (2013). Přechod mezi preprimárním a primárním vzděláváním - koncepce projektu. In J. Círus (Ed.), Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti (s. 448-455). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Syslová, Z. (2012). Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání (s. 194-201). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Syslová, Z. (2016a). Kvalita versus kvalifikace: jaké by mělo být přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol? In V. Chytrý & J. Janovec (Eds.), Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání (s. 83-94). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Syslová, Z. (2016b). Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. Pedagogika, 66(4), 440-454.

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.319

Syslová, Z., & Grůzová, L. (2019). Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání. In A. Jůvová & T. Čech (Eds.), Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách (s. 99-116). Brno: Česká pedagogická společnost.

Syslová, Z., & Hornáčková, V. (2014). Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535-561.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-535

Syslová, Z., & Parmová, L. (2017). Zkušenosti absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy aneb "Na co mě vysoká škola (ne)připravila". Magister, 5(1), 7-28.

Syslová, Z., & Ziklová, N. (2016). Developing professional skills in pre-primary teachers via reflexion and self-reflection. e-Pedagogium, 16(2), 108-119.

https://doi.org/10.5507/epd.2016.020

Šikulová, R., & Brtnová Čepičková, I. (2011). Přípravná třída jako forma pedagogické intervence pro děti s odlišnými vzdělávacími potřebami. In R. Kroufek & J. Šlégl (Eds.), Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech (s. 51-77). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Šindelářová, J., & Drtinová, H. (2016). Problematika začleňování dětí-cizinců do českých mateřských škol v Ústeckém kraji. In V. Chytrý & J. Janovec (Eds.), Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání (s. 68-75). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Šmelová, E., & Berčíková, A. (2016). Sociálně komunikační dovednosti dětí předškolního věku v kontextu individualizace předškolního vzdělávání. Magister, 4(1), 7-20.

Šmelová, E., & Provázková Stolinská, D. (2019). Hra jako ukazatel sociálních dovedností dětí předškolního věku v kontextu pedagogické diagnostiky. Magister, 7(1), 9-27.

Vacek, P. (2014). Talent k dobru aneb "Aktivně dobré dítě". In V. Hornáčková (Ed.), Hra je krásnou přípravou k vážným věcem (s. 2-6). Hradec Králové: Gaudeamus.

Vašinová, K., & Srbená, A. (2019). Pohled učitelek mateřských škol ve městě Olomouci na zařazení dvouletých dětí do mateřských škol. Magister, 7(2), 51-83.

Včelařová, H., Chráska, M., Martincová, J., & Andrysová, P. (2014). Psychosociální aspekty nadváhy a obezity dětí raného a předškolního věku v kontextu vybraných sociodemografických ukazatelů v ČR a v některých dalších zemích. Sociální pedagogika, 2(2), 9-21.

https://doi.org/10.7441/soced.2014.02.02.01

Viktorová, I. (2013). Psaní vlastního jména v předškolním věku. Magister, 1(2), 67-99.

Wiegerová, A., & Deutscherová, B. (2018). Srovnání profesní kariéry učitelů dětí předškolního věku a učitelů na základních školách: kvalitativní výzkumné šetření. e-Pedagogium, 18(4), 16-26.

https://doi.org/10.5507/epd.2018.042

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534).

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-510

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2015). Conceptualisation of the child and childhood by future pre-school teachers. Pedagogika, 65(5), 502-515.

Zajitzová, E. (2013). Úroveň kompetencí dětí předškolního věku v oblasti jazyka a řeči v kontextu předškolního kurikula. Magister, 1(2), 53-66.

Záleská, K., Juhaňák, L., Trnková, K., & Šmahelová, M. (2019). Uvádění začínajících učitelů v mateřských, základních a středních školách pohledem jeho hlavních aktérů. Pedagogická orientace, 29(2), 149-171.

https://doi.org/10.5817/PedOr2019-2-149

Zormanová, L. (2011). Attitude of students studying to be nursery school teachers towards study and their future profession. Lifelong Learning, 1(2), 39-45.

https://doi.org/10.11118/lifele2011010239

Stahování

Publikováno

2021-09-30