Rozdíly ve zdravotním stavu žáků a jejich dopady na fungování žáků ve škole

Autoři

  • Jiří Mareš

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2056

Klíčová slova:

rozdíly ve zdravotním stavu, děti a dospívající, chronicky nemocní žáci, obtíže související s nemocí, učení, edukace, škola

Abstrakt

Jak mezi dětmi, tak mezi adolescenty existují rozdíly dané jejich pohlavím, věkem, sociálním zázemím, intelektovými schopnostmi, školním prospěchem. Tyto rozdíly jsou široké veřejnosti dobře známy. Mnohem méně pozornosti je zatím věnováno rozdílům mezi zdravými a nemocnými žáky, které vznikají v důsledku chronických onemocnění některých dětí a dospívajících. Je prokázáno, že chronická onemocnění mají negativní dopad na školní docházku těchto žák, jejich učení, školní prospěch i sociální začleňování do běžných tříd. Přehledová studie shrnuje současný stav poznání této problematiky, která má aspekty zdravotnické, pedagogické, psychologické i sociální.

Studie má pět částí. V první části si všímá zdravotnického kontextu ovlivňujícího vzdělávání chronicky nemocných žáků. Představuje tři odborné pohledy na pojem nemoc (disease, illness, sickness), obtíže s definováním chronické nemoci a odhady prevalence chronických onemocnění u žáků navštěvující běžnou školu. Druhá část ukazuje, jaké dopady má chronické onemocnění a jeho léčba na učení těchto žáků, na jejich chování a školní prospěch. Třetí část přibližuje čtyři modely pokoušející se vysvětlit dopady chronických onemocnění na učení žáků (biomedicínský, sociální, bio-psycho-sociální a model pozitivní edukace). Čtvrtá část shrnuje specifika vzdělávání chronicky nemocných žáků ve třech sociálních a pedagogických situacích: vzděláváni žáků hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních, vzdělávání nemocných žáků společně se zdravými spolužáky v běžné škole a konečně individuální vzdělávání nemocných žáků v domácím prostředí. Pátá část se věnuje poradenským službám pro chronicky nemocné žáky vzdělávající se v běžné škole a také pěti typům podpůrných opatření, která jim mají učení usnadnit. Závěr studie přináší shrnutí zahraničních zkušeností i ověřená doporučení pro učitele a vedení škol, jak zlepšit péči o tuto skupinu žáků.

Reference

Abrams, A. N., Hazen, E. P., & Penson, R. T. (2007). Psychosocial issues in adolescents with cancer. Cancer Treatment Reviews, 33(7), 622-630.

https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2006.12.006

PMid:17434265

Adolescent Health Research Group. (2008). Youth '07: The health and wellbeing of secondary school students in New Zealand. Initial findings. Auckland: University of Auckland.

Bartoš, V., Pelikánová, T. et al. (2018). Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf.

Berger, C., Valenzuela, J., Tsikis, J. et al. (2018). School professionals' knowledge and beliefs about youth with chronic illness. Journal of School Health, 88, 615-623.

https://doi.org/10.1111/josh.12646

PMid:29992609

Berland, J. (2009). The elephant in the classroom. International Journal of Inclusive Education, 13(7), 699-711.

https://doi.org/10.1080/13603110903045996

Brands, A. M. et al. (2005). The effects of type 1 diabetes on cognitive performance: A meta-analysis. Diabetes Care, 28(3), 726-735.

https://doi.org/10.2337/diacare.28.3.726

PMid:15735218

Buršíková, D. (2019). Dítě s epilepsií v prostředí školy. Praha: Triton.

Čadová, E. et al. (2012). Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

Černochová, I. (2016). Individuální vzdělávání pohledem rodičů: motivace, realizace, podpora. (Diplomová práce). Brno: Pedagogická fakulta MU.

Dailey, M. A. (2010). Needing to be normal: The lived experience of chronically ill nursing students. International Journal of Nursing Education Scholarship, 7(1), 1-23.

https://doi.org/10.2202/1548-923X.1798

PMid:20597854

Department of Health (2012). Long term conditions compendium of information. 3. vyd. London: Department of Health. Dostupné z www.gov.uk

Evans-Agnew, R. A., & Sherling, M. (Eds.). (2013). Asthma management in educational settings. Seattle: Washington Asthma Initiative. Dostupné z www.k12.wa.us

Feudtner, C., Christakis, D. A., & Connell, F. A. (2000). Pediatric deaths attributable to complex chronic conditions: A population-based study of Washington State, 1980-1997. Pediatrics, 106, 205-209.

https://doi.org/10.1542/peds.106.S1.205

PMid:10888693

Gombošová, A., & Radvanský, J. (2019). Dítě s vrozenou srdeční vadou v hodinách tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže, 85(5), 41-48.

Hájková, V. (2008). Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Hamiwka, L. D., Yu, C. G., Hamiwka, L. A. et al. (2009). Are children with epilepsy at greater risk for bullying than their peers? Epilepsy Behavior, 15(4), 500-505.

https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2009.06.015

PMid:19631586

Hamon, M. R. (2015). The learning experiences of New Zealand secondary school students with chronic health conditions. (Doctoral dissertation). Wellington: Victoria University.

Hart, S. L., Vella, L., & Mohr, D. C. (2008). Relationships among depressive symptoms, benefit-finding, optimism, and positive affect in multiple sclerosis patients after psychotherapy for depression. Health Psychology, 27(2), 230-238.

https://doi.org/10.1037/0278-6133.27.2.230

PMid:18377142 PMCid:PMC3645913

Havelková, M., Kachlík, P., & Menšík, P. (2010). Speciální požadavky chronicky nemocných žáků na kvalitu školního prostředí. Speciální pedagogika, 20(2), 114-121.

Hirasing, R. A., Aardoom, H. A., & Van den Heuvel, G. W. (1995). Prevalence of chronic disease in school children reported their parents. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 139, 934-938.

Hofman, B. (2002). The technological invention of disease: On disease, technology and values. (Doctoral dissertation). Oslo: University of Oslo.

Höschl, C., Libiger, J., & Švestka, J. (Eds.). (2004). Psychiatrie. Praha: Tigis.

Hrkal, J. (2019). Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením? (Online). Dostupné z www.statistikaamy.cz

Hrodek, O., & Vavřinec, J. (Eds.). (2002). Pediatrie. Praha: Galén.

Hruda, J., Škovránek, J., & Hraboňová, V. (2002). Kardiologie. In O. Hrodek & J. Vavřinec (Eds.), Pediatrie (s. 283-307). Praha: Galén.

Chrastina, J., Ivanová, K., & Krátká, A. (2010). Edukační dopad a životní styl s astma bronchiale. In Pedagogika v ošetřovatelství: tradice, současnost a perspektivy: konferenční sborník (s. 38-48). Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Irwin, M. K., & Elam, M. (2011). Are we leaving children with chronic illness behind? Physical Disabilities: Education and Related Services, 30(2), 67-80.

Jackson, M. (2013). The special educational needs of adolescents living with chronic illness: A literature review. International Journal of Inclusive Education, 17(6), 543-554.

https://doi.org/10.1080/13603116.2012.676085

Jedlička, R. (2011). Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie: Chronicky nemocné dítě. Praha: Portál.

Kábele, F. et al. (1993). Somatopedie. Praha: Univerzita Karlova.

Kim, T., & Biocca, F. (1997). Telepresence via television: Two dimensions of telepresence may have different connections to memory and persuasion. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2), 1-16.

https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00073.x

Kršek, P. (2010). Epileptické a neepileptické záchvaty u dětí. Pediatrie pro praxi, 11(2), 106-110.

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada.

Kukla, L., Velemínský, M., sen., Schneiberg, F. et al. (2016). Děti vyžadující speciální péči. In L. Kukla et al. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí (s. 177-206). Praha: Grada.

Long, S. J., Littlecott, H., Hawkins, J. et al. (2020). Testing the "zero-sum game" hypothesis: an examination of school health policies and practices and inequalities in educational outcomes. Journal of School Health, 90(5), 415-424.

https://doi.org/10.1111/josh.12889

PMid:32128826 PMCid:PMC7187379

Mareš, J. (2009). Problémy s konceptem "pacientovo pojetí nemoci" a s jeho definováním. In J. Mareš & E. Vachková (Eds.), Pacientovo pojetí nemoci I (s. 11-28). Brno: MSD.

Mareš, J., & Žofka, J. (2016). Školy při nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Česká a slovenská pediatrie, 71(2), 59-67.

Martin, C. M. (2007). Chronic disease and illness care. Canadian Family Physician / Le Médecin de Famille Canadien, 53(12), 2086-2091.

Marusič, P. et al. (2018). Nové klasifikace epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017. Neurologie pro praxi, 19(1), 32-36.

https://doi.org/10.36290/neu.2018.075

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem 2010. Dostupné z www.ods.cz

Michalík, J. et al. (2015). Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého.

Ministry of Education (2008). Individual Education Program (IEP). Dostupné z www.minedu.govt.nz

MKF (2020). Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 2. české vyd. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistky.

MŠMT (2016). Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole. Praha: MŠMT.

Nabors, L. A., Little, S. G., Akin-Little, A. et al. (2008). Teacher knowledge of and confidence in meeting the needs of children with chronic medical conditions: Pediatric psychology's contribution to education. Psychology in the Schools, 45(3), 217-226.

https://doi.org/10.1002/pits.20292

NCCDPHP (2017). Chronic health conditions and academic achievement. Atlanta: National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Dostupné z https://www.cdc.gov

Newhart, V. A. (2018). Are they present? Homebound children with chronic illness in our schools and the use of telepresence robots to reach them. Irvine: University of California.

NPI ČR (2022). Jakého žáka lze považovat za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami? Praha: Národní pedagogický institut. (Online). Dostupné z www.nuv.cz/t/jakeho-zaka-lze-povazovat-za-zaka-se-specialnimi

NZIP (2021). Chronické onemocnění. Národní zdravotnický informační portál. Praha: Ministerstvo zdravotnictví. Dostupné z www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/160

O'Connor, M., Howell-Meurs, S., Kvalsvig, A. et al. (2015). Understanding the impact of special health care needs on early school functioning: a conceptual model. Child Care and Health Development, 41(1), 15-22.

https://doi.org/10.1111/cch.12164

PMid:24912552

Ohman, M., Sonderberg, S., & Lundman. B. (2003). Hovering between suffering and enduring: The meaning of living with serious chronic illness. Qualitative Health Research, 13(4), 528-542.

https://doi.org/10.1177/1049732302250720

PMid:12703414

Olson, A. L. Seidler, A. B., Goodman, D. et al. (2004). School professionals' perceptions about the impact of chronic illness in the classroom. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 158(1), 53-58.

https://doi.org/10.1001/archpedi.158.1.53

PMid:14706959

Peyrad, J. P. (2000). Problématique de l'enseignement des élèves malades. Reflections d'un enseignant en service de pédiatrie. Archives de pédiatrie, 7(9), 1001-1006.

https://doi.org/10.1016/S0929-693X(00)90018-6

Plevová, M. (1997). Dítě v nemocnici. Brno: Masarykova univerzita.

Pracovní skupina (2021). Diabetes 1. typu: Informace pro školu. Praha: Pracovní skupina pro péči o chronicky nemocné děti ve školách České pediatrické společnosti ČLS JEP. Dostupné z https://www.pediatrics.cz

Pražáková, D. (2017). Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin. (Disertační práce). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Schneider, L. (2005). Aspekty spolupráce PPP a pediatrů. Pediatrie pro praxi, 2(1), 69-70.

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5

Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gilham, J. et al. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(3), 293-311.

https://doi.org/10.1080/03054980902934563

Sentenac, M., Arnaud, C., Gavin, A. et al. (2012). Peer victimization among school-aged children with chronic conditions. Epidemiologic Reviews, 34(1), 120-128.

https://doi.org/10.1093/epirev/mxr024

PMid:22130095

Shaw, S. R., Clyde, M. A., Sarrasin, M. (2014). Homebound instruction for students with chronic illness: reducing risk outside of the box. Health Psychology Report, 2(1), 1-9.

https://doi.org/10.5114/hpr.2014.42786

Shiu, S. (2001). Issues in the education of students with chronic illness. International Journal of Disability, Development, and Education, 48(3), 269-281.

https://doi.org/10.1080/10349120120073412

Simmons, R. D. (2010). Life issues in multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology, 6(10), 603-610.

https://doi.org/10.1038/nrneurol.2010.143

PMid:20856267

Slezáčková, A. (2012), Průvodce pozitivní psychologií. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada.

Stanovisko MŠMT (2018). Stanovisko MŠMT k poskytování zdravotnických služeb ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT. Dostupné z www.kr-vysocina.cz/stanovisko-msmt-k-poskytovani-zdravotnich-sluzeb

Špičák, V. (2002). Alergologie. In O. Hrodek & J. Vavřinec (Eds.), Pediatrie (s. 159-195). Praha: Galén.

Šumník, Z. (2021). Pracovní skupina pro péči o chronicky nemocné děti ve školách. Praha: Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Dostupné z https://www.pediatrics.cz/sekce-a-pracovni-skupiny/pece-o-chronicky-nemocne-deti-pracovni-skupina/

Wideman-Johnston, T. (2011). Resilience and students with chronic illness: A literature Review of fostering resilience into the lives of students with chronic illness. Journal of Educational and Developmental Psychology, 1(1), 127-132.

https://doi.org/10.5539/jedp.v1n1p127

Thies, K. M. (1999). Identifying the educational implications of chronic illness in school children. Journal of School Health, 69(10), 302-397.

https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.1999.tb06354.x

PMid:10685375

Thongseiratch, T., & Chandeying, N. (2020). Chronic illnesses and student academic performance. Journal of Health Science and Medical Research, 38(3), 245-253.

https://doi.org/10.31584/jhsmr.2020738

Tibbitts, J. (2018). Classroom reintegration for the chronically ill child. (Disertační práce). Allendale: Grand Valley State University.

Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum.

Volejník, V. (2011). Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v historickém kontextu a dnes. Ošetřovatelství, 13(3/4), 4.

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Praha: MŠMT.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Stahování

Publikováno

2022-03-31

Číslo

Sekce

Studie – přehledová