Smysluplné konzultace dítě–rodič–učitel

Autoři

  • Helena Zitková Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Studentská 84, Pardubice
  • Martina Hezká ZŠ Pardubice Benešovo náměstí, Benešovo náměstí 590, Pardubice

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2064

Klíčová slova:

rodičovské konzultace, aktivní účast dítěte, respektující komunikace

Abstrakt

Tento příspěvek představuje inspirativní a inovativní způsob vedení konzultací ve formě dítě–rodič–učitel na prvním stupni základní školy a proces jejich implementace v praxi. Jedná se o užitečný pedagogický nástroj, který je v době zvětšující se potřeby psychosociální podpory žáků přínosný zejména pro dítě a jeho učení, ale zároveň je cenným zdrojem informací pro rodiče dítěte a samotného učitele. V bezpečném prostředí založeném na všestranné respektující komunikaci dítě na základě vlastního sebehodnocení seznamuje rodiče s procesem a výsledky svého učení. Naše zkušenost ukazuje, že takto vedené konzultace podporují emocionální stabilitu dětí, a za užitečné, smysluplné a přínosné je považují všechny zúčastněné strany.

Biografie autora

Helena Zitková, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Studentská 84, Pardubice

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. má zkušenosti jako učitel na všech stupních vzdělávání. Působí na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech pedagogiky, didaktiky, reflektované učitelské praxe a osobnostního rozvoje. Dlouhodobě také působí jako lektor dalšího vzdělávání učitelů a je programovou ředitelkou konferencí Vzdělání pro budoucnost, jejichž hlavním organizátorem je Mensa ČR.

Martina Hezká, ZŠ Pardubice Benešovo náměstí, Benešovo náměstí 590, Pardubice

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy. Ve své praxi uplatňuje moderní a inovativní metody vyučování a o své zkušenosti se také jako lektorka dělí s dalšími učiteli v kurzech dalšího vzdělávání a v popularizačních článcích. Již několik let spolupracuje s Univerzitou Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů anglického jazyka.

Reference

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praha: Malvern.

Hackmann, D. G. et al. (1995). Student-led conferences: encouraging student-parent academic discussions. Paper presented at the National Middle School Association 22nd Annual Conference, New Orleans, LA.

Hrouzek, P., Marková, Z., a kolektiv lektorů Minimalizace šikany. (2012). Bezpečné klima ve třídě. Vytvořeno pro projekt Minimalizace šikany. Dostupné z www.pppuk.cz/soubory/primarni_prevence/bezpecne_klima_ve_tride.pdf

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T. (2007). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála.

Lašek, J. (2007). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.

Picciotto, L. P. (1997). Student-led parent conferences. USA: Scholastic Teaching Resources.

Pihlgren, A. (2014). Rodičovské schůzky vedené žáky. Studia paedagogica, 19(1), 83-102.

https://doi.org/10.5817/SP2014-1-5

Rosenberg, M. B. (2008). Nenásilná komunikace. Praha: Portál.

RVP ZV (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Strategie 2030+. (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné z www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf

Vykoupilová, H., Zitková, H. (2021). Připravte děti na život. Rozvoj soft-skills pro každého. Praha: BizBooks.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů, částka 190/2004. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Stahování

Publikováno

2022-06-25