Distanční výuka z pohledu žáků 2. stupně základní školy

Autoři

  • Ráchel Mazúchová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2069

Klíčová slova:

distanční vyučování, online výuka, názory žáků, covid-19

Abstrakt

Empirické šetření si klade za cíl prozkoumat pole názorů žáků na distanční výuku v době pandemie onemocnění covid-19 a karantény, vymezit a identifikovat užitečnost výuky ve specifických podmínkách z pohledu žáků. Článek předkládá výsledky kvalitativní výzkumné sondy zaměřené na žákovské vnímání a hodnocení distanční výuky od října 2020 do května 2021, a to především v porovnání s výukou prezenční, jež distanční výuce předcházela a poté na ni navazovala. Žáci druhého stupně základní školy byli po návratu do školy vyzváni, aby písemně odpověděli na otázky týkající se jejich vnímání právě skončeného distančního vyučování. Při otevřeném kódování bylo identifikováno a interpretováno několik základních témat, která se ve výpovědích opakovala. Tyto vynořující se okruhy témat poskytly poměrně detailní náhled na to, jak děti na výrazné především formální, ale i obsahové změny ve vyučování nahlížely. Závěry pomáhají vymezit a identifikovat kvalitu výuky ve specifických podmínkách z pohledu těch, na něž je výuka zacílena – žáků samotných.

Reference

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.

Bozkurt. A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.

Bicanová, J. et al. (2021a). Zkušenosti českých učitelů s distanční výukou. Výzkum a analýza pro organizaci Učitel naživo. PAQ Research a Kalibro Projekt. (Online). Dostupné z https://drive.google.com/file/d/1LAfGoeGHTGElbwI91GavJE2DmSz9X2Eq/view

Bicanová, J. et al. (2021b). Dopady pandemie covid-19 na žáky. Report č. 1. Vnímání distanční výuky žáky. Poptávka podpůrných opatření ze strany rodičů. PAQ Reserch a Kalibro Projekt. (Online). Dostupné z https://drive.google.com/file/d/1qdgmVeOUcGkgHrsrfMG1LAVIRTr0QWL3/view

Bicanová, J. et al. (2021c). Dopady pandemie covid-19 na žáky. Report č. 2. Dopady na wellbeing žáků. PAQ Research a Kalibro Projekt. (Online). Dostupné z https://drive.google.com/file/d/1WcyFIXqQFDEEZI1hXn_pRAb7xGdpJVIF/view

Breslin. T. (2021). Lessons from lockdown: The educational legacy of COVID-19. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781003121343

Burns, M. (2011). Distance education for teacher training: Modes, models, and methods. Washington, DC: Education Development Center.

Carrillo, C., & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: A literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487.

https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184

Černý, M. et al. (2015). Distanční vzdělávání pro učitele. Flow.

ČŠI. (2020). Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání. Česká školní inspekce. (Online). Dostupné z https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteniCeske-skolni-inspekce-k-distancni

Hodges, C. et al. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCASE Review. (Online). Dostupné z https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

Kohout, J. et al. (2021). Efektivita distanční výuky během pandemie covid-19. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2, 4-14.

Korbel, V. et al. (2021). Dopady pandemie covid-19 na žáky Report č. 3: Posun matematické a čtenářské gramotnosti žáků 5. tříd ZŠ. PAQ Research a Kalibro Projekt. (Online). Dostupné z https://88760faa-4149-467c-8d6a-46e154cd4c14.usrfiles.com/ugd/88760f_355d58a183f94cafb33d5d48a0831be4.pdf

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál.

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Portál.

Korbel, V., & Prokop, D. (2020). Vzdělávání na dálku pohledem rodičů. Report z longitudinálního výzkumu o vzdělávání navazujícího na šetření EDUin z prosince 2019. PAQ Research. (Online). Dostupné z https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/Vzdelavani_na_dalku_setreni_rodice.pdf

Korbel, V., & Prokop D. (2021). Distanční výuka na jaře a na podzim. Výsledky reprezentativního kvantitativního výzkumu 2020. PAQ Research. (Online). Dostupné z https://www.email.cz/download/k/Zu7huM88Nz5Cw5HnVnTqMWSiqQycl6SkD9kYqy7b4s905aD-td3vSe6qfyzxjUIDtLBFPo/vzdelavani-pandemie-paq.pdf

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.

Mishra, S. et al. (2021). Research trends in online distance learning during the COVID-19 pandemic. Distance Education, 42(4), 494-519.

https://doi.org/10.1080/01587919.2021.1986373

MŠMT (2020a). Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. (Online). Dostupné z https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani

MŠMT (2020b). Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku. (Online). Dostupné z www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

MŠMT (2020c). Vzdělávání #NaDálku. (Online) Dostupné z https://nadalku.msmt.cz/cs

Pavlas, T. et al. (2021). Distanční vzdělávání v základních a středních školách. Přístupy, posuny a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci COVID 19. Tematická zpráva ČŠI. (Online). Dostupné z www.csicr.cz/html/2021/TZ_Distancni_vzdelavani_v_ZS_a_SS/html5/index.html?&pn=1&locale=CSY

Poesová, M. (2021) Digitální kompetence učitelů a jejich specifika v době distančního vzdělávání. (Diplomová práce). Univerzita Karlova.

Prokop, D. et al. (2020). Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání. Report z longitudinálního výzkumu Život během pandemie. PAQ Research. (Online). Dostupné z https://idea.cergeei.cz/files/PAQ_Zivot_behem_pandemie_W2_v26_ekonomika_vzdelavani.pdf

Robinson, W. P. (1975). Boredom at school. British Journal of Educational Psychology, 51, 155-184.

https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1975.tb03239.x

PMid:1191513

Rokos, L., & Vančura, M (2020). Distanční výuka při opatřeních spojených s koronavirovou pandemií - pohled očima učitelů, žáků a jejich rodičů. Pedagogická orientace, 30(2), 122-155.

https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-122

Sedláček, M. (2007). Případová studie. In Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 96-112). Portál.

Singh, G., & Hardaker, G. (2014). Barriers and enablers to adoption and diffusion of eLearning literature - a need for an integrative approach. Education & Training, 56(2-3), 105-121.

https://doi.org/10.1108/ET-11-2012-0123

Švaříček, R. et al. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9-41.

https://doi.org/10.5817/SP2020-3-1

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

Vláda ČR (2020). Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194.

WHO (2020). Director-general's opening remarks at the mission briefing on COVID-19 - 12 March 2020. World Health Organisation.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Sage.

Zatloukal, T. et al. (2021). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021. Výroční zpráva ČŠI. (Online). Dostupné z https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2021/Vyrocni_zprava_Ceske_skolni_inspekce_2020_2021/html5/index.html?pn=1

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 25. 8. 2020.

Stahování

Publikováno

2022-06-25 - Aktualizováno dne 2022-07-18

Verze