Peter Gavora osmdesátníkem

Autoři

  • Jiří Mareš

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2077

Reference

Čapek, K. (1966). Kam jde Československo? In Od člověka k člověku III (s. 251-255). Praha: Československý spisovatel.

Gavora, P. (1990). Učiteľova individuálna koncepcia vyučovania. Pedagogická revue, 42(3), 283-293.

Gavora, P. (1992a). Žiak a text. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství.

Gavora, P. (1992b). Naivné teórie dieťaťa a ich pedagogické využitie. Pedagogika, 31(1), 95-102.

Gavora, P. (1992c). Žiak kreslí Európu: interpretácia sveta dieťaťom a výchova. Pedagogická revue, 44(3), 196-208.

Gavora, P. (1995a). Kritické myslenie - prehľad situácie v zahraničí. In Z. Kolláriková (Ed.), Výchova ku kritickému mysleniu - teória a prax (s. 7-22). Bratislava: Štátny pedagogický ústav.

Gavora, P. (1995b). Kritické myslenie v škole alebo koľko rokov má kapitán. Pedagogická revue, 47(1/2), 17-25.

Gavora, P. (1996). Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava: Univerzita Komenského.

Gavora, P. (1999a). Metodika výskumu životného príbehu učiteľa. Školský psychológ, 9(3/4), 53-57.

Gavora, P. (1999b). Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca.

Gavora, P. (2001). Výskum životného príbehu: učiteľka Adamová. Pedagogika, 51(3), 352-368.

Gavora, P. (2002). Gramotnosť: vývin modelov, reflexia praxe a výskumu. Pedagogika, 52(2), 171-181.

Gavora, P. (2006). Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent.

Gavora, P. (2008). Učiteľovo vnímanie svojej profesijnej zdatnosti (self-efficacy): prehľad problematiky. Pedagogika, 58(3), 222-235.

Gavora, P. (2011a). Zisťovanie profesijnej zdatnosti učiteľa pomocou dotazníku OSTES. Pedagogika.sk, 2(2), 88-107.

Gavora, P. (2011b). Measuring self-efficacy of in-service teachers in Slovakia. Orbis Scholae, 5(2), 79-94.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.102

Gavora, P., & Braunová, J. (2010). Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 20(1), 39-59.

Gavora, P. et al. (1988). Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda.

Gavora, P. et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z www.e-metodologia.fedu.uniba.sk

Gavora, P. et al. (2020). Self efficacy v edukačních souvislostech II. Zlín: Fakulta humanitních studií Univerzity T. Bati.

https://doi.org/10.7441/978-80-7454-949-6

Gavora, P., & Mareš, J. (1996). Anglicko-slovenský pedagogická slovník. Bratislava: Iris.

Gavora, P., Mareš, J., & den Brok, P. (2003). Adaptácia Dotazníka interakčného štýlu učiteľa. Pedagogická revue, 55(2), 126-145.

Gavora, P., & Zápotočná, O. (2003). Gramotnosť: vývin a možnosti didaktického usmerňovania. Bratislava: Univerzita Komenského.

Křivohlavý, J., & Mareš, J. (1989). Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN.

Mareš, J., & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovník. Praha: Portál.

Mareš, J., & Gavora, P. (2004). Interpersonální styl učitelů: teorie, diagnostika a výsledky výzkumů. Pedagogika, 54(2), 101-188.

Repka, R., & Gavora, P. (1987). Didaktika angličtiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství.

Szabolcs, É., Gavora, P., Loesch, L. (2004). Angol-magyar-szlovák pedagógiai terminológiai szótár / English-Hungarian-Slovak Educational Dictionary / Anglicko-maďarsko-slovenský pedagogický slovník. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

Wiegerová, A. (Ed.). (2011). Keď sa povie "profesor". Bratislava: OZ V4.

Wiegerová, A. (Ed.). (2012). Self-efficacy (osobne vnímaná zdatnosť) v edukačných súvislostiach. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Zápotočná, O., & Gavora, P. (2002). Metodika pozorovania a hodnotenia raných prejavov gramotnosti. M. M. Clay: Manuál k administrácii. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV.

Stahování

Publikováno

2022-03-31

Číslo

Sekce

Personálie