Hlavní směry transformace primárního vzdělávání v České republice po roce 1989 a perspektivy dalšího vývoje

Autoři

  • Vladimíra Spilková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2082

Klíčová slova:

primární vzdělávání, transformace, na dítě orientované vzdělávání, vzdělávací politika

Abstrakt

Cílem přehledové studie je reflektovat hlavní směry transformace české primární školy v posledních třiceti letech v širším kontextu společenských a politických změn po roce 1989. Vybrané fenomény jsou sledovány na pozadí trendů ve vyspělých zemích i naší vzdělávací tradice v této oblasti.

Reformní procesy jsou analyzovány z hlediska (1) vzdělávací politiky (proklamované a projektované změny), (2) teoretických východisek a vůdčích konceptů, (3) praktických pokusů o proměnu primárního vzdělávání v realitě školní praxe.

Optikou vzdělávací politiky jsou v centru pozornosti hlavní tendence, které se postupně uplatnily v řízení, legislativě, koncepčních materiálech, kurikulárních dokumentech apod. Na základě relevantní literatury domácí i zahraniční provenience jsou charakterizovány klíčové principy na dítě orientovaného pojetí primárního vzdělávání z hlediska celkové koncepce, cílů, obsahu a strategií výuky. 

Jádro studie je věnováno proměnám primárního vzdělávání z hlediska vnější i vnitřní reformy, přičemž důraz je položen na otázky vnitřní proměny primární školy.

V návaznosti na záměry vzdělávací politiky, projektované změny a teoretická východiska je  zaměřena pozornost na realitu transformačních procesů v praxi primárních škol. Jsou  reflektovány hlavní směry v úsilí o výraznou změnu v pojetí primárního vzdělávání s cílem odpovědět na otázku, které pedagogické přístupy, inovativní projekty a alternativní koncepce se ve školské praxi nejvýrazněji prosadily.

V závěru studie jsou diskutovány problémy, otevřené otázky, kritická místa dosavadního vývoje. Jsou zvažovány také perspektivy dalšího vývoje v oblasti primárního vzdělávání v souvislosti s měnícími se kontexty (společenské požadavky, měnící se charakteristiky dětské populace aj.) a novými výzvami. 

Reference

Bartoňová, M., & Vítková, M. (2017). Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita.

Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.

Boland, T., & Letschert, J. (1995). Primary prospects. Developments in primary education in some European countries. A quest to facts, trends and prospects. Enschede: National Institute for Curriculum Development SLO.

Bravená, N. (2016). Perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v kontextu přesahu (transcendování) dítěte. Pedagogika, 66(1), 23-31.

Brown, G. I. (1971). Human teaching for human learning. New York: The Vicking Press.

CVVM (2020). Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání - září 2020. Tisková zpráva. Dostupné z https://cvvm.soc.cas.cz

Červenka, S. (1993). Učit se. Učit se? Učit se! Praha: Agentura Strom.

ČŠI (2012). Národní zpráva PIRLS 2011. (Online). Dostupnéz www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/NZ_PIRLS_2011.pdf, s. 24-28.

ČŠI (2016). Tematická zpráva: Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016. (Online). Dostupné z www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/2016_TZ_rozvoj_gramotnosti_2015_2016.pdf

ČŠI (2017). Mezinárodní šetření PIRLS 2016. Národní zpráva. (Online). Dostupné z www.csicr.cz/getattachment/6539348c-b798-4455-a494-40c4494344e6/ID_82_NZ_PIRLS_2016_elektronicka_verze_FINAL.pdf

ČŠI (2020). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva České školní inspekce. Praha: ČŠI.

Delors, J. (Ed.). (1996). Learning: the treasure within. Report to Unesco of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. Paris: Unesco.

https://doi.org/10.7788/ijbe.1996.24.1.253

Dvořák, D. et al. (2010). Česká základní škola. Vícečetná případová studie. Praha: Karolinum.

Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. B., & Miller, R. (1980). Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.

Fromm, E. (1967). Člověk a psychoanalýza. Praha: Svoboda.

Fryč, J. et al. (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha: MŠMT.

Fullan, M (2020). System change in education. American Journal of Education, 126(4), 653-666.

https://doi.org/10.1086/709975

Fullan, M. (2021). Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku. Praha: SKAV.

Fullan, M., & Quinn, J. (2016) Coherence: the right drivers in action for schools, districts, and systems. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Fullan, M., Quinn, J., Gardner, M., & Drummy, M. (2020). Education reimagined: the future of learning. A collaborative effort between "New pedagogies for deep learning" and Microsoft Education.

GFEN (1991). Všichni na jedničku! Alternativní didaktické postupy. Praha: Karolinum.

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. Praha: Grada.

Hausenblas, O. (1998). Místo a úloha PAU v inovaci školství. Pedagogika, 48(4), 351-360.

Havlínová, M. (1994). Úzkost ze zkoušení a školní dráha dítěte v režimu tradiční výuky. Praha: Poradna pro podporu zdraví ve školách SZÚ.

Havlínová, M. et al. (1998). Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál.

Havlínová, M. (2002). Sociální klima v prostředí základních škol. Učitelské noviny, 17, 15-18.

Havlínová, H. (2016). Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti. Orbis scholae, 10(2), 145−157.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.7

Havlínová, H. (2018). Podkladová studie: Revize RVP - 1.stupeň. Praha: NUV.

Hayes, D. (2010). Encyclopedia of primary education. London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203864609

Hejlová, H. et al. (2013). Nahlížení do světa dětí. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Helus, Z. (1991). K problematice pedagogenního narušení dítěte. Pedagogika, 41(4), 369-377.

Helus, Z. (2003). Humanizace školy - samozřejmost či rozporuplná výzva. Pedagogická revue, 55(5), 427-440.

Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Helus, Z. (2009). Výchova obratu - úkol naší doby. Pedagogika, 59(4), 336−340.

Helus, Z. (2010). Personalizace v pedagogice - nový pohled na staronový problém? Pedagogika, 60(3−4), 13−26.

Helus, Z. (2012). Učitel - vůdčí aktér osobnostně rozvíjející výuky. In Z. Helus, N. Bravená & M. Franclová, Perspektivy učitelství (s. 7−48). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Hošpesová, A. (2016). Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis scholae, 10(2), 117−130.

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.5

ISCED (2012). International Standard Classification of Education. UNESCO Institute for Statistics: Montreal.

Jančaříková, K. et al. (2020). Alienation from nature and its impact on primary and pre-primary education. Pedagogika, 69(4), 509-532.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1679

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634-663.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., & Slavík, J. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). Learning together and alone. Cooperative, competitive and individualistic learning. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Kasíková, H. (2001). Kooperativní učení a vyučování. Praha: Karolinum.

Kasíková, H., & Valenta, J. (1994). Reformu dělá učitel. Praha: Ikarus.

Kasper, T. (Ed.). (2012). Reformní a alternativní aspekty vzdělávání - historické kontexty a současné příklady. Liberec: TUL.

Kašová, J. (1995). Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Juventa.

Kosová, B. (1995). Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Kosová, B., & Porubský, Š. (2011). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Kosová, B., & Trnka, M. (2018). Pohľady učiteľov na slovenskú reformu školstva a svoje miesto v nej. Orbis scholae, 12(1), 95-111.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.287

Kotásek, J. et al. (1991). Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti ve sjednocující se Evropě. Praha, manuscript.

Kotásek, J. (2004). Transformace školy v demokratizující se společnosti. In E. Walterová et al., Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (s. 67-77). Brno: Paido.

Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada.

Kovalik, S. (1993). Integrated thematic instruction: the model. Susan Kovalik & Associates.

Kratochvílová, J. (2006). Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU.

Kratochvílová, J. (2011). Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.

Kratochvílová, J., Horká, H., & Chaloupková, L. (2015). Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

Krejčová, V., & Kargerová, J. (2003). Vzdělávací program Začít spolu - metodický průvodce pro I. stupeň ZŠ. Praha: Portál.

Lechta, V. et al. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě se specifickými potřebami ve škole. Praha: Portál.

Linková, M. (2001). Sociální klima školní třídy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník příspěvků IX. konference ČAPV (s. 42-46). Ostrava: ČAPV a Pedagogická fakulta OU.

Lukášová, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Lukášová, H. (2006). Pojetí kvality života dětí a učitelské znalosti. In J. Mareš et al., Kvalita života u dětí a dospívajících I (s. 69-80). Brno: MSD,.

Lukášová, H. (2007). Prekoncept pojmu kvalita života dětí u studentů učitelství. In J. Mareš et al., Kvalita života dětí a dospívajících II (s. 179-189). Brno: MSD.

Lukášová, H. (2008). Pojetí kvality života dětí u studentů učitelství. In J. Mareš et al., Kvalita života dětí a dospívajících III (s. 159-172). Brno: MSD.

Lukášová, H. (2010). Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál.

Lukavská, E. (2003). Pozor, děti! Dobrá Voda: Aleš Čeněk.

Majerčíková, J. (2017). Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 9-30

https://doi.org/10.14712/23363177.2017.14

Mareš, J. (2008). Nová taxonomie kladných stránek člověka - inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika, 58(1), 4-20.

Mareš, J. (2010). Kvalita života školy. Školní psycholog, 12(1-2), 17-24.

Marques, K. (2021). Cesta k inkluzivní škole. Případová studie proměny tří škol. Pedagogika, 71(3), 421-436.

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.982

Marušák, R. (2005). Dramatická výchova v rámci kurikula primární školy. In V. Spilková et al., Proměny primárního vzdělávání v ČR (s. 245-255). Praha: Portál.

Miholová, D. (2020). Generace  (Alfa). (Online). Dostupné z https://medium.com/edtech-kisk/generace-%CE%B1-alfa-3c21a36fc50f

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. (2001). Praha: UIV.

NEMES (1991). Svoboda ve vzdělání a česká škola. Praha: vlastním nákladem.

Opravilová, E. (2001). Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika (s. 123-140). Praha: Portál.

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování - cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), 33-49. Dostupné z http://www.scied.cz

https://doi.org/10.14712/18047106.4

Pihlgren, A. (2014). Rodičovské schůzky vedené žáky. Studia paedagogica, 19(1), 83-102.

https://doi.org/10.5817/SP2014-1-5

Pivarč, J. (2020). Na cestě k inkluzi: proměny pedagogických procesů ve vzdělávání a jejich pojetí učiteli a zástupci vedení ZŠ. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Pol, M., Hloušková, L., Trnková, K., & Lazarová, B. (2015). Diverzita žáků: téma pro vedení školy. Studia paedagogica, 20(2), 105-126.

https://doi.org/10.5817/SP2015-2-6

Rabušicová, M., & Pol, M. (1996). Vztahy školy a rodiny dnes: Hledání cest k partnerství. Pedagogika, 46(2), 105-116.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Rogers, C. (1998). Ako byť sám sebou. Bratislava: IRIS.

Rýdl, K. (1992). Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov: Univerzita Prešov.

Rýdl, K. (2005). Rozvoj alternativního školství v České republice po roce 1989. In V. Spilková (Ed.), Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Scheerens, J., & Brummelhuis, A. (1996). Indicators on the functionning of primary schools in twelve European countries. OECD.

Skalková, J. (1993). Humanizace vzdělávání a výchovy jako soudobý pedagogický problém. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Skalková, J. (1995). Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.

Slepičková, L., & Pančocha, K. (2013). Aktéři školní inkluze. Brno: Masarykova univerzita.

Spilková, V. (1991). Obecná východiska koncepce studia učitelství pro 1. stupeň základní školy. Pedagogika, 40(4), 477-483.

Spilková, V. et al. (1996). Čemu učit ve škole? Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V. (2001). Pojetí, smysl a základní orientace primárního vzdělávání. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika (s. 141-160). Praha: Portál.

Spilková, V. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství. Pedagogika, 55(1), 20-25.

Spilková, V. et al. (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Spilková, V. (2012). Výzvy, které přináší osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání pro školu, učitele a vzdělávací politiku. In Z. Helus et al., Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení (filozofická východiska a pedagogické souvislosti) (s. 27-42). Praha: Asociace waldorfských škol ČR.

Spilková, V. (2019). Ke čtvrtstoletí vzniku kateder primární pedagogiky: Reflexe proměn vzdělávání učitelů primárních škol po roce 1989. Pedagogika, 68(3), 365-378.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1588

Spilková, V., & Hausenblas, O. (Eds.). (1994). Měníme vyučování. Praha: Agentura Strom.

Spilková, V., & Hejlová, H. (Eds.). (2010). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Starý, K., & Laufková, V. et al. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Straková, J., Simonová, J., & Friedlaenderová, H. (2019). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia paedagogica, 24(1), 79-106.

https://doi.org/10.5817/SP2019-1-4

Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál

Štech, S. (1992). Škola stále nová. Praha: UK.

Štech, S., & Viktorová, I. (2001). Vztahy rodiny a školy - hledáni dialogu. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika (s. 57-94). Praha: Portál.

Štech, S. (2004). Pojetí vztahu školy a rodiny. Pedagogika, 54(4), 372-373.

Štech, S. (2021). Výzkum, experti a politici - podivuhodný život ideje inkluzivního vzdělávání v ČR. Pedagogika, 71(3), 403-420.

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.981

Švrčková, M. (2011). Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti: Výzkumná analýza a popis soudobého stavu. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Taylor, R., Fadel, C., Kim, H., & Care, E. (2020). Competencies for the 21st century. Boston: Center for Curriculum Redesign and Brookings Institution.

Tomková, A. (1998). Proměny vyučovacích metod v primární škole. In Kolektiv autorů, K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A. (2007). Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A., & Hejlová, H. (2018). Pedagogické procesy v podmínkách společného vzdělávání a jejich výzkum. Slavonic Pedagogic Studies Journal, 7(2), 247-268.

Tomková, A. et al. (2020). Spolupráce učitele s dalšími odborníky v realitě společného vzdělávání. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU.

Tonucci, F. (1991). Vyučovat nebo naučit? Praha: Pedagogická fakulta UK.

Václavík, V. (1993). Sledování a podpora alternativních způsobů výuky. Dílčí zpráva výzkumného úkolu MŠMT. Hradec Králové, manuscript.

Vaďurová, H., & Pančocha, K. (2010). Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. In M. Bartoňová & M. Vítková (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MUNI.

Vygotskij, L. S. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN.

Walterová, E. (Ed.) (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.

Walterová, E. (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Zankov, L. V.(1971). Didaktika a život. Praha: SPN.

Stahování

Publikováno

2022-06-25