Program Začít spolu jako inovace měnící tvář českého školství

Autoři

  • Jana Poche Kargerová katedra preprimární a primární pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze
  • Alena Seberová katedra preprimární a primární pedagogiky, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
  • Věra Váňová Krejčová Step by Step ČR, o.p.s.

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2103

Klíčová slova:

Začít spolu, inovace ve vzdělávání, základní vzdělávání, předškolní vzdělávání, kurikulární reforma, profesní standard, profesní rozvoj, vzájemná kolegiální podpora, metoda skupinové reflexe Wanda

Abstrakt

Cílem diskusního příspěvku je analyticky reflektovat vývoj a zejména přínos vzdělávacího programu Začít spolu na poli inovací preprimárního a primárního vzdělávání v České republice. Záměrem je nejen popsat konkrétní kvalitativní změny, které program vnesl a vnáší do každodenní pedagogické praxe škol, ale rovněž zachytit dopady implementace programu Začít spolu na širší terén kurikulární reformy a kvality učitelské profese.

Reference

Brücknerová, K., & Novotný, P. (2015). Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli. Lifelong Learning, 5(3), 140-162.

https://doi.org/10.11118/lifele20150503140

Bruner, J. S. (1965). Vzdělávací proces. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Curby, T. W., Rimm-Kaufman, S. E., & Ponitz, C. C. (2009). Teacher-child interactions and children's achievement trajectories across kindergarten and first grade. Journal of Educational Psychology, 101(4), 912-925.

https://doi.org/10.1037/a0016647

Evans, K. et al. (2007). Improving workplace learning. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203946947

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625-638.

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00301

PMid:11333089

Havlínová, M. (2003). Vliv vzdělávacího programu Začít spolu na vývoj psychosociálních kompetencí dětí v MŠ 1997/98-2000/01. In J. Gardošová & L. Dujková, Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání (s. 143-158). Praha: Portál.

Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál.

Helus, Z. (2010). Personalizace v pedagogice - nový pohled na starý problém? Pedagogika, 60(3-4), 13-26.

Henriccson, L., & Rydell, A. (2004). Elementary school children with behavior problems: teacher-child relations and self-perception. Merrill-Palmer Quarterly, 50(2), 111-138.

https://doi.org/10.1353/mpq.2004.0012

Kargerová, J., Krejčová, V., Maňourová, Z., Sobolová, R., & Škardová, M. (2011). Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Praha: Step by Step ČR.

Komárek, T. (2018). Souvislost edukačního stylu učitele s vnímanou akademickou účinností žáků ZŠ. (Dizertační práce). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Krejčová, V., & Kargerová, J. (2005). Program Začít spolu v kontextu proměn českého školství. In Spilková, V. et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR (s. 295-311). Praha: Portál.

Lazarová, B., Sträng, D. R., Jensen, R., & Sørmo, D. (2016). Podpora učení ve školách. Překlad Terezie Königová, Jan Mattuš, Petr Pálenský. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016

Mezinárodní pedagogické ISSA standardy. (2002). Praha: Step by Step ČR.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. (2001). Praha: MŠMT.

Piaget, J., & Inhelder, B. (2014). Psychologie dítěte. Přeložila Eva Vyskočilová. Praha: Portál.

Poche Kargerová, J., Vallin, P., Etchegoyen Rosolová, K., & Bajerová. K. (2020). Cognitive operations in teachers' development of reflective skills: WANDA Group reflection in a Czech primary school. Pedagogika, 70(4), 592-613.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1695

Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.

Pol, M., & Lazarová, B. 1999). Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy: řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: Agentura Strom.

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004). Praha: MŠMT, 2004. Dostupné z www.nuv.cz/file/433_1_1/

Rucinski, C., Brown, J., & Downer, J. (2017). Teacher-child relationships, classroom climate, and children's social-emotional and academic development. Journal of Educational Psychology, 110(7).

https://doi.org/10.1037/edu0000240

Rýdl, K. (1994). Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman.

Rýdl, K. (2014). Vývoj standardizace profese učitele v České republice - nekonečný příběh? Orbis scholae, 8(3), 9−21.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.55

Senge, P. M. (2007). Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press.

Sharmahd, N. (2019). The WANDA method: overview and steps forward: ISSA peer learning activities. Artevelde University College.

Smetáčková, I., Martanová, V., Francová, V., Viktorová, I., Franke, H., & Páchová, A. (2021). Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností: když spolu vyučující mluví o práci… Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V. (2016). Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání? Pedagogika, 66(4), 368-385.

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.348

Spilková, V. (2019). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3), 269-291.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529

Spilková, V., & Tomková, A. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Vašutová, J. (Eds.). (2008). Učitelská profese v měnících se podmínkách vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Stuchlíková, I., Janík, T., & Píšová, M. (2017). Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry. Pedagogická orientace, 27(1), 242-265.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Vašutová, J. (2008). Vzděláváme budoucí učitele: nové přístupy k pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál.

Vygotskij, L. S., & Průcha, J. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.

Začít spolu. (Online). Dostupné z www.zacitspolu.eu

Stahování

Publikováno

2022-06-25