(Ne)úspěšné nastartování počátečního čtení

Co děti potřebují a co se (ne)naučí v prvních týdnech?

Autoři

  • Miroslava Nováková Schöffelová Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
  • Lucie Al Haboubi Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2111

Klíčová slova:

fonologické uvědomování, počáteční čtení, prediktory rozvoje gramotnosti, alfabetický princip, psycholingvistický přístup ke čtení

Abstrakt

Zralost a připravenost dětí na školu je velkým tématem učitelské i rodičovské populace. Odborné kruhy diskutují o důležitosti jednotlivých složek školní připravenosti z různých úhlů pohledu. V tomto článku se zaměřujeme na připravenost dětí na čtení. Popisujeme a objasňujeme proces čtení jakožto dovednost vyžadující přípravu a určitý stupeň zvládnutí dovedností, které čtení předcházejí. Tyto dovednosti zasazujeme do kontextu psycholingvistického přístupu. Článek představuje, jaké dovednosti jsou podle tohoto přístupu důležité pro počáteční čtení, a na českých dostupných datech ukazuje, zda a jak dalece těmito dovednostmi děti na počátku čtení disponují. Dále předkládáme výzkumnou studii – obsahovou analýzu přípravného období učebnic počátečního čtení. Cílem studie bylo kvantifikovat a kvalitativně zhodnotit úlohy rozvíjející jednu z dovedností definovaných v úvodní části jako klíčovou pro počáteční čtení (konkrétně fonologické, resp. fonematické uvědomování). Metodou výzkumu je obsahová analýza učebnic počátečního čtení (živých abeced), v prvním kroku přípravného období, ve druhém kroku momentu seznámení s prvním grafémem. Výsledky poukazují na to, že zastoupení této oblasti v přípravném období živých abeced je minimální. Diskuse zasazuje zjištění do kontextu předškolního vzdělávání a navrhuje řešení, které by přineslo lepší kontinuitu v přechodu od preprimárního vzdělávání k primárnímu v oblasti čtení.

Reference

Al Haboubi, L. (2021). Analýza Živých abeced z hlediska zastoupení rozvoje fonematického uvědomování. (Diplomová práce). Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Dostupné z www.pvsps.cz/data/2021/10/11/12/al_haboubi_lucie.pdf

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., … & Hulme, C. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678-686.

https://doi.org/10.1177/0956797611434536

PMid:22555967 PMCid:PMC3724272

Caravolas, M., Lervåg, A., Defior, S., Seidlová Málková, G., & Hulme, C. (2013). Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 24(8), 1398-1407.

https://doi.org/10.1177/0956797612473122

PMid:23744876

Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., & Seidlová Málková, G. (2018). Test elize hlásek. Dostupné z www.eldel-mabel.net/cs/test/

Caravolas, M., Lervåg, A., Mikulajová, M., Defior, S., Seidlová-Málková, G., & Hulme, C. (2019). A cross-linguistic, longitudinal study of the foundations of decoding and reading comprehension ability. Scientific Studies of Reading, 23(5), 386-402.

https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1580284

ČŠI (2014). Alternativní metody výuky. (Informace ze šetření zaměřeného na alternativní metody výuky). Dostupné z www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Alternativni-metody-vyuky

Franke, H., & Mikulajová, M. (2012). Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností. Počáteční gramotnost. Pedagogika, 61(1-2), 164-177.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Goswami, U. (2010). A psycholinguistic grain size view of reading acquisition across languages. In Brunswick, N., McDougall, S., & de Mornay Davies, P. (Eds.), Reading and dyslexia in different orthographies. Brighton and Hove: Psychology Press.

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial & Special Education, 7(1), 6-10.

https://doi.org/10.1177/074193258600700104

Hulme, C., & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Wiley-Blackwell.

IDA (2018). Scarborough's reading rope: a groundbreaking infographic. (Online). Pikesville, MD: International Dyslexia Association. Dostupné z https://dyslexiaida.org

Jagerčíková, Z., & Kucharská, A. (2012). Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky: Počáteční gramotnost. Pedagogika, 61(1-2), 150-163.

Janotová, Z., Tauberová, D., & Potužníková, E. (2017). Mezinárodní šetření PIRLS 2016: Národní zpráva. Česká školní inspekce.

Kulhánková, E., & Málková, G. (2008). Fonematické uvědomování a jeho role ve vývoji gramotnosti. E-psychologie, 2(4), 24-37.

Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 138(2), 322-355.

https://doi.org/10.1037/a0026744

PMid:22250824

MŠMT. (2012). Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. (Dokument doplňující RVP PV). Dostupné z www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

National Institute for Literacy. (2008). Developing early literacy: Report of the Early Literacy Panel: A scientific synthesis of early literacy development and implications for intervention. Jessup, MD: Author.

Ramus, F. (2001). Talk of two theories. Nature, 412(6845), 393-394.

https://doi.org/10.1038/35086683

PMid:11473297

Ramus, F. (2003). Developmental dyslexia: specific phonological deficit or general sensorimotor dysfunction?. Current Opinion in Neurobiology, 13(2), 212-218.

https://doi.org/10.1016/S0959-4388(03)00035-7

Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S. C., Day, B. L., Castellote, J. M., White, S., & Frith, U. (2003). Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study of dyslexic adults. Brain, 126(4), 841-865.

https://doi.org/10.1093/brain/awg076

PMid:12615643

RVP PV (2021). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. září 2021. Dostupné z www.msmt.cz

Scarborough, H. S. (1998). Early identification of children at risk for reading disabilities: phonological awareness and some other promising predictors. In P. Accardo, A. Capute & B. Shapiro (Eds.), Specific reading disability: a view of the spectrum (s. 75-119). York Press.

Scarborough, H. S. (2001). Connecting early language and literacy to later reading (dis)abilities: evidence, theory, and practice. In S. Neuman & D. Dickinson (Eds.), Handbook for research in early literacy (s. 97-110). New York, NY: Guilford Press.

Seidlová Málková, G. (2016). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga.

Smolík, F., & Seidlová Málková, G. (2014). Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.

Snowling, M. J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell.

Snowling, M. J., & Melby-Lervåg, M. (2016). Oral language deficits in familial dyslexia: a meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 142(5), 498-545.

https://doi.org/10.1037/bul0000037

PMid:26727308 PMCid:PMC4824243

Sodoro, J., Allinder, R. M., & Rankin-Erickson, J. L. (2002). Assessment of phonological awareness: review of methods and tools. Educational Psychology Review, 14(3), 223-260.

https://doi.org/10.1023/A:1016050412323

Stein, J., & Walsh, V. (1997). To see but not to read: the magnocellular theory of dyslexia. Trends in Neurosciences, 20, 147-152.

https://doi.org/10.1016/S0166-2236(96)01005-3

Šedinová, P., & Málková, G. (2021). Specifické otázky implementace intervenčních programů pro podporu rozvoje pregramotnostních dovedností. Pedagogika, 71(1), 57-82.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1676

Tallal, P., Miller, S., & Fitch, R. H. (1993). Neurobiological basis of speech: a case for the preeminence of temporal processing. Annals of the New York Academy of Sciences, 682(1), 27-47.

https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1993.tb22957.x

PMid:7686725

White, S., Milne, E., Rosen, S., Hansen, P., Swettenham, J., Frith, U., & Ramus, F. (2006). The role of sensorimotor impairments in dyslexia: a multiple case study of dyslexic children. Developmental Science, 9(3), 237-255.

https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2006.00483.x

PMid:16669791

Zubáková, M. (2014). Vývinové vzťahy medzi fonologickými schopnosťami, čítaním a písaním. (Disertační práce, nepubl.). Bratislava: Univerzita Komenského.

Stahování

Publikováno

2022-11-15

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná