Jiří Mareš jubilující

Autoři

  • Eliška Walterová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2262

Reference

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Helus, Z. (2002). Recenzní posudek publikace J. Mareš a kol. Sociální opora u dětí a mládeže. Rukopis.

Helus, Z., Kulič, V., & Mareš, J. (1979a). Základní teoretické a metodologické problémy pedagogické diagnostiky. Praha: Ústav školských informací.

Helus, Z., Kulič, V., Hrabal, V., & Mareš, J. (1979b). Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN.

Krejčíková, J., & Mareš, J. (2009). Medicínská pedagogika. In J. Průcha et al. (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 782-786). Praha: Portál.

Landa, L. N. (1973). Algoritmy a učení. Praha: SPN.

Mareš, J. (1998a). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Mareš, J. (1998b). Styly učení u žáků a studentů. Praha: Portál.

Mareš, J. (1998c). Využití dětské kinetické kresby k diagnostice žákova učení. In G. Švejda (Ed.), Sborník z VI. konference ČAPV (s. 39-45). České Budějovice: PedF JČU.

Mareš, J. (1998d). Sociální klima školní třídy. Přehledová studie. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství. Dotisk 2006.

Mareš, J. (2000a). Sociální pedagogika a sociální lékařství: shody, rozdíly, otazníky. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína (s. 17-25). Brno: PedF MU.

Mareš, J. (2000b). Pedagogicko-psychologické práce publikované v letech 1951-2000. 1. část. Pedagogika, 50(4), 365-405.

Mareš, J. (2001a). Pedagogicko-psychologické práce publikované v letech 1951-2000. 2. část. Pedagogika, 51(1), 70-131.

Mareš, J. (2001b). Humor při vyučování. Učitel matematiky, 4(2), 92-101.

Mareš, J. (2002). Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém materiálu. Československá psychologie, 45(2), 120-137.

Mareš, J. (2005). Tradiční a netradiční podvádění ve škole. Pedagogika, 55(4), 310-335.

Mareš, J. (2006). Manuál pro tvůrce a uživatele studentského posuzování výuky. Praha: Karolinum.

Mareš, J. (2007). Využití kinetické kresby v pedagogické psychologii. In H. Gajdošová (Ed.), Kvantitativní přístup a metody ve vědách o člověku (s. 64-70). Praha: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN a sdružení Scan.

Mareš, J. (2008). Medicína a pedagogika: podněty pro pedagogický výzkum. In T. Svatoš & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy (s. 13-39). Hradec Králové: Gaudeamus.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59 (3), 232-258.

Mareš, J. (2010). Kvalita života žáků a škola. Pedagogika, SK, 1 (1), 47-72.

Mareš, J. (2011). Obrazové materiály a e-learning. In J. Kapounová & K. Kostolányová (Eds.), Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 17-34.

Mareš, J. (2012). Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada.

Mareš, J. (2013a). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013b). Neviditelná skupina aneb Co s postdoktorandy? Pedagogická orientace, 23(1), 5-26.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-1-5

Mareš, J. (2013c). Jak zpracovat přehledovou studii. Hradec Králové: LF UK.

Mareš, J. (2013d). Přehledové studie, jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4) 427-454.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.

Mareš, J. (2018a). Odpor učitele ke změnám ve škole a školství. Pedagogika, 68(2), 173-200.

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1090

Mareš, J. (2018b). Odpor zdravotníků vůči změnám ve zdravotnictví. Kontakt, 20(3), 284-294.

https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.04.002

Mareš, J. (2022). Rozdíly ve zdravotním stavu žáků a jejich dopady na fungování žáků ve škole. Pedagogika, 72(1), 95-128.

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2056

Mareš, J. et al. (1997). Dítě a bolest. Praha: Grada.

Mareš, J. et al. (2001, 2002, 2003). Sociální opora u dětí a dospívajících I, II, III. Hradec Králové: Nucleus.

Mareš, J. et al. (2006, 2007, 2008). Kvalita života dětí a dospívajících I, II, III. Brno: MSD.

Mareš, J., & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovník. Praha: Portál.

Mareš, J., & Ježek, S. (2006). Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy. (1. a 2. část). Pedagogická revue, 58(1), 30-45; 58(2), 127-141.

Mareš, J., & Ježek, S. (2012). Klima školní třídy - dotazník pro žáky. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1990). Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN.

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Mareš, J., & Marešová, J. (2000a). Dětská bolest. Bolest, 3(Suppl. 1), 121-129.

Mareš, J., & Marešová, J. (2000b). Rodiče jako posuzovatelé dětské bolesti. Bolest, 3(3), 135-139.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (1995). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Sedmé, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál.

Walterová, E. (2013). Moje pedagogika. In V. Ježková (Ed.), Srovnávací pedagogika. Jubilejní kaleidoskop k 70. narozeninám Elišky Walterové (s. 127-162). Praha: PedF UK.

Stahování

Publikováno

2022-11-15

Číslo

Sekce

Personálie