Hodnocení písemných slohových prací v německé a české didaktice – komparativní pohled

Autoři

  • Hynek Krátký Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  • Martina Šmejkalová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2292

Klíčová slova:

hodnocení, písemné slohové práce, český jazyk, německý jazyk, komparace, hodnoticí nástroje, funkce hodnocení

Abstrakt

Studie se zabývá komparací přístupů k hodnocení písemných slohových prací v německém a českém prostředí. Českou a německou didaktiku národního (mateřského) jazyka sice rozděluje typologická rozdílnost němčiny a češtiny, ale spojuje je historická blízkost vzdělávacích systémů, stejně jako podobné didaktické přístupy k výuce jazyka. Metodologicky se studie opírá o výběr odborných publikací v prostředí centrálního vyhledávače UKAŽ (prameny české a anglosaské provenience) a vyhledávače Google Scholar (prameny německé provenience). Získaný seznam odborné literatury německé a české oborové didaktiky byl dále rozšiřován o relevantní tituly sekundární literatury obsažené v těchto pramenech. Ze zkoumaných aspektů hodnocení písemných slohových prací se studie zaměřuje zejména na uplatnění kriteriálního hodnocení, přičemž zkoumá různé přístupy k hodnoticím kritériím i jejich váze. Ukazuje výhody přístupů v německy mluvících zemích a nabízí inspiraci pro současné domácí diskuse o hodnocení.

Reference

Abraham, U. (2010). Bewertung produktiv-kreativer schriftlicher Texte. In M. Kämper-van den Boogaart & K. H. Spinner (Eds.), DTP Band 11/3: Lese- und Literaturunterricht II (s. 89-115). Baltmannsweiler.

Andrášová, H. (2006). Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ: Návody a rady, jak vypracovat slovní hodnocení. Raabe.

Becker-Mrotzek, M., & Böttcher, I. (2022). Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. (9. vyd.). Cornelsen.

Böth, W. (1995). Bewusster schreiben: Prozeßorientierte Aufsatzdidaktik. Diesterweg.

Čechová, M. (1985). Vyučování slohu: úvod do teorie. Státní pedagogické nakladatelství.

Čechová, M. (1998). Komunikační a slohová výchova. ISV.

Čechová, M. (2013). Smysl středoškolského studia češtiny ve stínu maturit. Český jazyk a literatura, 64(1), 1-6.

Čechová, M. (2017a). Vybrané psychodidaktické aspekty zkoušení a hodnocení v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 67(5), 233-238.

Čechová, M. (2017b). Život s češtinou: nomen omen. Academia.

Čechová, M., & Styblík, V. (1989). Didaktika češtiny. Státní pedagogické nakladatelství.

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. Státní pedagogické nakladatelství.

Černá, M. (2009). Kritéria a způsoby hodnocení ve výuce slohu. [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://dspace.cuni.cz

Gejgušová, I., Höfflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D., & Svobodová, J. (2006). Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. Ostravská univerzita v Ostravě.

Grabowski, J., Becker-Mrotzek, M., Knopp, M., Jost, J., & Weinzierl, C. (2014). Comparing and combining different approaches to the assessment of text quality. In D. Knorr, C. Heine & J. Engberg (Eds.), Methods in writing process research (s. 147-165). Peter Lang.

Havlík, M. (2017). Interakční lingvistika. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/INTERAKČNÍ%20LINGVISTIKA

Havlová, I., & Hájková, E. (1991). Kapitoly z didaktiky slohu. Karolinum.

Heckt, D. H., & Neumann, K. (2004). Deutschunterricht von A bis Z. Westermann.

Hirschová, M. (2017). Funkční gramatika. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/FUNKČNÍ%20GRAMATIKA

Holubová, P. (2015). Komparativní analýza jazykové a komunikační kompetence v psaných komunikátech u studentů 4. ročníku SŠ. Hodnocení maturitních slohových prací ve vztahu k jejich jazykové úrovni. [Rigorózní práce]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://dspace.cuni.cz

Homberger, D. (2009). Lexikon Deutschunterricht: Fachwissen für Studium und Schule. Schneider Hohengehren.

Ježková, V. (2008). Školní vzdělávání v Německu. [Disertační práce]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://dspace.cuni.cz

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika. (2. vyd.). Portál.

Kaplan, I., & Petersen, I. (2019). Schreibkompetenzen messen, beurteilen und fördern. Waxmann.

Klieme, E., Eichler, W., Helmke, A., Lehmann, R. H., Nold, G., Rolff, H.-G., … & Willenberg, H. (Eds.) (2008). Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Ergebnisse der DESI-Studie. Beltz.

Kliewer, H. J., & Pohl, I. (2006). Lexikon Deutschdidaktik. Band 1: A-L. Schneider Hohengehren.

Kolář, Z. (2009). Hodnocení žáků. (2., doplněné vyd.). Grada.

Kostečka, J. (1989). Prověřování, hodnocení a klasifikace v předmětu český jazyk a literatura: pedagogické čtení. Pedagogický ústav Praha.

Kostečka, J. (1993). Do světa češtiny jinak: didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi. H & H.

Kostečka, J. (2012). Hodnocení slohových prací včetně maturitních. Český jazyk a literatura, 63(2), 134-145.

Nussbaumer, M. (1996). Lernerorientierte Textanalyse - Eine Hilfe zum Textverfassen?

In H. Feilke & P. R. Portmann (Eds.), Schreiben im Umbruch: Schreibforschung und schulisches Schreiben (s. 96-112). Klett.

Nutz, M. (2006). Beurteilung sprachlicher Leistungen. In U. Bredel, H. Günther, P. Klotz, J. Ossner & G. Siebert-Ott (Eds.), Didaktik der deutschen Sprache: ein Handbuch (s. 924-940). 2. Teilband (2., přepracované vyd.). Ferdinand Schöningh.

Scheidhammer, F. J. (2008). Aufsatzkorrekturen fair und transparent: Checklisten und Beurteilungshilfen. Verlag an der Ruhr.

Schrader, F.-W. (2014). Lehrer als Diagnostiker. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Eds.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf (s. 865-882). Waxmann.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Portál.

Sloboda, M. (2017). Mateřský jazyk. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/MATEŘSKÝ JAZYK

Starý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Portál.

Starý, K., Chvál, M., & Laufková, V. (2022). Hodnocení pro učení. Univerzita Karlova.

Südkamp, A., & Praetorius A.-K. (2017). Eine Einführung in das Thema der diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften. In A. Südkamp & A. K. Praetorius (Eds.), Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften. Theoretische und methodische Weiterentwicklungen (s. 13-18). Waxmann.

Šebesta, K. (2005). Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. (2., revidované vyd.). Karolinum.

Šmejkalová, M. (2010). Čeština a škola - úryvky skrytých dějin: český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918-1989. Karolinum.

Šmejkalová, M., Vondrová, N., Smetáčková, I., & Chvál, M. (2021). Gramotnosti ve vzdělávání - na cestě k vymezení jazykové gramotnosti. Pedagogika, 71(2), 159-176.

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1944

Štěpáník, S. (2018). Vliv nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury na vyučování ve výpovědích učitelů. Pedagogická orientace, 28(3), 435-471.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-435

Štěpáník, S. (2021). Obsah vs. forma: jak forma ovlivňuje učitelovo hodnocení žákovských textů? In M. Čechová & M. Spěváčková (Eds.), Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině II (s. 104-128). Západočeská univerzita v Plzni.

Štěpáník, S. (2022). Interakční stylistika a její didaktické implikace. Jazyk a kultúra, 51, 202-214.

Wild, J. (2019). Zur diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften beim Schreiben. In I. Kaplan & I. Petersen (Eds.), Schreibkompetenzen messen, beurteilen und fördern (s. 101-120). Waxmann.

Wiliam, D., & Leahy, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. EDULAB.

Wolf, W. (1984). Beurteilungsmodelle bei Klassenarbeiten. Bestandsaufnahme schulischer Praxis in der Sekundarstufe I. Zeitschrift für Pädagogik, 30(1), 115-130.

NORMATIVNÍ DOKUMENTY, NAŘÍZENÍ, ZÁKONY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2021). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2021). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Školský zákon spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko [Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen; Schulgesetz NRW - SchulG] (2005). Dostupné z https://bass.schul-welt.de/6043.htm

Nařízení Saského státního ministerstva kultury o všeobecně vzdělávacích gymnáziích a maturitní zkoušce ve Svobodném státě Sasko [Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über allgemeinbildende Gymnasien und die Abiturprüfung im Freistaat Sachsen; Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung - SOGYA] (2012). Dostupné z https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12517-Schulordnung-Gymnasien-Abiturpruefung

Dohoda konference ministrů kultu o podobě maturitní zkoušky na vyšším gymnaziálním stupni [Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II]. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. 12. 1973 i.d.F. vom 24. 10. 2008. Dostupné z https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_24-Abitur-Gymn-Oberstufe.pdf

Další soubory

Publikováno

2023-09-20