Reflexe stávajícího jako podnět pro změnu…

Autoři

  • Anna Kucharská

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2298

Reference

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., … & Hulme, C. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678-686.

https://doi.org/10.1177/0956797611434536

PMid:22555967 PMCid:PMC3724272

Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., & Seidlová Málková, G. (2018). Test elize hlásek. Dostupné z www.eldel-mabel.net/cs/test/

Čadilová, V., Žampachová, Z. et al. (2021). Povolání: asistent pedagoga. Kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky s poruchou autistického spektra. Praha: Pasparta.

Kucharská, A. et al. (2015). Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému - metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Kucharská, A., Špačková, K., Seidlová Málková, G. et al. (2021). Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol: Manuál diagnostické testové baterie pro žáky 1. stupně ZŠ. Praha: PedF UK.

Kulhánková, E., & Málková, G. (2008). Fonematické uvědomování a jeho role ve vývoji gramotnosti. E-psychologie, 2(4), 24-37.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. (2013). Praha: Úřad vlády ČR.

Metodika 17+ (2018). Metodika hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory. Praha: Úřad vlády ČR.

Rabušic, L. (2021). Oborová skupina "společenské vědy" RVVI: publikační problémy v časopisech indexovaných v databázi Web of Sciences. Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Seidlová Málková, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga.

Špačková, K. et al. (2016). Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží - metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Zubáková, M. (2014). Vývinové vzťahy medzi fonologickými schopnosťami, čítaním a písaním. (Disertační práce, nepubl.). Bratislava: Univerzita Komenského.

Stahování

Publikováno

2022-11-15

Číslo

Sekce

Úvodník