Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro jejich analýzu

Autoři

  • Tereza Češková Institutu výzkumu školního vzdělávání, PdF MU, Poříčí 31, 60200 Brno

Abstrakt

Akcentování rozvíjení kompetencí coby hlavních cílů vzdělání lze chápat jako příležitost k posílení konstruktivistických principů ve výuce. Rozvíjení kompetence k řešení problémů ke konstruktivistickému přístupu inklinuje ze své podstaty. Cílem prezentované teoretické studie je představit model ideální výukové situace, v níž je kompetence k řešení problémů u žáků rozvíjena. Taková situace vychází z problémově orientovaného učení, v jejím jádru stojí učební úloha obsahující neúplně strukturovaný problém. V popisovaném modelu se odráží východiska popsaná v úvodní části studie. Model je v logice našeho vnímání výukové situace  rozdělen do tří oblastí – jádra, vnějších a vnitřních situačních okolností. Jádro tvoří problémové učební úlohy. Vnitřní situační okolnosti tvoří psychodidaktická transformace reprezentovaná činnostmi učitele a kognitivní transformace, již tvoří činnosti žáků. Vnější situační okolnosti pak popisují to, s čím učitel i žáci do celého procesu vstupují a co je třeba zohlednit. Pomocí teoretického modelu lze popsat nejen aktuální stav, ale zároveň získat podporu v tom, na co je možné zaměřit pozornost při sestavovaní problémové učební úlohy i v čem jsou nejčastější chyby při využívání výukových situací, které kompetenci k řešení problémů rozvíjejí, ve výuce.

Reference

Achilles, C. M., & Hoover, S. P. (1996). Exploring problem-based learning (PBL) in grades 6–12. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Tuscaloosa.

PMid:8614049

Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Directions for Teaching and Learning, 68, 3–12.

https://doi.org/10.1002/tl.37219966804

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. New York: Springer.

Češková, T. (2014). Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy: návrh výzkumného nástroje. In K. Pešková, T. Janko, M. Lupač, K. Ševčík, T. Doležal, J. Moravec, ... T. Češková, Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a výzkumná zjištění (s. 94–114). Brno: Masarykova univerzita.

Čížková, V. (2002). Příspěvek k teorii a praxi problémového vyučování. Pedagogika, 52(4), 415–430.

Delisle, R. (1997). How to use problem-based learning in the classroom. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development.

Dolmans, D. H. J. M., De Grave, W., Wolfhagen, I. H. A. P., & Van Der Vleuten, C. P. M. (2005). Problem-based learning: Future challenges for educational practice and research. Medical Education, 39(7), 732–741.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02205.x

PMid:15960794

Drake, K. N., & Long, D. (2009). Rebecca´s in the dark: A comparative study of problem-based learning and direct instruction / experimential learning in two 4th grade classrooms. Journal of Elementary Science Education, 21(1), 1–16.

https://doi.org/10.1007/BF03174712

Eco, U. (2004). Meze interpretace. Praha: Karolinum.

Edens, K. M. (2000). Preparing for the 21st century through problem-based learning. College Teaching, 48(2), 55–60.

https://doi.org/10.1080/87567550009595813

Engeström, Y. (2014). Learning by expanding: An activity – theoretical approach to developmental research. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139814744

Gallagher, S. A., Sher, B. T., Stepien, W. J., & Workman, D. (1995). Implementing problem”based learning in science classrooms. School Science and Mathematics, 95(3), 136–146.

https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1995.tb15748.x

Gallagher, S. A., & Stepien, W. J. (1996). Content acquisition in problem-based learning: Depth versus breadth in American studies. Journal for the Education of the Gifted, 19(3), 257–275.

https://doi.org/10.1177/016235329601900302

Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Helmke, A. (2009). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Seelze-Velber: Klett.

Hmelo-Silver, C. E., & DeSimone, C. (2013). Problem-based learning: An instructional model of collaborative learning. In C. E. Hmelo-Silver, C. A. Chinn, C. K. K. Chan, & A. M. O'Donnell (Eds.), The international handbook of collabortative learning (s. 370–385). New York: Routledge.

Hung, W. (2011). Theory to reality: A few issues in implementing problem-based learning. Education Technology Research and Development, 59(4), 529–552.

https://doi.org/10.1007/s11423-011-9198-1

Hung, W., Jonassen, D. H., & Liu, R. (2007). Problem-based learning. In J. M. Spector, J. G. van Merriënboer, M. D., Merrill, & M. Driscoll (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (s. 1503–1581). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Chi, M. T. H., & Glaser, R. (1985). Problem-solving ability. In R. J. Sternberg (Ed.), Human abilities: An information-processing approach (s. 227–250). New York: Freedman.

Jonassen, D. H. (1997). Instructional design model for well-structured and ill-structured problem-solving learning outcomes. Educational Technology: Research and Development, 45(1), 65–95.

https://doi.org/10.1007/BF02299613

Jonassen, D. H. (2011). Learning to solve problems: A handbook for designing problem-solving learning environments. New York: Routledge.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2009). Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus.

Kličková, M. (1989). Problémové vyučování ve školní praxi. Praha: SPN.

Klieme, E., Maag-Merki, K., & Hartig, J. (2010). Kompetence a jejich význam ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(1), 104–119.

Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014

Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 4(3), 37–62.

Lokajíčková, V. (2015). Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu. (Disertační práce). Brno: PdF MU.

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.

Maťuškin, A. M. (1973). Problémové situácie v myslení a vyučování. Bratislava: SPN.

Moust, J. H. C., Berkel Van, H. J. M., & Schmidt, H. G. (2005). Signs of erosion: Reflection on three decades of problem-based learning at Maastricht University. Higher Education, 50(4), 665–683.

https://doi.org/10.1007/s10734-004-6371-z

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

PMCid:PMC3122388

OECD. (2004). Learning for tomorrow's world – first measures of cross-curricular skills from PISA 2003. Paris: OECD.

Okoń, W. (1966). K základům problémového učení. Praha: SPN.

PMid:5911392

Pelikán, J. (1995). Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis.

Roth, K. J., Druker, S. L., Garnier, H. E., Lemmens, M., Chen, C., Kawanaka, T., … Warvi, D. (2006). Teaching science in five countries: Results from the TIMSS 1999 video study. Washington: U.S. Government Printing Office.

Savin-Baden, M., & Howell Major, C. (2004). Foundations of problem-based learning. Berkshire: McGraw-Hill Education.

Seel, N. M. (1981). Lernaufgaben und Lernprozesse. Stuttgart: Kohlhammer.

PMid:7278072

Segers, M. (1997). An alternative for assessing problem-solving skills: The overall test. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 373–398.

https://doi.org/10.1016/S0191-491X(97)86216-5

Schmidt, H. G. (1983). Problem-based learning: rationale and description. Medical Education, 17(1), 11–16.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1983.tb01086.x

PMid:6823214

Schmidt, H. G., & Moust, J. H. (1998). Factors affecting small-group tutorial learning: A review of research. In D. H. Evensen & C. E. Hmelo (Eds.), Problem-based learning: A research perspective on learning interactions (s. 19–52). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Slavík, J., Dytrtová, K., & Fulková, M. (2010). Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe. Pedagogika, 60(3–4), 223–241.

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262–286.

Sternberg, R. (2009). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Sternberg, R. J., & Frensch, P. A. (Eds.). (1991). Complex problem solving: Principles and mechanisms. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates

Strouhal, M. (2014). O povaze pedagogické teorie aneb Jak chápat výchovné ideály. Pedagogika, 64(4), 367–382.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Taylor, D., & Miflin, B. (2008). Problem-based learning: Where are we now? Medical Teacher, 30(8), 742–763.

https://doi.org/10.1080/01421590802217199

PMid:18946818

Tchibozo, G. (2011). Emergence and outlook of competence-based education in European education systems: An overview. Education, Knowledge and Economy, 4(3), 193–205.

Torp, L., & Sage, S. (2002). Problems as possibilities: problem-based learning for K-16 education. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development.

PMCid:PMC1769671

Turek, I. (1982). O problémovom vyučovaní. Bratislava: SPN.

PMCid:PMC347460

Vaculová, I., Trna, J., & Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, 18(4), 35–56.

Willbergh, I. (2015). The problems of competence" and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung. Journal of Curriculum Studies, 41(3), 334–354.

https://doi.org/10.1080/00220272.2014.1002112

Zhang, M., Parker, J., Eberhardt, J., & Passalacqua, S. (2011). "What's so terrible about swallowing an apple seed?" Problem-based learning in kindergarten. Journal of Science Education and Technology, 20(5), 468–481.

https://doi.org/10.1007/s10956-011-9309-0

Zumbach, J., Kumpf, D., & Koch, S. (2004). Using multimedia to enhance problem-based learning in elementary school. Information Technology in Childhood Education Annual, 2004(1), 25–37.

Stahování

Publikováno

2017-01-13

Číslo

Sekce

Studie – teoretická