Zápis dítěte do první třídy – kritéria, spravedlivost a pohled zákonných zástupců

Autoři

  • Zuzana Svobodová Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Abstrakt

Cíle â Cílem předkládaného příspěvku je zjistit, jakým způsobem probíhají zápisy do spádových základních škol s ohledem na platnou legislativu a požadavek spravedlivého přístupu ke vzdělání. Metody â Pro příspěvek byl zvolen kvalitativní výzkumný design, konkrétně vícečetná případová studie čtyř spádových škol. Základní výzkumnou metodou byly polostrukturované rozhovory, doplněné o studium dokumentů pozorování během zápisů do vybraných škol. Výsledky â Kritéria přijímání dětí byla porovnána s platnými zákonnými normami a dále na ně bylo nahlíženou optikou rodičů předškolních dětí. Výsledky studie přinášejí informace o různých přístupech k zápisu ze strany základních škol a dále také pohled rodičů na jednotlivá kritéria a jejich ochotu tato kritéria naplnit. Závěry â V závěrečné diskuzi příspěvku poukazuji na relativně velkou autonomii, kterou školy během zápisu mají, a na rozdíly, které mezi jednotlivými způsoby zapisování dětí na školách existují. Rovněž prezentuji určité rozpory mezi platnou legislativou a kritérii přijímání dětí u analyzovaných škol a přístup rodičů k tomuto rozporu.

Klíčová slova: zápis do základní školy, spravedlivost, školní zralost a připravenost, kritéria, spádovost

Reference

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2011). Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press.

Crahay, M. (2009). Peut-on lutter contre l'échec scolaire? 3. vyd. Bruselles: De Boeck.

David, M. E., West, A., & Ribbens, J. (1994). Mother's intuition? Choosing secondary schools. Washington, DC: Falmer Press. Dostupné z http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED384136.pdf

Goldthorpe, J. (2003). The myth of education-based meritocracy. New Economy, 10(4), 234–239. Dostupné z http://doi.wiley.com/10.1046/j.1468-0041.2003.00324.x

https://doi.org/10.1046/j.1468-0041.2003.00324.x

Greger, D., & Soukup, P. (2014). Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z www.csicr.cz/getattachment/1686a360-d008-478d-ab0c-b92c623be997

Greger, D. (2015). Educational policy in the Czech Republic: 25 years of educational transformation and growing inequalities. In Corner, T. (Ed.), Education in the European Union: Post-2003 Member States (75–92). Bloomsbury Academic.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

PMid:15377821 PMCid:PMC4098322

IPPP (2010). Analýza výsledků šetření v PPP. Dostupné z www.ippp.cz/index.php?option=com_content

Ivatts, A., Čada, K., Felcmanová, L., Greger, D., & Straková, J. (2015). Začleňování romských dětí předškolního věku: zvláštní zpráva o začleňování romských dětí do předškolního vzdělávání a péče. Praha: Nadace Open Society Fund.

Jirásek, J., & Tichá, V. (1968). Psychologická hlediska předškolních prohlídek: metodická příručka pro lékaře a sestry školní zdravotní služby. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kropáčková, J. (2008). Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let. Praha: Portál.

Kutálková, D. (2014). Jak připravit dítě do 1. třídy. Praha: Grada.

PMid:25355562

Leix, A. E. (2006). Transkripce audionahrávek v kontextu etickém, metodologickém a technickém. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mare, R. D. (1981). Change and stability in educational stratification. American Sociological Review, 46(1), 72–87. Dostupné z www.jstor.org/stable/2095027

https://doi.org/10.2307/2095027

Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (Eds.) (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství.

Mertin, V. (2015). Školní zralost – vývoj pojetí, navazující opatření a náměty pro jejich úpravy. In D. Greger, J. Simonová & J. Straková (Eds.). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

MŠMT (2015). Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Dostupné z www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Procházková, I. (2006). Vzdělávací systém České republiky v mezinárodním srovnání. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice (92–117). Praha: Academia.

PMCid:PMC1456865

Rabušicová, M. (2004). Škola a (versus) rodina Brno: Masarykova univerzita.

Rodičovská loterie: Jak se připravit na zápisy (2015). Dostupné z www.varianty.cz/videa/24-debata-rodicovska-loterie-jak-se-pripravit-na-zapisy.

Simonová, J., & Straková, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. In D. Greger, J. Simonová & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69–88.

https://doi.org/10.5817/SP2015-3-5

Smolíková, K. (2004). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Straková, J. (2010). Vývoj diferenciace vzdělávacích výsledků na úrovni povinného vzdělávání. In P. Matějů, J. Straková & A. Veselý, Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení (92–108). Praha: Sociologické nakladatelství.

Svobodová, Z. (2015). Role odborníků v procesu rozhodování o odkladu povinné školní docházky. Sborník z konference ČPdS. (v recenzním řízení)

Svobodová, Z. (2015). Vliv průběhu zápisu do první třídy na proces rozhodování o odkladu povinné školní docházky. In T. Čech & M. Rybičková (Eds.), Současná škola – dílna lidskosti"?. Brno: ČPdS.

Walterová, E. (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupné z www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Žáčková, H., & Jucovičová, D. (2007). Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha: D + H.

Stahování

Publikováno

2017-01-13

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná