„Lesson study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů

Autoři

  • Naďa Vondrová nada.vondrova@pedf.cuni.cz
  • Jana Cachová jacachova@gmail.com
  • Jana Coufalová coufalov@fpe.zcu.cz
  • Magdalena Krátká magdalena.kratka@ujep.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.321

Abstrakt

Abstrakt: Cílem článku je uvést do českého prostoru tzv. lesson study jako specifickou formu dalšího vzdělávání učitelů založenou na spolupráci učitelů při zkvalitňování výuky prostřednictvím plánování, realizace a vyhodnocení experimentální hodiny. Lesson study má společné rysy s akčním výzkumem a souvisí s pojmy kvalifikovaná reflexe a rozvíjející hospitace. Kromě popisu konkrétní realizace lesson study se článek zaměřuje na otázku, jaký vliv měla na zúčastněné učitele (n = 13) z hlediska jejich subjektivního vnímání i z hlediska všímání si didakticko-matematických jevů. Data zahrnují písemné odpovědi na reflektivní úkoly a záznamy diskusí. Data byla analyzována technikami založenými na zakotvené teorii i s použitím existujícího kategoriálního systému. Učitelé považovali práci v lesson study za smysluplnou a subjektivně vnímali, že došlo k posunu jejich schopnosti reflektovat výuku matematiky. Analýza reflektivních úkolů posun ve všímání si didakticko-matematických jevů neukázala. Byly zjištěny rozdíly v hloubce individuální a společné reflexe výukové situace. Závěrem jsou uvedeny předpoklady a bariéry rozšíření lesson study u nás.

Klíčová slova: Lesson study, kvalifikovaná reflexe, rozvíjející hospitace, další vzdělávání učitelů

Reference

Cachová, J., Coufalová, J., Hošpesová, A., Krátká, M, & Vondrová, N. (2015). Mezinárodní šetření TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky. Praha: Česká školní inspekce.

Doig, B., Groves, S., & Fujii, T. (2011). The critical role of task development in lesson study. In L. C. Hart, A. Alston & A. Murata (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (181–199). The Netherlands: Springer.

http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9941-9_15

Fernandez, C., & Yoshida, M. (2004). Lesson study: a Japanese approach to improving mathematics teaching and learning. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Hart, L. C., Alston, A., & Murata, A. (Eds.) (2011). Lesson study research and practice in mathematics education. The Netherlands: Springer.

http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9941-9

Hart, L. C., & Carriere, J. (2011). Developing the habits of mind for a successful lesson study community. In L. C. Hart, A. Alston & A. Murata (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (27–38). The Netherlands: Springer.

http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9941-9_3

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Hošpesová, A., & Tichá, M. (2007). Kvalifikovaná pedagogická reflexe. Cesta ke zlepšení kultury vyučování? In A. Hošpesová, N. Stehlíková & M. Tichá (Eds.), Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice (41–72). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Chvál, M., Dvořák, D., Starý, K., & Marková, K. (2008). Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů. Orbis scholae, 2(3), 107–130.

Kasíková, H., & Dubec, M. (2009). Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé. Studia paedagogica, 14(1), 67–86.

Kašparová, V., et al. (2015). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.

Lazarová, B., & Prokopová, A. (2004). Učitelé a jejich další vzdělávání. K některým psychologickým aspektům. Pedagogika, 54(3), 261–273.

Lewis, C. (2002). Lesson study: A handbook for teacher-led improvement of instruction. Philadelphia: Research for Better Schools.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

Sherin, M. G., & van Es, E. A. (2005). Using video to support teachers' ability to notice classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 13(3), 475–491.

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Takahashi, A. (2011). Response to part I: Jumping into lesson study – inservice mathematics teacher education. In L. C. Hart, A. Alston & A. Murata (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (79–82). The Netherlands: Springer.

Tichá, M., & Hošpesová, A. (2006). Qualified pedagogical reflexion as a way to improve mathematics education. Journal of Mathematics Teacher Education, 9(2), 129–156.

http://dx.doi.org/10.1007/s10857-006-6893-7

Vondrová, N., & Žalská, J. (2015). Ability to notice mathematics specific phenomena: what exactly do student teachers attend to? Orbis scholae, 9(2), 77–101.

Stahování

Publikováno

2016-10-20