Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání?

Autoři

  • Vladimíra Spilková Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.348

Abstrakt

Anotace:

 

Příspěvek je věnován kritické reflexi vývoje přístupů české vzdělávací politiky k učitelské profesi a přípravě na ni po roce 1989. Jsou analyzovány relevantní dokumenty vzdělávací politiky, legislativní návrhy i reálné zásahy decizní sféry v této oblasti v posledních 25 letech. V centru pozornosti jsou mezníky ve vývoji a klíčové problémy – profesionalizace učitelství a její podpora ze strany vzdělávací politiky vs. deprofesionalizace, profesní standard jako soubor klíčových profesních kompetencí, které jsou předpokladem ke kvalitnímu zvládání profese v měnících se nárocích na školní vzdělávání, karierní systém jako prostředek k podpoře profesního růstu učitelů, přístupy ke kvalitě učitelského vzdělávání, míra liberálnosti vzdělávací politiky v oblasti přípravy učitelů v kontextu výrazné kurikulární reformy (akademické svobody na straně jedné a odpovědnost státu za kvalitu vzdělávání a tedy i za kvalitu učitelů na straně druhé), vymezování rámcových požadavků na přípravu učitelů ze strany státu, reálné možnosti a meze Akreditační komise ČR v ovlivňování kvality vzdělávání na fakultách připravujících budoucí učitele.

 

Klíčová slova:

Vzdělávací politika, proměny profese v kontextu proměn školního vzdělávání, profesionalizace a de-profesionalizace učitelství, profesní standard,  kvalita učitelského vzdělávání, fakulty připravující učitele, akreditační komise.

Reference

Analytická zpráva z mimořádného šetření o nekvalifikovaných pedagogických pracovnících (2014). Dostupné z www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=99425

Coolahan, J. (Ed.) (1993). Teacher education in the nineties: Towards a new coherence. Papers from the 15th Annual Conference of ATEE. Limerick: College of Education.

Doulík, P., & Škoda, J. (2011). Hledání kritérií kvality pedagogických fakult. Pedagogika, 61(4), 396–408.

Helus, Z. (2007). Učitelství – rozporuplné povolání pod tlakem nových společenských nároků. Pedagogika, 57(3), 349–363.

Ingersoll, R., & Alsalam, N. (1997). Teacher professionalization and teacher commitment: a multilevel analysis, SASS. Washington, DC: Statistical analysis report (National Center for Education Statistics).

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T., Spilková,V., & Píšová, M. (2014a). Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259–274.

Janík, T., Píšová, M., & Spilková, V. (2014b). Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis scholae, 8(3), 133–158.

Korthagen, F., et al. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Koťa, J. (2010). Vybrané problémy profesionalizace učitelů v postmoderní době. In H. Krykorková, R. Váňová et al. Učitel v současné škole (s. 57–76). Praha: FF UK.

Kratochvílová, J. (2007). Učitelé škol v nové roli tvůrců" školního kurikula. Orbis scholae, 1(1), 101–110.

Kurzweil, J., Mikulec, J., & Vinš, V. (1995). Akreditace pedagogických fakult. Alma mater, 5–6, 256–263.

Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu Akreditační komise vlády. Pedagogika, 64(4), 383–395.

MŠMT (1995). Učitel. Dostupné z www.ucitelske-listy.cz/2016/03/jana-hruba-dokumenty-106-navrh-programu.html

MŠMT (2001). Bílá kniha: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Dostupné z www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha

Píšová, M., et al. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Podkladový materiál pro tvorbu standardu kvality profese učitele (2010). Učitelské noviny, 12. Dostupné z www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3497

Pollard, A. (2001). Reflective teaching. London: Cassel.

Rýdl, K. (2014). Vývoj standardizace profese učitele v České republice â nekonečný příběh? Orbis Scholae, 8(3), 9–21.

Scio, kolektiv autorů (2013). Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ. Dostupné na www.scio.cz/download/analyzy/souhrn_poznatku_Vektor_uchazeci.pdf

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1–22.

http://dx.doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Simonová, J., & J. Straková, J. (2005). Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Praha: SKAV.

Spilková, V. (2010). Evropské přístupy k pojetí kvality učitele optikou formálních dokumentů. Pedagogika, 60(3–4), 265–275.

Spilková, V., et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Spilková, V., & Hejlová, H. (Eds.) (2010). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Tomková, A., et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova.

Spilková, V., & Vašutová, J. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Wildová, R. (2014). Potřebujeme kvalitní, nebo kvalifikované učitele? Pedagogická orientace, 24(3), 423–432.

Straková, J., Spilková, V., et al. (2013). Názory učitelů na potřebu změn ve školním vzdělávání. Orbis scholae, 7(1), 79–100.

Straková, J., Spilková, V., et al. (2014) Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, 64(1), 34–65.

Štech, S. (2011). Boloňský proces: nutný proces adaptace, nebo trojský kůň neoliberálních změn vysokoškolského vzdělávání? Aula, 19(1), 25–30.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Tomková, A., et al. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Technická univerzita v Liberci.

Stahování

Publikováno

2016-10-20