Samosvojnost, spiritualita, patření: Tři aspekty lidské identity v Komenského vychovatelství

Autoři

  • Jan Hábl

Abstrakt

Anotace: Specifikem lidské bytosti je, že si klade otázku, „kdo jsem“. Snaží se pochopit svou vlastní identitu. V různých etapách dějin přichází s různými odpověďmi – někdy vzájemně se doplňujícími, někdy si odporujícími. Tato studie klade do středu svého zájmu tázání po identitě z hlediska edukativního, poněvadž antropologické předporozumění „kdo jsem“ určuje (kromě jiného) eticko-výchovné „kdo bych měl být“. Ontologie předchází metodologii. Všechny kultury v dějinách nějak koncipovaly své „jest“, aby následně formovaly identitu svých členů do tvaru, jak by „měly být“. V možnostech této práce není vyčerpat téma identity, tím méně analyzovat jednotlivé dějinné pokusy o její hledání. Cíl je mnohem skromnější: předložit Komenského zápas o zodpovězení otázky „kdo je člověk“ a následně ohledat edukační implikace jeho pojetí. Komenský usiluje o formování takového lidství, kterému je vlastní „znát dobré, chtít dobré a činit dobré“, a to s unikátní kvalifikací „i když se nikdo nedívá“. Záměrem eseje je nastínit antropologické fundamenty tohoto velkolepého edukačního cíle. Je takto silná identita možná? Jedinec s takovou morální integritou, kdy nehraje roli, zda je při svém jednání pozorován či nikoliv? Z Komenského bohaté antropologie se zaměřím na tři fundamentální motivy: nesamosvojnost, spiritualitu a patření (ve specifickém smyslu, který bude vyložen). Všechny tři motivy jsou vzájemně provázány a určují specifičnost Komenského filozofie výchovy.  

 

Klíčová slova: identita, edukace, samosvojnost, spiritualita, patření, Komenský.

Reference

Alt, R. (1959). Pokrokový charakter Komenského pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Dykstra, C. R. (1981). Vision and character: A christian educator's alternative to Kohlberg. New York: Paulist Press.

Frankl, V. E., & Lapide, P. (2011). Bůh a člověk hledající smysl. Brno: Cesta.

Komenský, J. A. (1905). Didaktika velká. Praha.

Komenský, J. A. (1927). Hlubina bezpečnosti. Praha.

Komenský, J. A. (1992). Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I, II, III. Praha: Svoboda.

Komenský, J. A. (1955). Opera didactica omnia, sv. IV. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Kožmín, Z., & Kožmínová, D. (2007). Zvětšeniny z Komenského. Brno: Host.

Krasnovskij, A. (1955). Jan Amos Komenský. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Lewis, C. S. (1993). K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů.

Moore, G. E. (1903). Principia ethica. Dostupné z http://fair-use.org/g-e-moore/principia-ethica

Palouš, R. (1992). Komenského Boží svět. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Platón (2005). Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Praha: OIKOYMENH.

Plesu, A. (2001). Minima moralia: poznámky k etike intervalu. Z rumunského originálu přeložila Jana Páleníková. Bratislava: Kalligram.

Popelová, J. (1958). Komenského cesta k všenápravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Tichý, F. R. (1951). S J. A. Komenským do budování socialistické školy. In F. R. Tichý (Ed.), Jan Amos Komenský. Didaktické spisy. Praha: SPN.

Stahování

Publikováno

2017-04-12

Číslo

Sekce

Studie