Komenského spisy jako četba žáků základní školy?

Autoři

  • Jaroslav Vala

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.763

Abstrakt

Cíle – Studie reaguje na aktuální diskusi o obsahu a celkovém pojetí literární výchovy na základních školách. Hlavním cílem je analýza čtenářské recepce osmi odlišných literárních ukázek žáky devátého ročníku základní školy, následné posouzení rozdílů v jejich čtenářském přijetí a zhodnocení adekvátnosti pro danou věkovou kategorii čtenářů.
Metody – V kvantitativní části výzkumu jsme použili metodu sémantického diferenciálu a pomocí upravené a faktorovou analýzou ověřené posuzovací škály jsme zkoumali čtenářské prožitky 203 respondentů z hlediska tří faktorů: srozumitelnosti, hodnocení a působivosti. Kvalitativní část šetření jsme realizovali metodou ohniskových skupin. V pořízených audionahrávkách jsme sledovali, jak žáci vnímali jednotlivé texty a jak nad nimi uvažovali.
Výsledky – Z reakcí žáků vyplývá, že náročný a pro ně nesrozumitelný jazyk znemožňuje sémantické vyznění některých literárních děl objevujících se v čítankách (J. W. Goethe: Faust, J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce). K jeho myšlenkovému poselství se přes vlastní text nedostanou. Žáci oceňovali především texty, které jsou schopni vztáhnout ke svému životu i dnešnímu světu.
Závěry – Výsledky výzkumu mohou sloužit jako základní informace užitečné pro úvahy nad inovací obsahu výuky i nad jejím posunem směrem k potřebám a možnostem žáků. Setkávají-li se žáci s texty v dosahu své úrovně chápání, můžeme rozvíjet i jejich poznatkovou bázi, a to nejen ve vztahu k literární historii a teorii. Je žádoucí a užitečné ovlivňovat čtenářství dětí směrem k vyšší kvalitě. Zároveň však nesmíme ztratit kontakt s jejich bazálním porozuměním, jinak naše výuka ztratí sdělnost a opravdovost a stane se ryze formální.

Klíčová slova: čtenářství, recepce textu, porozumění textu, literární výchova, čítanka.

Biografie autora

Jaroslav Vala

Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 635 613

jaroslav.vala@upol.cz

 

Reference

Edgington, W. D. (2002). To promote character education, use literature for children and adolescents. The Social Studies, 93(3), 113–116.

https://doi.org/10.1080/00377990209599893

Ewa-Wood, A. L. (2008). Does feeling come first? How poetry can help readers broaden their understanding of metacognition. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(7), 564–576.

https://doi.org/10.1598/JAAL.51.7.4

Hennessy, J., & McNamara, P. M. (2011). Packaging poetry? Pupils' perspectives of their learning experience within the post-primary poetry classroom. English in Education, 45(3), 206–223.

https://doi.org/10.1111/j.1754-8845.2011.01102.x

Hník, O. (2014). Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum.

Hník, O. (2015) Školní literární kánon. Český jazyk a literatura, 66(5), 234–241.

Hník, O. (2016) K problému kvantity poznatků v literární výchově. Český jazyk a literatura, 67(2), 83–87.

Hoffmann, B. (2000). Literatura a škola na prahu třetího tisíciletí. Český jazyk a literatura, 50(7–8), 187–192.

Hopper, R. (2005). What are teenagers reading? Adolescent fiction reading habits and reading choice. Literacy, 11, 113–120.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9345.2005.00409.x

Janoušek, P. (2015a). S kanónem na kánon aneb Kvadratura kánonu a nesamozřejmost jeho samozřejmosti I. Tvar, 16, 11–12.

Janoušek, P. (2015b). S kanónem na kánon aneb Kvadratura kánonu a nesamozřejmost jeho samozřejmosti II. Tvar, 17, 16–17.

Jones, P. (2003). Overcoming the obstacle course: teenage boys and reading. Teacher Librarian, 30(3), 9–14.

Kulka, J. (2008). Psychologie umění. Praha: Grada.

Lomenčík, J. (2010). Interpretácia básnického textu v stredoškolskom literárnom vzdelávaní. In E. Príhodová (Ed.), Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry (s. 288–301). Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.

Manuel, J., & Carter, D. (2015). Current and historical perspectives on Australian teenagers' reading practises and preferences. Australian Journal of Language and Literacy, 38(2), 115–128.

Morgan, D. (1996). Focus groups. Annual Review of Sociology: Annual Reviews, 22, 129–152.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129

Nezkusil, V. (2004). Nástin didaktiky literární výchovy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Peskin, J., Allen, G., & Wells-Jopling, R. (2010). "The educated imagination": applying instructional research to the teaching of symbolic interpretation of poetry. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(6), 498–507.

https://doi.org/10.1598/JAAL.53.6.6

Radváková, V. (2015). Práce s textem na střední škole. Orbis scholae, 9(3), 87–110.

Slavík, J, Chrz, V., Štech, S., et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721

Škoda, J., Doulík, P., et al. (2010). Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Uusen, A. (2010). Reading activities and reading preferences of the 6th grade students of basic school in Estonia. Problems of Education in the 21st Century, 20, 135–145.

Uusen, A., & Müürsepp, M. (2012). Gender differences in reading habits among boys and girls of basic school in Estonia. Procedia-Socialand Behavioral Sciences, 69, 1795–1804.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.129

Vala, J. (2011). Poezie v literární výchově. Olomouc: Univerzita Palackého.

Vala, J. (2015). Specifika lyrické poezie jako učební úlohy. Orbis scholae, 9(3), 53–67.

Watkins, N., & Aimonette Liang, L. (2014). The "literature" of literature anthologies: An examination of text types. Middle Grades Research Journal, 9(2), 57–74.

Young, L. (2007). Portals into poetry: Using generative writing groups to facilitate student engagement with word art. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(1), 50–55.

https://doi.org/10.1598/JAAL.51.1.5

Stahování

Publikováno

2017-12-23