Má význam brániť „neproduktívne“ vzdelávacie obsahy v dnešných časoch?

Autoři

  • Zuzana Danišková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.766

Abstrakt

Jedným z prejavov oslabovania pozornosti k učivu vo vyučovaní je značne vábivý dôraz na mäkké zručnosti,  a s tým súvisiaca nekonečná kumulácia textov tematizujúca kľúčové kompetencie a mäkké zručnosti . Tie sa však medzičasom stali univerzálnym zaklínadlom. Ako kedysi satiricky poznamenal Pupala (2004), že sa záverečné a kvalifikačné práce predbiehajú v tom, ktorá ponúkne  humanistickejšiu podobu vyučovania – dnes môžeme vysloviť podobný súd aj o kompetenciách, či zručnostiach adorovaných na rôznych úrovniach pedagogického diskurzu. Existujú však aj kritické postrehy poukazujúc na následné sploštenie poslania školy používaním metafor ako učilište, továreň, prípravka pracovných síl pre kapitál, či pobočka súkromného sektora (napr. Rybák, 2012), Finkielkraut (2017) ironizuje, že zo školy sa škola vysťahováva.  Týmto textom chceme posilniť hlas oponentov obhajobou skrytých významov „neproduktívnych obsahov“, ktoré môžu pomôcť rehabilitovať netriviálnosť a významnosť formálneho školského kurikula.  Pokúsime sa  sumarizovať, prepojiť a pripomenúť argumenty, ktoré nachádzame roztrúsené na rôznych miestach, pričom práve téma obsahov vzdelávania ich navzájom prepája.

Biografie autora

Zuzana Danišková

zuzana.daniskova@truni.sk

Reference

Arendtová, H. (1994). Krize kultury. Praha: Mladá fronta.

Aristoteles (2006). Politika. Bratislava: Kalligram.

Aristoteles (2009). Poetika. Martin: Thetis.

Bergson, H. (1939). Milič Čapek. Praha: Nakl. Družstvo Máje.

Brouk, B. (1946). Závažnost obecného vzdělání. Praha: Václav Petr.

Burjan, V., et al. (2017). Učiace sa Slovensko. Bratislava: MŠVVaŠ SR.

Danišková, Z. (2014). Môže umenie vypestovať dobrého občana? Aristotelov príspevok vo svetle teórie výchovy. Pedagogická orientace, 24(3), 311–329.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-311

Dumazedier (1966). Volný čas. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2 (3), 443–447.

Hábl, J. (2013a). "Zčásti jinotajně, zčásti zjevně." Alegorie jako didaktický nástroj v Komenského Labyrintu. Paidea, 10(3), 1–12.

Hábl, J. (2013b). Učit (se) příběhem. Brno: Host.

Hayek, H. A. von (2001). Cesta do nevoľníctva. Bratislava: Nadácia F. A. Hayeka. Fiala, J. (1993). Idea školy střední. In S. Starkl, Filosofie výchovy (s. 2–18). Plzeň: Aleš Čenek.

Fiala, J. (2000a). Otevřené vzdělávaní pro otevřenou společnost. Přítomnost, 3, 18–20.

Fiala, J. (2000b). Geometrie a kritické myšlení. Literární noviny, XI(10), 5.

Fiala, J. (2004). Dělání vzdělání (dovednosti, znalosti a vzdělání). In N. Demjančuk, Univerzita v novém mileniu (s. 67–74). Plzeň: Aleš Čenek.

Fiala, J. (2010). Vzdělávaní jakožto podvracení. Vesmír, 89(10), 579.

Fiala, J. (2011). Idea univerzity dnes. Člověk v nových světech. 12. výjezdní IdS Nečtiny.

Fiala, J. (2013). Výška. Šířka. Hloubka. Čas. Praha: Vize 97.

Finkielkraut, A. (1993). Destrukce myšlení. Brno: Atlantis.

Hník, O. (2014). Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum.

Kratochvíl, Z. (1995). Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové.

Komenský, J. A. (1948). Vševýchova. Pampedia. Praha: SNP.

Kopecký, M., et al. (2013). Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny. Praha: Filozofická fakulta UK.

Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědení. Praha: Academia.

Mikula, K. (2016). Matematiku netreba milovať, stačí ju vedieť. Pravda. Dostupné na https://zurnal.pravda.sk/

Palouš, R. (1991). Čas výchovy. Praha: SNP.

Palouš, R. (2008). Je svět (hodnotově) dvojí nebo jeden? Paidea, 5(2).

Patočka, J. (1996). Filosofie výchovy. In Péče o duši I (s. 363–440). Praha: Oikuméné.

Patočka, J. (2006). Komenský a mathesis univerzalis. In Češi II (s. 193–212). Praha: Oikuméné.

Patočka, J. (2012). Problém výchovy. Podobenství o úsečcke a o jeskyni. In Platónova péče o duši a spravedlivý stát (s. 60–72). Praha: Oikuméné. Petrusek, M. (nedatované). Umění a životní styl ve společnosti zjitřených smyslů. Úvahy stárnoucího konzervativce. Kritika & kontext, 16(44), 10–15.

Pieper, J. (1992). Volný čas / vzdělání / moudrost. Praha: Křesťanská akademie.

Piťha, P. (1998). O přípravě na život v společnosti. Prednáška na konferencii Partners in Europe: Learning Together – Building the European House of Education.

Pupala, B. (2004). Narcis vo výchove. Bratislava: Veda.

Rybák, D. (2012). Addenda k problému korupce a smyslu vzdělání. Paideia, 9(3–4), 1–13.

Scruton, R. (2005). Estetické porozumění. Brno: Barrister & Principal.

Strouhal, M. (2016). "Medzi Ifigenií a Asterixem". K problematice kulturního aristokratizmu a relativizmu ve vzdělávaní. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek (s. 58–82). Praha: Karolinum.

Suvák, V. (2002). Úvodné poznámky k diferencii teoretického a praktického. In V. Suvák (Ed.), K diferencii teoretického a praktického II (s. 7–22). Prešov: Filozofická fakulta PU.

Šalda, F. X. (1991). Šaldův zápisník II. Praha: Československý spisovateľ.

Vopěnka, P. (2011). Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Praha: Práh.

Stahování

Publikováno

2017-12-23