Vzdělávací obsah: ukazují Bernsteinova teorie a sociální realismus cestu z krize?

Autoři

  • Dominik Dvořák RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; e-mail: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.774

Abstrakt

Teoretická studie poukazuje na dvě okolnosti, které limitují kvalitu obsahu vzdělávání: jde o absenci teorie vědění a o problémy s předáváním konceptuálně náročného kurikula části sociokulturně znevýhodněných žáků. Při překonávání obou problémů může být užitečné pozdní sociologické dílo Basila Bernsteina, jehož vybrané a u nás méně známé myšlenky jsou v článku načrtnuty. Dále je ukázáno, jak na tyto koncepty navazuje tzv. sociální realismus v pojetí M. Younga a skupiny Bernsteinových žáků. Jsou popsány dva modely kurikula, které vycházejí mj. z pojetí vědění jako systému vs. procesu. Nakonec je charakterizován smíšený model výuky, který kombinuje prvky tradiční a progresivní pedagogiky
a představuje slibnou cestu pro předávání konceptuálně náročného kurikula širokému spektru žáků.

Klíčová slova: kurikulum, vzdělávací obsah, sociologie vzdělávání, sociální realismus.

Reference

LITERATURA

Ball, S. J. (2008). Some sociologies of education: a history of problems and places, and segments and gazes. The Sociological Review, 56(4), 650–669.

https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.00809.x

Barrett, B., & Moore, R. (2015). Changing from within: Basil Bernstein, teacher education and social justice. In P. Vitale & B. Exley, Pedagogic rights and democratic education. Bernsteinian explorations of curriculum, pedagogy and assessment. Abingdon: Routledge.

Bernstein, B. (1990/2003). Class, codes and control. Volume IV. The structuring of pedagogic discourse. Abingdon: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203011263

Bernstein, B. (1996/2000). Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique. Oxford: Rowman and Litlefield.

Bulle, N. (2008). Sociology and education: issues in sociology of education. Bern: Peter Lang.

Calado, S., Neves, I. P., & Morais, A. M. (2013). Conceptual demand of science curricula: a study at the middle school level. Pedagogies: An International Journal, 8(3), 255–277.

https://doi.org/10.1080/1554480X.2013.795698

Durkheim, É. (1893/2004). Společenská dělba práce. Brno: CDK 2004.

Durkheim, É. (1912/2002). Elementární formy náboženského života. Praha: Oikoymenh.

Dvořák, D. (2015). Proměny kurikulárního diskurzu: o aktérech, standardech a ledních medvědech. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (s. 101–117). Praha: Univerzita Karlova.

Dvořák, D. (2016). Akademické cíle základního vzdělání v 21. století. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek (s. 147–163). Praha: Karolinum.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době: Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika. Praha: Portál.

Helgeson, S. L., Blosser, P. E., & Howe, R. W. (1977). The status of pre-college science, mathematics and social science education 1955–1975. Columbus (OH): Ohio State University.

Hubík, S. (1999). Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obory ve škole a jejich enkulturační funkce. Pedagogická orientace, 19(2), 5–21.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček. P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kadlec, T. (2012). Social realism, knowledge and the sociology of education: Coalitions of the mind. [Recenze stejnojmenné knihy, autoři K. Maton a R. Moore.] Orbis Scholae, 6(1), 139–141.

Knecht, P. (2014a). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.

Knecht, P. (2014b). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163–184.

Kubáček, J. (2012). Slovník politického managementu a volebního marketingu. Praha: Grada.

Lee, V. E., & Ready, D. D. (2009). U.S. high school curriculum: Three phases of contemporary research and reform. Future Child, 19(1),135–156.

https://doi.org/10.1353/foc.0.0028

MacKnight, V. (2011). Ideal knowing: Logics of knowledge in primary school. British Journal of Sociology of Education, 32(5), 717–728.

https://doi.org/10.1080/01425692.2011.596368

Maton, K., & Moore, R. (Eds.). (2009). Social realism, knowledge and the sociology of education: Coalitions of the mind. A&C Black.

McPhail, G., & Rata, E. (2016). Comparing curriculum types: ,Powerful knowledge' and ,21st century learning'. New Zealand Journal of Educational Studies, 51(1), 53–68.

https://doi.org/10.1007/s40841-015-0025-9

Moore, R. (2006). The structure of pedagogic discourse. In H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough & A. H. Halsey (Eds.), Education, globalization, and social change (s. 742–759). Oxford: OUP.

Morais, A. M. & Neves, I. P. (2011). Educational texts and contexts that work: Discussing the optimization of a model of pedagogic practice. In D. Frandji & P. Vitale (Eds.), Knowledge, pedagogy & society: International perspectives on Basil Bernstein's sociology of education (kap. 12). London: Routledge.

Muller, J. & Gamble, J. (2010). Curriculum and structuralist sociology: The theory of codes and knowledge structures. In P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (Eds.), International encyclopedia of education (vol. 1, s. 505–509). Oxford: Elsevier.

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00090-7

Pařízek, V. (1984). K obsahu vzdělání a jeho soudobým proměnám. Praha: SPN.

Pausigere, P. (2016). On Bernstein's sociology of pedagogy and how it can inform the pedagogic realisation of poor and working-class children in South African primary maths education. Educational Research for Social Change, 5(1), 41–53.

https://doi.org/10.17159/2221-4070/2016/v5i1a3

Peregrin, J. (2012). Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky. Organon F, 19(1), 66–83.

Perry, L. B., & Lamb, S. (2016). Curricular differentiation and stratification in Australia. Orbis scholae, 10(3), 27–47.

Power, S. (2008). How should we respond to the continuing failure of compensatory education? Orbis scholae, 2(2), 19–38.

Priestley, M., & Biesta, G. (Eds.). (2013). Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice. A&C Black.

Průcha, J. (2015). Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Praha: Wolters Kluwer.

Rata, E. (2016). A pedagogy of conceptual progression and the case for academic knowledge. British Educational Research Journal, 42(1), 168–184.

https://doi.org/10.1002/berj.3195

Rizvi, F., & Lingard, B. (2009). Globalizing education policy. Routledge.

Sadovnik, A. R. (2001). Basil Bernstein. Prospects, 29(4), 687–703.

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262–286.

Starý, K., Laufková, V., Stará, J., Novotná, K., Šťastný, V., & Svobodová, Z. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita.

Štech, S. (2004). Psychologické pohledy na školu – rozumíme školní socializaci? Vystoupení na konferenci Psychologické dny, Olomouc.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Štech, S. (2013). Co přinesl "obrat k dítěti" a co naopak skryl? Pedagogika, 66(1), 73–82.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Tyack, D., & Cuban, L. (1995). Tinkering toward utopia: A century of public school reform. Cambridge: Harvard University Press.

Váňová, M. (2016). Francouzská nižší sekundární škola – collège. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 6(2), 8–22.

Young, M. (2007). Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education. Routledge.

Young, M. (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32(1), 1–28.

https://doi.org/10.3102/0091732X07308969

Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: Lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, 45(1), 11–27.

https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x

Stahování

Publikováno

2017-12-23