Zkoumání (kvality) výuky: Srovnání dvou přístupů

Autoři

  • Petr Najvar petr.najvar@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.991

Abstrakt

Tato studie kontrastivně představuje dva antagonické přístupy ke zkoumání edukačních procesů ve školní výuce. Jedním z nich je tzv. IVŠV videostudie výuky jako reprezentant kvantitativních videostudií (KVS); přístup využívající deduktivní kategoriální systémy k zachycení obsahu a formy vyučování a učení a ke kvantifi kujícímu zobecnění vztaženému např. k interakčním vzorcům ve výuce či oborovým a oborovědidaktickým specifikům výuky. Druhým z nich je obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky jako přístup stavějící na induktivním postupu při identifi kaci obsahových jader výuky a na kvalitativním hodnocení didaktické kvality výukových situací. Tyto výzkumné přístupy jsou využity pro osvětlení rozdílů v povaze didaktického poznání generovaného postupy stavějícími na tzv. předem strukturované reflexi, ve srovnání s didaktickým poznáním, jež přináší tzv. následně strukturovaná reflexe výuky.

Klíčová slova: výzkum výuky, videostudie, obsahově zaměřený přístup, analýza výukových situací, předem strukturovaná refl exe, následně strukturovaná reflexe.

Biografie autora

Petr Najvar, petr.najvar@gmail.com

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávánía Katedra primární pedagogiky
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita

Reference

Brandt, R. (1992). On research on teaching: A conversation with Lee Shulman. Educational Leadership, 49(7), 14–19.

Buty, C., Tiberghien, A., & Le Marechal, J.-F. (2004). Learning hypotheses and an associated tool to design and to analyse teaching–learning sequences. International Journal of Science Education, 26(5), 579–604.

https://doi.org/10.1080/09500690310001614735

Clarke, D. J., Emanuelsson, J., Jablonka, E., & Mok, I. A. C. (Eds.). (2006). Making connections: Comparing mathematics classrooms around the world. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.

Češková, T., & Knecht, P. (2016). Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis scholae, 10(2), 93–115.

Dvořák, D., et al. (2016). Redakční poznámka k textu M. Ruska, J. Slavíka a P. Najvara. Orbis scholae, 10(2), 159–171.

Flanders, N. A. (1970). Analyzing teaching behavior. Reading: Addison-Wesley.

Gavora, P. et al. (1988). Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda.

Givvin, K., Hiebert, J., Jacobs, J., Hollingworth, H., & Gallimore, R. (2005). Are there national patterns of teaching? Evidence from the TIMSS 1999 video study. Comparative Education Review, 49(3), 311–343.

https://doi.org/10.1086/430260

Greger, D., Janík, T., Kotásek, J., Maňák, J., & Walterová, E. (2006). Charakteristika Centra základního výzkumu školního vzdělávání. Orbis scholae, 0(1), 5–12.

Gruschka, A. (2013). Verstehen fördern, Verstehen verhindern. In K. P. Liessmann & K. Lacina (Eds.), Sackgassen der Bildungsreform (s. 25–36). Wien: Facultas.

Hiebert, J., Gallimore, R., Garnier, K., Givvin, K., Hollingsworth, J., Jacobs, J., ... Stigler, J. (2003). Teaching mathematics in seven countries. Results from the TIMSS 1999 video study. Washington D.C.: USA Department of Education.

https://doi.org/10.1037/e610352011-003

Hopmann, T. S. (2007). Restrained teaching: The common core of Didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109–124.

https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.109

Horká, H. (2000). Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido.

Hugener, I., Pauli, C., Reusser, K., Lipowsky, F., Rakoczy, K., & Klieme, E. (2008). Teaching patterns and learning quality in Swiss and German mathematics lessons. Learning and Instruction, 19(1), 66–78.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.02.001

Janík, T. (2009). Výzkum výuky: historický vývoj. In M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 23–43). Brno: Paido.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116–135.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Klafki, W. (2000). The significance of classical theories of Bildung for a contemporary concept of Allgemeinbildung. In I. Westbury, K. Riquarts & T. S. Hopmann (Eds.), Teaching as a reflective practice. The German Didaktik tradition (s. 85–107). Mahwah: Erlbaum.

Laborde, C. (1997). Affronter la complexit’e des situations d'apprentissage de math’ematiques en classe – D’efis et tentatives. Didaskalia, 10, 99–112.

Lefstein, A., & Snell, J. (2014). Better than best practice: Developing teaching and learning through dialogue. London: Routledge.

Mareš, J. (Ed). (1981). Interakce učitel–žáci a učitel–studenti. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK.

Mareš, J. (Ed). (1988). Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113–142.

Midtsundstad, J. H. (2015). Bildung – At risk in school organisations? In S. Hillen & C. Aprea (Eds.), Instrumentalism in education – where is Bildung left? (s. 29–41). Münster: Waxmann.

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Oser, F., & Patry, J.-L. (1990). Choreographien unterrichtlichen Lernens. Basismodelle des Unterrichts. Fribourg: Universität Fribourg.

Peregrin, J. (2003). Úvod do teoretické sémantiky. Praha: Karolinum.

Pospíšilová, L. (2012). Příležitosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. (Diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2016). Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Roth, K. J., Druker, S. L., Garnier, H., Lemmens, M., Chen, C., Kawanaka, T., ... Gallimore, R. (2006). Teaching science in five countries: Results from the TIMSS 1999 video study. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.

Seidel, T., & Prenzel, M. (2006). Stability of teaching patterns in physics instruction: Findings from a video study. Learning and Instruction, 16(3), 228–240.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2006.03.002

Seidel, T., Prenzel, M., & Kobarg, M. (Eds.). (2005). How to run a video study: Technical report of the IPN Video Study. Münster: Waxmann Verlag.

Shulman, L. S. (1996). "Just in case...": Reflections on learning from experience. In J. A. Colbert, P. Desberg & K. Trimble (Eds.), The case for education: Contemporary approaches for using case methods (s. 461–482). Boston: Allyn & Bacon.

Slavík, J. (1996). Pedagogické dílo a reflektování jeho významů a hodnot (Sémiologické aspekty reflektivní praxe ve výchově). In J. Mareš, J. Slavík, T. Svatoš & V. Švec, Učitelovo pojetí výuky (s. 28–45). Brno: Masarykova univerzita.

Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, T. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 5–33.

Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Editorial: Kultury vyučování a učení v oborech školního vzdělávání. Orbis scholae, 10(2), 7–14.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Starý, K., & Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková & K. Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 63–81). Brno: Paido.

Stigler, J. W., Gonzales, P., Kawanaka, T., Knoll, S., & Serrano, A. (1999). The TIMSS videotape classroom study: Methods and findings from an exploratory research project on eighthgrade mathematics instruction in Germany, Japan, and the United States. Washington, D.C.: Department of Education.

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (1998). Teaching is a cultural activity. American Educator, 22(4), 4–11.

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2016). Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově. Orbis scholae, 10(2), 47–69.

Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann & M. Zutavern (Eds.), Lernkultur im Wandel. Tagungsband drei Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinen- und Lehrerbildung und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (s. 11–29). St. Gallen: UVK.

Willbergh, I. (2011). Mimetic Didaktik: Why "the medium is the message" in teaching. In S. Hillen, T. Sturm & I. Willbergh (Eds.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (s. 157–167). Münster: Waxmann.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Los Angeles: Sage.

Stahování

Publikováno

2017-12-23