Absolventi středních odborných škol a jejich přechod na trh práce

  • Jana Trhlíková
Klíčová slova: absolventi středních odborných škol, trh práce, uplatnění v oboru, přechod na trh práce

Abstrakt

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty přechodu absolventů středních odborných škol na trh práce. Zaměřuje se přitom na srovnání absolventů učebních a maturitních oborů středních odborných škol v období tří let od ukončení střední školy. Cílem příspěvku je informovat o výsledcích průzkumu absolventů středních odborných škol, který byl realizován v roce 2018 na vzorku cca 1000 respondentů v Národním ústavu pro vzdělávání jako významná zpětná vazba o přechodu absolventů na trh práce. Metody výzkumu: Výzkumné šetření je koncipováno jako longitudinální kvantitativní dotazníkové šetření. II. etapa, která je předmětem tohoto článku, se zaměřila zejména na úspěšnost přechodu na trh práce a uplatnění ve vystudovaném oboru. Výsledky přinášejí informace o refl exi vzdělávací a profesní dráhy absolventů odborných škol, zejména umožňují srovnání spokojenosti a uplatnění absolventů učebních a maturitních oborů. Závěry výzkumného šetření umožňují identifi kovat problémy, potřeby a bariéry v rámci kariérové volby, slabá místa ve vzdělání z pohledu absolventů, jejich připravenost pro trh práce i terciární vzdělávání.

Reference

Descy, P., & Tessaring, M. (2002). Training and learning for competence. Second report on vocational training research in Europe: executive summary. Revised edition. Cedefop Reference series 31. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z www.cedefop.europa.eu

Descy, P., & Tessaring, M. (2005). The value of learning. Evaluation and impact of education and training. Third report on vocational training research in Europe. Synthesis report. Cedefop Reference series 61. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2005. Dostupné z www.cedefop.europa.eu

Garonna, P., & Ryan P. (1991). The regulation and deregulation of youth economic activity. In P. Ryan, P. Garonna, R. C. Edwards (Eds.), The problem of youth. London: Palgrave Macmillan. Dostupné z https://link.springer.com

https://doi.org/10.1007/978-1-349-10902-9_2

Hannan, D., Raffe, D., & Smyth, E. (1996). Cross-national research on school to work transitions: An analytic framework. Paris: OECD. Dostupné z https://search.oecd.org

Koucký, J., Ryška, R., & Zelenka, M. (2014). Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol. Výsledky šetření REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta UK.

OECD. (2000). From initial education to working life: Making transitions work. Paris: OECD.. Dostupné z https://books.google.cz

https://doi.org/10.1787/9789264181816-en

Ryan, P. (2001). The school-to-work transition: A cross-national perspective. Journal of Economic Literature, 39(1): 34-92.

https://doi.org/10.1257/jel.39.1.34

Raffe, D. (2011). Cross-national differences in education-work transitions, pp. in M. London (Ed.), The Oxford handbook of lifelong learning (312−328). New York: Oxford University Press. Dostupné z https://webcache.googleusercontent.com

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195390483.013.0108

Trhlíková, J. (2013). Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce. Zpráva ze šetření absolventů škol. Praha: NÚV.

Trhlíková, J. (2014). Přechod absolventů středních škol na trh práce − srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Praha: NÚV.

Trhlíková, J. (2017). Přechod absolventů středních škol na trh práce. Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ. Analýza rozhovorů. Praha: NÚV.

Úlovec, M., & Vojtěch, J. (2018). Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2018. Praha: NÚV.

Vojtěch, J., & Kleňha, D. (2018). Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2017/18. Praha: NÚV.

Vojtěch, J., & Chamoutová, D. (2019). Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2018/19. Praha: NÚV.

Publikováno
2019-07-27