Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice

Autoři

  • Eva Ellederová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1527

Klíčová slova:

konstrukční výzkum, učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely, iterace

Abstrakt

Abstrakt: Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze učebnice a následně formulovat konstrukční principy týkající se změn, které je nutné provést v její celkové koncepci, a to za současné validace a vývoje teorií designu učebních materiálů pro výuku ESP. Pro sběr dat byly zvoleny dva typy metod: (1) dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení učebnice učiteli a studenty a (2) pre-testování a post-testování znalostí a dovedností studentů před a po používání dané učebnice. Výsledky: Z výzkumného šetření vyplývají požadavky na přepracování učebnice tak, aby co nejlépe vyhovovala jako učební prostředek cílové skupině studentů, a také určité rozdílné a společné priority učitelů a studentů při volbě vhodných učebních materiálů. Dále výsledky výzkumu potvrdily některé z teorií designu učebnic pro výuku ESP. Závěry: Výsledky výzkumu představují východiska pro přepracování učebnice, po kterém bude její nová verze opět implementována do výuky a stejným postupem hodnocena její kvalita. Pro všechny autory učebních materiálů vyplývá doporučení ověřit kvalitu jejich pilotní verze prostřednictvím zpětné vazby ze strany učitelů, studentů a dalších zúčastněných, kteří se podílejí na tvorbě kurikula, popřípadě ověřováním znalostí a dovedností, které studenti používáním těchto materiálů získali.

Klíčová slova: konstrukční výzkum, učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely, iterace, konstrukční principy, kategoriální systém hodnoticích kritérií, dotazníkové šetření, didaktický test.

Reference

Alderson, J. C., Clapham, C., & Wall, D. (1995). Language test construction and evaluation. Cambridge: Cambridge University Press.

American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování. (H. Klimusová, překlad). Praha: Testcentrum. (Původní publikace byla vydána v roce 1999).

Badecka-Kozikowska, M. (2015). English for students of electronics and telecommunications. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice: Designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.1177/026553229601300201

Barnard, R., & Zemach, D. (2014). Materials for specific purposes. In B. Tomlinson (Ed.), Developing materials for language teaching (s. 306-323). London: Bloomsbury.

Bonamy, D. (2011). Technical English 4. London: Pearson.

Brown, G., & Yule, G. (1983). Teaching the spoken language. Cambridge: Cambridge University Press.

Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: Macmillan.

Danaye Tous, M., & Haghigi, S. (2014). Evaluation of ESP textbooks: Evidence from ESP textbook of computer engineering major. International Journal of Research Studies in Language Learning, 3(2), 55-68.

https://doi.org/10.5861/ijrsll.2013.469

Djebbari, A. (2016). Needs analysis of ESP students of science and technology. (Disertační práce). Biskra: Mohamed Khider University of Biskra.

Dudley-Evans, T., & St John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellederová, E. (2016). English for information technology. Brno: VUT FEKT.

Ellederová, E. (2017). Konstrukční výzkum ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 24(2), 419-448.

https://doi.org/10.5817/PedOr2017-3-419

Ellis, R. (2011). Macro- and micro-evaluations of task-based teaching. In B. Tomlinson (Ed.), Materials development in language teaching (s. 212-235). Oxford: Oxford University Press.

Esteras, S. R. (2007). Professional English in use IT. Cambridge: Cambridge University Press.

Evans, V., Dooley, J., & Pontelli, E. (2014). Career paths: Software engineering. Newbury: Express Publishing.

Evans, V., Dooley, J., & Wright, S. (2011). Career paths: Information technology. Newbury: Express Publishing.

Glendinning, E. H., & Glendinning, N. (1995). Oxford English for electrical and mechanical engineering. Oxford: Oxford University Press.

Glendinning, E. H., & McEwan, J. (1993). Oxford English for electronics. Oxford: Oxford University Press.

Graves, K. (2000). Designing language courses. A guide for teachers. Boston: Heinle & Heinle.

Guo, H. (2017). The learning needs analysis of English for specific purposes (ESP) in college. US-China Foreign Language, 15(1), 1-6.

https://doi.org/10.17265/1539-8080/2017.01.001

Habtoor, H. A. (2012). English for specific purpose textbook in EFL milieu: An instructor's perspective evaluation. International Journal of Linguistics, 4(3), 44-59.

https://doi.org/10.5296/ijl.v4i3.1732

Hossain, J. (2013). ESP needs analysis for engineering students: A learner centered approach. Journal of Presidency University, 2(2), 16-26.

Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes. A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511733031

Hyland, K. (2006). English for academic purposes. An advanced resource book. Abingdon: Routledge.

https://doi.org/10.1016/j.jeap.2005.11.004

https://doi.org/10.1016/j.jeap.2006.07.005

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Brno: Paido.

Jafarabadi, M. N. S., et al. (2014). The effect of washback on reading comprehension of medical students in English for specific purposes classes. Future of Medical Education Journal, 4(4), 28-31.

Krhutová, M. (2009). Parameters of professional discourse. English for electrical engineering. Brno: Tribun EU.

Long, M. H. (1983). Native speaker / non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input. Applied Linguistics, 4(2), 126-141.

https://doi.org/10.1093/applin/4.2.126

McDonough, J., Shaw, C., & Masuhara, H. (2013). Materials and methods in ELT. A teacher's guide. Chichester: Wiley-Blackwell.

Mol, H., & Tin T. B. (2008). EAP materials in New Zealand and Australia. In B. Tomlinson (Ed.), English language learning materials. A critical review (s. 74-92). London: Continuum.

Nation, P., & Wang, K. (1999). Graded readers and vocabulary. Reading in a Foreign Language, 12(2), 355-80.

Nogová, M. (2008). Hodnotenie kvality učebníc v súlade s novým kurikulom. In P. Knecht & T. Janík (Eds.), Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 37-51). Brno: Paido.

Nunan, D. (1988). Syllabus design. Oxford: Oxford University Press.

Nunan, D. (2000). Language teaching methodology: A textbook for teachers. New York: Prentice Hall.

Rada Evropy. (2001). Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511667220

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Rinder, J., Geslin, T. S., & Tual, D. (2016). A framework for language and communication in the CDIO syllabus. In J. Rinder (Ed.), Proceedings of the 12th International CDIO Conference (s. 17-32). Turku: Turku University of Applied Sciences. Dostupné z http://www.cdio.org

Robinson, P. C. (1991). ESP today: A practitioner's guide. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.

Schindler, R. et al. (2006). Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Schüllerová, S. (2014). Odborná angličtina pro studenty Farmaceutické fakulty VFU. Brno: Farmaceutická fakulta VFU.

Sikorová, Z. (2007a). Hodnocení a výběr učebnic v praxi. Ostrava: Ostravská univerzita.

Sikorová, Z. (2007b). Návrh seznamu hodnoticích kritérií pro učebnice základních a středních škol. In P. Knecht & J. Maňák, Hodnocení učebnic (s. 31-39). Brno: Paido.

Timmis, I. (2014). Writing materials for publication: Questions raised and lessons learned. In N. Harwood (Ed.), English language teaching textbooks. Content, production, consumption (s. 241-161). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9781137276285_8

PMid:25228048

Tomlinson, B. (2010). Principles of effective materials development. In N. Harwood (Ed.), English language teaching materials. Theory and practice (s. 81-108). Cambridge: Cambridge University Press.

Tomlinson, B. (Ed.). (2011). Materials development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomlinson, B., & Masuhara, H. (2008). Materials used in the U.K. In B. Tomlinson (Ed.), English language learning materials. A critical review (s. 159-178). London: Continuum.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Ur, P. (1999). A course in language teaching. Trainee book. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511732928

Vavríková, D., Gallová, S., & Pažická, K. (2010). English in electrical engineering for students of the University of Žilina. Žilina: Vydavateľstvo Žilinskej univerzity.

Velazquez, A. C., & Redmond, M. L. (2007). The use of authentic texts in the K-12 Spanish Program. In L. P. McCoy (Ed.), Studies in teaching 2007 research digest. Research projects presented at annual research forum (s. 133-38). Winston-Salem: Wake Forest University.

Weir, C. J. (2005). Language testing and validation. An evidence-based approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9780230514577

Stahování

Publikováno

2020-04-02

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná