Instruktor praktického vyučování ve firmě: role a kompetence

Autoři

  • Hana Bartoňková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1680

Klíčová slova:

neformální vzdělávání dospělých, další odborné vzdělávání, instruktor prak- tického vyučování, kompetence.

Abstrakt

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na oblast neformálního vzdělávání dospělých, konkrétně na oblast dalšího odborného vzdělávání. Jeho hlavním cílem je vymezit oblasti a indikátory pro identifikaci kompetencí instruktora praktického vyučování ve firmě, tedy v kontextu podnikového vzdělávání. Základní premisou je skutečnost, že instruktor praktického vyučování není pedagogickým pracovníkem v intencích zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.). Je v pracovněprávním vztahu s organizací, ve které se koná odborný výcvik / odborná praxe. Vede odbornou přípravu žáků, kteří přicházejí na pracoviště vykonávat odborný výcvik nebo odbornou praxi, do jeho pracovní náplně tak spadá řada činností souvisejících s pedagogickým působením. Příspěvek je zpracován jako teoretická studie. V závěru příspěvku jsou na základě zpracování dostupných zdrojů k charakteristice a nárokům kladeným na instruktora praktického vyučování identifikovány oblasti a indikátory jeho kompetencí. Vyústěním textu je identifikace tří oblastí kompetencí instruktora praktického vyučování (osobnostní, odborné a pedagogické), přičemž každá je rozpracována do dílčích indikátorů směřujících do jednotlivých složek kompetence (charakteristiky osobnosti, znalosti, dovednosti/schopnosti). V textu je navržen postup pro měření uvedených indikátorů s využitím škály Hennessyové a Hicksové (2011) a s využitím kategorizace výzkumných postupů podle Lepiče a Kouckého (2012) a Mikkonena a kol. (2017).

Klíčová slova: neformální vzdělávání dospělých, další odborné vzdělávání, instruktor prak- tického vyučování, kompetence.

Reference

A Memorandum on Lifelong Learning (2000). Brussels: European Commission. (Online). Dostupné z https://uil.unesco.org

Arifin, M. A., et al. (2017). Addressing competency gaps for vocational instructor through competency modelling. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(4), 1201-1216.
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i4/2970


Bartoňková, H. (2010). Firemní vzdělávání. Praha: Grada.

Beneš, M. (2014). Andragogika. 2. vyd. Praha: Grada.

Cedefop. (2016a). Supporting teachers and trainers. (Online). Dostupné z www.cedefop.europa.eu

Cedefop. (2016b). Professional development for VET teachers and trainers. Briefing note. (Online). Dostupné z www.cedefop.europa.eu

Cedefop. (2020). Vocational education and training in Europe. (Online). Dostupné z www.cedefop.europa.eu

Česká školní inspekce. (2004). Inspekční zpráva. (Online). Dostupné z https://portal.csicr.cz/

Česká školní inspekce. (2020). Registr inspekčních zpráv. (Online). Dostupné z https://portal.csicr.cz/

ČSÚ. (2018a). Vzdělávání zaměstnaných osob. Praha: ČSÚ. (Online). Dostupné z www.czso.cz

ČSÚ. (2018b). Vzdělávání dospělých v České republice. Praha: ČSÚ. (Online). Dostupné z www.czso.cz

EU. (2010). The Bruges communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011-2020. (Online). Dostupné z www.eqavet.eu

Eurostat. (2020). Early leavers from education and training. (Online). Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat

Hennessy, D. A., & Hicks, C. M. (2011). Hennessy-Hicks Training Needs Analysis Questionnaire and Manual. (Online). Dostupné z https://www.who.int/

Kaňáková, M. (2018). Střední školy školí své instruktory praktického vyučování. Učitelské noviny, 27, 36-37.

Kaňáková, M. (2019). Vzdělávání lektorů pro přípravu instruktorů ve firmách. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. (Online). Dostupné z https://zamestnanyregion.blob.core.windows.net/

Kubeš, M., Spillerová, D., & Kurnický, R. (2004). Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada.

Lepič, M., & Koucký, J. (2012). Kvalifikační potřeby trhu práce. Praha: NÚV.

Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (1999). The art and science of competency models. San Francisco: Jossey-Bass.

Maxwell, J. (2012). Qualitative research design: An interactive approach. 3. vyd. London: Sage.

Mikkonen, S., et al. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Traininig, 9(9).
https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4


MPO. (2017). Metodická doporučení k zapojení zaměstnavatelů do systémového definování obsahů středního odborného vzdělávání. (Online). Dostupné z www.mpo.cz

MŠMT. (2016). Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání. (Online). Dostupné z www.msmt.cz

Neužilová, M. (2018). Instruktor u poskytovatele praktického vyučování. (Online). Dostupné z https://www.impulsprokarieru.cz

NSK. (2020). Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele. (Online). Dostupné z www.narodnikvalifikace.cz

NUV. (2015). Instruktor praktického vyučování. (Online). Dostupné z www.nuv.cz/pospolu

NUV. (2019). Střední školy vítají vzdělávání instruktorů praktického vyučování, samy v něm pomáhají. (Online). Dostupné z www.nuv.cz

O*NET. (2020). O*NET Resource Center. (Online). Dostupné z www.onetcenter.org

Průcha, J. (2005). Český pedagogický výzkum: problém využitelnosti produktů. In J. Vašťatková (ed.), Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník z XIII. konference ČAPV (s. 11-16). Olomouc: Univerzita Palackého.

Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer.

Průcha, J. (2020). Pedagogický výzkum a využití v praxi - téma pro diskuzi. Pedagogika, 70(1), 97-101.
https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1584


Průcha, J., & Veteška, J. (2014). Andragogický slovník. 2. vyd. Praha: Grada.

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1992). Pygmalion in the classroom. Wales: Crown House.

Sanghi, S. (2008). The handbook of competency mapping. 2. vyd. Los Angeles: Sage.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work. New York: John Wiley & Sons.

Starý, K., Laufková, V., et al. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Švaříček, R., Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tight, M. (2003). Key concepts in adult education and training. 2. vyd. London: Routledge.

Tureckiová, M., & Veteška, J. (2011). Význam kvalifikací a kompetencí v profesním vzdělávání dospělých. In T. Janík, P. Knecht & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference ČAPV (s. 62-67). Brno: Masarykova univerzita.
https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-79


Vencovská, T., Kaňáková, M., & Bečvářová, L. (2015). Instruktor. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. (Online). Dostupné z www.nuv.cz/pospolu

Veteška, J. (2016). Přehled andragogiky. Praha: Portál.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Vyhláška č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Stahování

Publikováno

2020-10-04

Číslo

Sekce

Studie – teoretická