Analýza školních vzdělávacích programů přírodopisu na druhém stupni pražských základních škol

Autoři

  • Vanda Janštová
  • Daniela Hančlová
  • Radim Kuba

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1929

Klíčová slova:

analýza kurikula, ŠVP, RVP, přírodopis, biologie

Abstrakt

Od kurikulární reformy se očekávalo mj. upuštění od striktních osnov a zaměření na kompetence a větší celky. Panuje pocit, že mnoho očekávání nebylo naplněno, a aktuálně probíhají další revize bez většího zapojení odborné veřejnosti.

Cíl: Analyzovat, jak se rámcové vzdělávací programy (RVP) pro základní vzdělávání (zejména nově akcentované okruhy) promítají do části o přírodopisu ve školních vzdělávacích programech pražských základních škol. 

Metody: kódování přírodopisné části školních vzdělávacích programů základních škol s druhým stupněm na území hl. m. Prahy z hlediska propojení s jinými vzdělávacími obory; metod a forem výuky; rozvoje klíčových kompetencí; učiva. Dále statistické zpracování, četnosti, analýza hlavních komponent.

Výsledky: Převládá oddělení přírodopisu od ostatních předmětů, mezioborové vztahy jsou typicky pouze s dalšími přírodovědnými předměty. Členění učiva obvykle kopíruje většinový přístup učebnic a RVP. Klíčové kompetence spolu s průřezovými tématy se zdají být začleněny formálně. Formulace o klíčových kompetencích se často opakují, mnohdy (téměř) kopírují RVP. Metody a formy výuky jsou pestré, učivo je často detailní. Školy se typicky zaměřily na jednu kategorii, které se věnovaly více. Zjistili jsme sedm hlavních komponent zaměření: 1. metody a formy výuky, 2. metody a formy výuky s klíčovými kompetencemi, 3. mezipředmětové vztahy, 4. průřezová témata, 5. učivo, 6. propojení s výchovou ke zdraví, 7. školní vzdělávací program ve velké míře přejatý z RVP bez výrazných charakteristik. Nebyla nalezena souvislost s (ne)zveřejněním školního vzdělávacího programu a jeho obsahem.

Závěr: Revize RVP by měla být doprovozena širokou diskusí a metodickou podporou, aby byly myšlenky z RVP přijaty a ne pouze přepsány.

Biografie autora

Vanda Janštová

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha 2, 120 00, tel. 221951040, e-mail: vanda.janstova@natur.cuni.cz

Reference

Beran, J., Mareš, J., & Ježek, S. (2007). Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy. Orbis scholae, 1(1), 111-130.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.156

ČŠI (2012). Tematická zpráva. Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007-2011. Praha: Česká školní inspekce.

ČŠI (2017). Výroční zpráva. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017. Praha: Česká školní inspekce.

Daniš, P. (2018). Tajemství školy za školou: Proč učení venku v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků. Praha: Ministerstvo životního prostředí.

Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis scholae, 12(1), 135-157.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.289

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: SAGE.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.

https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

PMid:24821756 PMCid:PMC4060654

Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

Hlaváčová, L. (2017). Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/biologie. Biologie Chemie Zeměpis, 26(3), 40-44.

https://doi.org/10.14712/25337556.2017.3.6

Holec, J. (2019). Srovnávací studie kurikula biologie v pojetí Anglie, Skotska a České republiky. Scientia in educatione, 10(3), 125-142.

https://doi.org/10.14712/18047106.1296

Holec, J., & Dvořák, D. (2017). Curriculum for Excellence: Kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace. Pedagogika, 67(1), 56-77.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.429

IBM (2017). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634-663.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Janko, T., Pešková, K., Knecht, P., & Spurná, M. (2018). Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs, 28(1), 54-70.

https://doi.org/10.1515/humaff-2018-0006

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010a). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: VÚP.

https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-15

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010b). Proměny kurikula současné české školy: Vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9-35.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.109

Janík, T., Najvar, P., & Solnička, D. (2011). Od idejí k implementaci: Kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií. Orbis scholae, 5(3), 63-85.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.79

Janštová, V., & Jáč, M. (2015). Výuka molekulární biologie na gymnáziích: Analýza současného stavu a možnosti její podpory. Scientia in Educatione, 6(1), 14-39.

https://doi.org/10.14712/18047106.145

Janštová, V., & Holec, J. (2018). Inovace kurikula biologie a geologie: názory učitelů a hlavní principy pro budoucí vývoj kurikula. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project based education and other activating strategies in science education XV (s. 24-29). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 141-151.

https://doi.org/10.1177/001316446002000116

Kofroňová, O., & Vojtěch, J. (2008). Analýza školních vzdělávacích programů - 2007. Praha: NÚOV.

Kvasničková, D. (2009a). Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 1. část. Praha: Fortuna.

Kvasničková, D. (2009b). Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ. Praha: Fortuna.

Kvasničková, D. (2010). Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ. Praha: Fortuna.

Kvasničková, D. (2011). Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ. Praha: Fortuna.

Kvasničková, D. (2016). Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 2. část. Praha: Fortuna.

Mareš, J. (2017). Morální distres učitelů - skrytý problém. Pedagogika, 67(1), 27-55.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.390

Najvar, P., Slavík, J., Vlčková, K., Kubiatko, M., Pavlas, T., & Janko, T. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: Dotazníkové šetření. In T. Janík, P. Knecht & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 7-23). Brno: Masarykova Univerzita.

https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-40

O'Connor, B. P. (2000). SPSS and BAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer's MAP test. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 32, 396-402.

https://doi.org/10.3758/BF03200807

PMid:11029811

Pešková, K., Janko, T., Janík, T., & Spurná, M. (2018). Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis scholae, 12(1), 69-93.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.282

Pešková, K., Spurná, M., & Knecht, P. (2019). Teachers' acceptance of curriculum reform in the Czech Republic: one decade later. CEPS Journal, 9(2), 73-97.

https://doi.org/10.26529/cepsj.560

Radvanová, S., Čížková, V., & Martinková, P. (2018). Mění se pohled učitelů na badatelsky orientovanou výuku? Scientia in educatione, 9(1).

https://doi.org/10.14712/18047106.1054

Randler, C., Hummel, E., & Prokop, P. (2012). Practical work at school reduces disgust and fear of unpopular animals. Society & Animals, 20(1), 61-74.

https://doi.org/10.1163/156853012X61436900

Rokos, L., Holec, J., Čiháková, K., et al. (2019). Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě. Praha: NÚV.

RVP ZV. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT.

Simonová, J., & Straková, J. (2005). Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Praha: SKAV.

Skalková, J. (2005). Rámcové vzdělávací programy - dlouhodobý úkol. Pedagogika, 55(1), 4-19.

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734-744.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Spilková, V. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství. Pedagogika, 55(1), 20-25.

Svobodová, H., Mísařová, D., & Hofmann, E. (2016). Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. In A. Nováček (Ed.), Výroční konference České geografické společnosti Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva (s. 292-302). České Budějovice: Jihočeská Univerzita.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615-633.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Švecová, M. (2020). Analýza školních vzdělávacích programů z hlediska řazení uspořádání učiva přírodopisu na základních školách. (Bakalářská práce). Západočeská univerzita v Plzni.

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika 1. Praha: Grada.

Žák, V. (2012). Metody a formy výuky: Hospitační arch. Praha: NÚV.

Stahování

Publikováno

2022-03-31

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná