Profesní učitelské učení a reflexe studentského portfolia

Autoři

  • Hana Lukášová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.973

Klíčová slova:

profesní učitelské učení, učitelská příprava, reflektivní model, výzkum učitelského vzdělávání, hodnocení profesního učení, doporučení pro vzdělávací politiku

Abstrakt

Studie bude sledovat, jak jsme v posledních desetiletích svědky stále naléhavějšího hledání nových cest ve vyhodnocování výsledků inovovaného studia učitelství na univerzitách v České republice i v zahraničí. Při interpretaci změn narážíme na různé potíže teoretické, metodologické, praktické a výzkumné.

Výraznou změnou učitelské edukace byl přechod na pětileté magisterské studium oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol, který prošel náročnou diskusí se zástupci vzdělávací politiky v České republice – viz slyšení v Senátu ČR v roce 2002. Zaměřuje se na preferenci profesního učitelského rozvoje po dobu celých pěti let studia učitelství. V této stati se budeme věnovat změně profesního učitelského učení pouze z jednoho zorného úhlu – jako důkazu o výsledku změny na základě předchozích diskusí vzdělávací politiky. Budeme sledovat studentské portfolio jako kvalitativní nástroj k hodnocení a sebehodnocení studentů učitelství pro první stupeň základní školy v průběhu a závěru studia. Rozebereme teoretická východiska volby portfolií jako nástroje ke sledování profesního učení vědního oboru pedagogika v rámci přípravy na učitelství v primární edukaci. Reflexe studentského portfolia může být dokladem, který zachycuje individuální strategie studentů při osvojování pedagogické teorie z primární pedagogiky a hodnocení výsledků reflektované pedagogické praxe. Pedagogická praxe prostupuje spolu s pedagogickou teorií od prvního ročníku pětiletého studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy v novém modelu učitelské přípravy ve Zlíně na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. V tomto roce jsou dispozici první výsledky reflexe nově zvolené cesty učitelské přípravy. Vyplývají z nich i zajímavé podněty pro vzdělávací politiku ve vztahu k učitelské přípravě v České republice do budoucna.

Biografie autora

Hana Lukášová

Prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.,

Ústav školní pedagogiky, FHS UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín.

Reference

ATEE (2006). The Quality of Teachers. Policy paper - Recommendation on the development of indicators to identify teacher quality. Amsterdam: Associacion for Teacher Education in Europe.

Atkinson, T., & Glaxton, G. (Eds.). (2001). The Intuitive Practitionar on the value of not always knowing what one is doing. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Doušková, A. (2007). Portfólio a profesná prax. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 75-80). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Doušková, A., & Porubský, Š. (Eds.). (2011). Problémy a perspektivy primárnej edukácie. Banská Bystrica.

Eliot, J. (Ed). (1993). Reconstructing teacher education - teacher development. Great Britain: Burgess Scient Press.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gavora, P., & Mareš, J., Svatoš, T., & Wiegerová, A. (2020). Self efficacy v edukačních souvislostech II. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

https://doi.org/10.7441/978-80-7454-949-6

Havel, J., & Filová, H. (2007). Portfolio v pregraduální přípravě učitele primární školy. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 93-97). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Heller, J. I., Sheingold, K., & Myford, C. M. (1998). Reasoning about evidence in portfolios: Cognitive foundation for valid and reliable assessment. Education Assessment, 5, 5-40.

https://doi.org/10.1207/s15326977ea0501_1

Helus, Z. (2008). Teoretická východiska pojetí učitele v době měnících se nároků na školu a vzdělávání. In V. Spilková & J. Vašutová (Eds.), Učitelská profese v měnících se podmínkách vzdělávání (s. 11-28). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Helus, Z. (2010). Politický, společensko-kulturní a duchovní kontext současného učitelství: důsledky pro pojetí profese. In H. Krykorková, R. Váňová et al., Učitel v současné škole (s. 23-31). Praha: Filozofická fakulta UK.

Hendl, J., & Reml, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.

Kasáčová, B. (2005). Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej přípravě. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zatých golierov: vzdelavanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON.

Kennet, W. (1996). Developping an effective teaching portfolio. Educational Leadership, 53(6), 34-37.

Klenowski, V. (2004). Developing portfolios for learning and assessment. New York: Routledge Falmer.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Kosová, B. et al. (2012). Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov - Vývoj, analýza, perspektívy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Kosová, B. (2013). Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov na Slovensku. Pedagogika, 63(4), 485-500.

Kosová, B., & Porubský, Š. (2011). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: UMB.

Kratochvílová, J. (2007). Obsahová struktura portfolia. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 103-107). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Kratochvílová, J., & Horká, H. (2007). Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: MSD.

Kratochvílová, J., & Horká, H. (2016). Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí. Pedagogická orientace, 26(2), 272-298.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-272

Kratochvílová, J., & Lojdová, K. (2019). Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace. Pedagogika, 69(3), 293-315.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1519

Lazarová, B. et al. (2006). Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti - omyly společnosti vědění. Praha: Academia.

Lukášová-Kantorková, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Lukášová, H. (2004) (ed.). Příprava učitelů pro primární vzdělávání ČR budoucí scénáře v Evropě. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Lukášová, H. (2006). Metamorfózy pojetí učitelské přípravy a jejich pedagogický výzkum. Pedagogika, 56(1), 5-18.

Lukášová, H. (2009a). Didaktické znalosti obsahu studentů učitelství v primárním vzdělávání. In T. Janík (Ed.), Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (s. 57-71). Brno: Paido.

Lukášová, H. (2009b). Teorie učitelské profese. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 770-775). Praha: Portál.

Lukášová, H. (2011). Učitelská profese v edukační kultuře obratu. In W. Korzeniwska, A. Murzyn & H. Kantorková-Lukášová (Eds.), Nauczyciel - wartości - świat [Učitel - hodnoty - svět] (sv. 4, s. 89-109). Krakov: Impuls.

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Lukášová, H., & Ries, L. (2010). Učitelství pro první stupeň základní školy. In V. Spilková & H. Hejlová (Eds.), Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku (s. 211-231). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Lukášová, H., Svatoš, T., & Majerčíková, J. (2014). Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Lyons, N. et al. (Ed.). (1998). With portfolio in hand: Validating the new teacher professionalism. New York: Teacher College Press.

Mabra, L. (1999). Portfolios plas: A critical guide to alternative assessment. Thousand Oaks: Corwin Press.

Nelešovská, A. et al. (2009). Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

Pečivová, V. (2019). Subjective responsibility of Spanish university teachers: A qualitative pilot study. Pedagogika, 69(4), 489-501.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1523

Pečivová, V. (2021). Subjektivní odpovědnost studentů za žáka - kvantitativní a kvalitativní aspekty. (Dizertační práce). Zlín: Fakulta humanitních studií UTB

Píšová, M. (Ed.). (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Píšová, M., & Duschinská, K. (Eds.). (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Pravdová, B. (2014). Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015

Pravdová, B. (2015). Chtěná a nechtěná profesní já studentů 2. ročníku pedagogické fakulty. Pedagogika, 67(2), 163-175.

Prokešová, L., & Stuchlíková, I. (2008). Portfolio studenta učitelství. In J. Vašutová et al., Vzděláváme budoucí učitele (s. 111-135). Praha: Portál.

Roche, L. A., & Marsh, H. W. (2000). Multiple dimensions of university teacher self-concept. Instructional Science, 28, 439-468.

https://doi.org/10.1023/A:1026576404113

Snoek, M. (2003). Scenarios for the future of teacher education in Europe. European Journal of Teacher Education, 26(1), 21-36.

https://doi.org/10.1080/0261976032000065706

https://doi.org/10.1080/0261976032000065616

Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Spilková, V. (2007). Význam portfolia pro profesní rozvoj studentů učitelství. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 7-20). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Spilková, V. (2019a). Ke čtvrtstoletí vzniku kateder primární pedagogiky: Reflexe proměn vzdělávání učitelů primárních škol po roce 1989. Pedagogika, 69(3), 365-378.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1588

Spilková, V. (2019b). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3), 269-289.

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1529

Spilková, V., & Hejlová, H. (Eds.). (2010). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Tomková, A. (Eds.). (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Vašutová, J. (Eds.). (2008). Učitelská profese v měnících se podmínkách vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Stará, J., & Wildová, R. (Eds.). (2020). Changes of pre-primary and primary education. Pedagogika, 70(4), 403-640.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1890

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšení výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Rámcová koncepce přípravy učitelů základních a středních škol aneb O hledání a nacházení konsenzu mezi aktéry. Pedagogická orientace, 27(1), 242-265.

Svatoš, T. (2006). Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 45-57.

Svatoš, T., & Holý, I. (2007). Studentské portfolio v negraduálním učitelském vzdělávání. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 21-38). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době: Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326-337.

Štech, S. (2014). Potíže s interpretací změn. Pedagogika, 64(1), 1-4.

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Švec, V. (Ed.). (2005). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido.

Švec, V. (2016). Jak se utvářejí tacitní znalosti studentky učitelství Jaroslavy v průběhu její učitelské praxe? In V. Švec, J. Nehyba, P. Svojanovský et al. (2016), Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 169-179). Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Švec, V., Nehyba, J., Svojanovský, P. et al. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Tomková, A. (2004). Portfolio v přípravě učitelů primární školy. In V. Spilková et al., Současné proměny vzdělávání učitelů (s. 180-190). Brno: Paido.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Vašutová, J. (2002). Studentské portfolio. In Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání (s. 234-239). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Vašutová, J. et al. (2008). Vzděláváme budoucí učitele. Praha: Portál.

Vavrus, L. G., & Collins, A. (1991). Portfolio documentation and assessment center exercises: A marriage made for teacher assessment. Teacher Education Quarterly, 18(3), 13-29.

Wiegerová, A. et al. (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and metods. Thousand Oaks: Sage.

Yough, M., Gilmetdinova, A., & Finney, E. (2020). Teaching the English language learner at the elementary school: Sense of responsibility in an ill-defined role. Journal of Language, Identity & Education,

https://doi.org/10.1080/15348458.2020.1791707

Stahování

Publikováno

2021-09-30