Inkluze dětí s diabetes mellitus v českých školách

Autoři

  • Pavla Kudlová
  • Helena Skarupská

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1967

Klíčová slova:

dítě, diabetes mellitus, inkluze, podpůrná opatření

Abstrakt

Hlavní cílem článku je informovat učitele o problematice dětí s diabetes mellitus (dále jen „DM“) a upozornit na problematiku začleňování těchto dětí do českého školského systému.

Postupnost interpretace: V první části článku se chceme soustředit na popis a specifika tohoto onemocnění u dětí školního věku. Dále se chceme zabývat biopsychosociální stránkou tohoto onemocnění, která výrazně ovlivňuje nejen úspěšnost dítěte ve výchovně-vzdělávacím procesu, ale také v jeho socializaci a enkulturaci.

Závěr: V České republice žije přibližně 4000 dětí s diabetes mellitus. Úkolem školy je kromě vzdělávání těchto žáků také poskytovat jim podporu a zajistit jejich zdraví a bezpečnost. Často se stává, že zaměstnanci nejsou řádně proškoleni v oblasti „standardní“ a „krizové“ péče o děti s DM a v praxi nevědí, co mají dělat. Předkládaná práce si klade za cíl informovat profesionální učitele o biopsychosociálním aspektu DM nemoci, která je významně ovlivněna nejen úspěchem dítěte v procesu vzdělávání, ale také jeho socializací a enkulturací. Závěr článku se soustředí na poskytnutí informací pedagogům a vychovatelům, jak pracovat a podporovat dítě s DM v učení a v začlenění do života třídy a školy.

Biografie autora

Pavla Kudlová

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;

e-mail: kudlova@utb.cz

Helena Skarupská

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.,

Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;

e-mail: skarupska@utb.cz

Reference

ADA. (2020a). 2. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2020. Diabetes Care, 43(Suppl. 1), S14-S31.

https://doi.org/10.2337/dc20-S002

PMid:31862745

ADA. (2020b). 5. Facilitating behavior change and well-being to improve health outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes - 2020. Diabetes Care, 43(Suppl. 1), S48-S65.

https://doi.org/10.2337/dc20-S005

PMid:31862748

Cameron, F. J., Northam, E. A., & Ryan, C. M. (2019). The effect of type 1 diabetes on the developing brain. The Lancet Child and Adolescent Health, 3(6), 427-436.

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30055-0

Currie, C. et al. (2008). Inequalities in Young People's Health. Health behaviour in school-aged children international report from the 2005/2006 survey. Geneva: WHO.

Čermáková, M., & Neugebauerová, L. (2001). Rodiče, děti a jejich diabetes [Parents, children and their diabetes]. Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí.

Červinková, T. (2014). Problémy dětí s celiakií a diabetem při školních a mimoškolních aktivitách [Problems of children with celiac disease and diabetes in school and extracurricular activities]. (Online). Retrieved from www.dlouhovekostbezleku.cz/mod/forum/discuss.php?d=223

Elišková, Z. (2008). Funkčnost neúplné - rozvedené rodiny ve vztahu k dítěti [Incomplete functionality - divorced families in relation to the child]. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2(4), 139-148.

Fendrychová, J., Klimovič, M., et al. (2018). Péče o kriticky nemocné dítě [Caring for a critically ill child]. NCO NZO.

Fischer, S., & Škoda, J. (2008). Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním [Special pedagogy: Education and development of people with somatic, psychological and social disadvantage]. Praha: Triton.

Flekač, M. (2017). Moderní farmakologická léčba diabetes mellitus [Modern pharmacological treatment of diabetes mellitus]. Kardiologická revue - Interní medicína, 19(4), 273-280.

Fox, D. A., et al. (2020). Family conflict in type 1 diabetes: Who is at risk? Pediatric Diabetes, 21(8), 1575-1582.

https://doi.org/10.1111/pedi.13116

PMid:32902884

Ghetti, S., et al. (2020). Cognitive function following diabetic ketoacidosis in children with new-onset or previously diagnosed type 1 diabetes. Diabetes Care, 43(11), 2768-2775.

https://doi.org/10.2337/dc20-0187

PMid:32962981 PMCid:PMC7576431

Gillernová, I., Kebza, V., Rymeš, M., et al. (2011). Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí [Psychological aspects of changes in Czech society: man at the turn of the millennium]. Praha: Grada.

Gloyn, A. L., et al. (2004). Activating mutations in the gene encoding the ATP-sensitive potassium-channel subunit Kir6.2 and permanent neonatal diabetes. The New England Journal of Medicine, 350(18), 1838-1849.

https://doi.org/10.1056/NEJMoa032922

PMid:15115830

Hannonen, R., et al. (2010). Verbal and academic skills in children with early-onset type 1 diabetes. Developmental Medicine and Child Neurology, 52(7), 143-147.

https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2010.03648.x

PMid:20345954

IDF/ISPAD. (2011). Global IDF/ISPAD Guideline for Diabetes in Childhood and Adolescence. Retrieved from www.ispad.org/page/idfispad2011globalG

Inzucchi, S. E., & Matthews, D. R. (2015). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach update to a Position Statement of the American diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care, 38, 140- 149.

https://doi.org/10.2337/dc14-2441

PMid:25538310

Jedlička, R. (2017). Psychický vývoj dítěte a jeho výchova: jak porozumět socializačním potížím [The child's psychological development and upbringing: how to understand social problems]. Praha: Grada.

Jirkovská, A., & Kvapil, M. (2012). Doporučení k edukaci diabetika [Recommendations for diabetic education]. Diabetes, endokrinologie, metabolismus, výživa, 15(1), 59-61.

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci [Disease psychology]. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví [Health psychology]. Praha: Portál.

Kudlová, P. (2015). Ošetřovatelská péče v diabetologii [Nursing care in diabetology]. Praha: Grada.

Kukla, L., et al. (2016). Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí [Social and preventive pediatrics in the current concept]. Praha: Grada.

Lebl, J., Průhová, Š., Šumník, Z., et al. (2018). Abeceda diabetu. Příručka pro děti a mladé dospělé, kteří chtějí o diabetu vědět víc [Diabetes alphabet. Handbook for children and young people adults who want to know more about diabetes]. Praha: Maxdorf.

Mareš, J., et al. (2006). Kvalita života u dětí a dospívajících [Quality of life in children and adolescents]. Brno: MSD.

Michalík, J., et al. (2015). Katalog podpůrných opatření [Catalog of support measures]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Muukkonen, L., Männistö, J., Jääskeläinen, J., Hannonen, R., & Huopio, H. (2019). The effect of hypoglycaemia on neurocognitive outcome in children and adolescents with transient or persistent congenital hyperinsulinism. Developmental Medicine and Child Neurology, 61(4), 451-457.

https://doi.org/10.1111/dmcn.14039

PMid:30246438

Pansier, B., & Schulz, P. J. (2015). School-based diabetes interventions and their outcomes: A systematic literature review. Journal of Public Health Research, 4(1), 467.

https://doi.org/10.4081/jphr.2015.467

PMid:25918699 PMCid:PMC4407044

Perušičová, J., & Mohr, P. (2013). Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu) [Diabetes mellitus and depression, dementia (DM type 3)]. Praha: Maxdorf.

Petruzelkova, L., Dusatkova, P., Cinek, S., et al. (2016). Substantial proportion of MODY among multiplex families participating in a type 1 diabetes prediction programme. Diabetic Medicine, 33(12), 1712-1716.

https://doi.org/10.1111/dme.13043

PMid:26641800

Prázný, M., Rušavý, Z., Šumník, Z., et al. (2019). Použití inzulinové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulinem [Use of insulin pump and glucose sensors in diabetic patients treated with insulin]. Klinický doporučený postup České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Request no. 01/2019-ÚZIS.

Rubin, R. R., Young-Hyman, D., & Peyrot, M. (1989). Parent-child responsibility and conflict in diabetes care (Abstract). Diabetes, 38(Suppl. 2): 28A.

Říčan, P., Krejčířová, D., et al. (2011). Dětská klinická psychologie [Child clinical psychology]. Praha: Grada.

Skipper, N., et al. (2019). Association of type 1 diabetes with standardized test scores of Danish schoolchildren. JAMA, 321(5), 484-492.

https://doi.org/10.1001/jama.2018.21819

PMid:30721295 PMCid:PMC6439618

Slowík, J. (2016). Speciální pedagogika [Special education]. Praha: Grada.

Szypowska, A., et al. (2012). Beneficial effect of real-time continuous glucose monitoring system on glycemic control in type 1 diabetic patients: systematic review and meta-analysis of randomized trials. European Journal of Endocrinology, 166, 567-574.

https://doi.org/10.1530/EJE-11-0642

PMid:22096111

Škrha, J., Pelikánová, T., Prázný, M., & Kvapil, M. (2020). Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu [Recommended procedure for diabetes care type 2 mellitus]. Praha: Tigis.

Škvor, J. (2011). Dítě s diabetem ve škole [Child with diabetes at school]. DIAstyl, 7(5).

Šumník, Z., et al. (2019). Moderní technologie v terapii diabetu 1. typu v dětském věku [Modern technologies in the treatment of type 1 diabetes in childhood]. Česká a slovenská pediatrie, 74(1), 5-10.

Šumník, Z. (2014). Specifika farmakoterapie diabetu v dětském věku [Specifics of pharmacotherapy of diabetes in childhood]. Remedia, 24(6), 450-453.

Šumník, Z., Průhová, Š., & Cinek, O. (2016). Heterogenita dětského diabetu a její terapeutické implikace [Heterogeneity of childhood diabetes and its therapeutic implication]. Vnitřní lékařství, 62(Suppl. 4), 129-135.

Tarant, M. (2012). O diabetu v Senátu Parlamentu ČR [On diabetes in the Senate of the Parliament of the Czech Republic]. Vnitřní lékařství, 58(5), 417-419.

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese [Contemporary psychopathology for helping professions]. Praha: Portál.

Venháčová, J. (2012). Specifika diabetické edukace u dětí [Specifics of diabetic education in children]. Vnitřní lékařství, 58(4), 309-312.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných [Decree No. 27/2016 Coll., On the education of pupils with special educational needs and pupils gifted]. Retrieved from www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Zacharová, E. (2017). Zdravotnická psychologie teorie a praktická cvičení [Medical psychology theory and practical exercises]. Praha: Grada.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu [Act No. 20/1966 Coll., On public health care]. Retrieved from www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-20

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) [Act No. 561/2004 Coll., On pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education (school law)]. Retrieved from www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Stahování

Publikováno

2022-02-14