Intervence české vzdělávací politiky ve vztahu k výzkumně doloženým poznatkům a doporučením: případ požadavků na kvalifikaci učitele

Autoři

  • Vladimíra Spilková
  • Irena Reimannová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.986

Klíčová slova:

vzdělávací politika, evidence-based přístup, kvalifikační požadavky, výzkum učitelské profese, de-profesionalizace učitelství, de-kvalifikační novela, de-profesionalizační novela

Abstrakt

Cílem studie je analýza přístupu české vzdělávací politiky ke kvalifikačním požadavkům na vstup do učitelské profese v souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a zejména jejím kontroverzním § 9a odst. 1, který otevírá učitelskou profesi vysokoškolsky vzdělaným odborníkům bez pedagogické kvalifikace. Na případu legislativního procesu v daném tématu je dokumentován a analyzován přístup české vzdělávací politiky k profesi učitele v kontextu vztahů vrcholné decizní sféry k výzkumným zjištěním, mezinárodním trendům a strategiím relevantním pro kvalitu učitelů v 21. století.

Zkoumání uvedeného případu vzdělávací politiky je založeno na metodologii desk research. Klíčové zdroje dat představují dokumenty: legislativní (různé verze novely – sněmovní a senátní tisk novely, pozměňovací návrhy, stenozápisy z jednání obou komor Parlamentu ČR), dokumenty odborné a strategické (na národní i evropské úrovni), MŠMT, stanoviska důležitých aktérů a tiskové zprávy (profesní asociace, odborníci, neziskové organizace, příspěvky na sociálních sítích), mailová komunikace jedné z autorek příspěvku s poslanci a senátory.

V diskusi výsledků jsou kriticky reflektovány obsah a způsob zdůvodňování devalvace kvalifikačních požadavků na učitele ze strany politiků. Je zhodnocena relevance a korektnost hlavních důvodů prezentovaných předkladatelem novely – MŠMT a dalšími klíčovými aktéry legislativního procesu. Dále míra využití relevantních výzkumných dat a doporučení v procesu tvorby návrhu a politického rozhodování v otázce zákonných požadavků na kvalifikaci učitele.

Biografie autora

Vladimíra Spilková

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

Studentská 84, 532 10 Pardubice

vladimíra.spilkova@email.cz

Irena Reimannová

PhDr. Irena Reimannová, PhD.

 Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

Studentská 84, 532 10 Pardubice

irena.reimannova@upce.cz

Reference

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world's best-performing schools come out on top. London: McKinsey.

Crone, L. J., & Teddlie, C. (1995). Further examination of teacher behavior in differentially effective schools: Selection and socialization process. Journal of Classroom Interaction, 30(1), 1-12.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1).

https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000

European Commission/EACEA/Eurydice (2018). Teaching careers in Europe: Access, progression and support. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Commission/EACEA/Eurydice (2021). Teachers in Europe: Careers, development and well-being. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Hanusek, A. E., Kain, F .J., & Rivkin, G. S. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417-458.

https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x

Hanušová, S. et al. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017

Hattie, J. (2009) Teachers make a difference. What is the research evidence? Australian Council for Educational Research. Dostupné z www.det.nsw.edu.au/proflearn/docs/pdf/qt_hattie.pdf

Kol. autorů (2021). Nedostatek kvalifikovaných učitelů nelze řešit rezignací na kvalifikaci. Pedagogika, 71(1), 120-125.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1912

Kotásek, J. et al. (1991). Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejich dalším vývoji v českých zemích. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Koucký, J. (2021). Učitelů možná není vůbec málo. (Online). Dostupné z https://vzdelavani21.cz/V21-21.html?news=12163&locale=cz

Koucký, J. (2020). Důvody nedostatku učitelů. Úvodní studie z projektu. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/nedostatekucitelu/author/24625498/

Maňák, J. (1995). Hlavní otázky profesionální přípravy učitelů. In Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu (s. 24-27). Brno: Paido.

Spilková, V. (2016). Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání? Pedagogika, 66(4), 368-385.

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.348

Spilková, V. et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Spilková, V., & Wildová, R. (2014). Potřebujeme kvalitní, nebo kvalifikované učitele? Pedagogická orientace, 24(3), 423-432.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-423

Štech, S. (2020). Trápení s užitečností pedagogického výzkumu: Jen ztraceni v překladu? Pedagogika, 70(1), 109-117.

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1638

Štech, S. (2021). Reakční novela zákona o pedagogických pracovnících. Deník Referendum. (Online). Dostupné z https://denikreferendum.cz/clanek/32201-reakcni-novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Technická univerzita v Liberci.

Urbánek, P. (2013). Vzdělávání učitelů v České republice (po Česku): Riziko deprofesionalizace. In J. Ferencová & I. Ištván (Eds.), Križovatky na cestách k učiteľstvu. Prešov: FHPV PU a Škola plus.

Veselý, A., Kohoutek, J., & Špačková, Z. (2015). Vzdělávací politika. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU.

Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido.

Walterová, E. (1993). Výzkum v komparativní a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání. Pedagogika, 43(4), 379-384.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedagogická fakulta UK

Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. Public Administration Review, 39(5), 426-431.

https://doi.org/10.2307/3109916

Zákon č. 197/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zpráva NERV (2011). Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání. Kapitola III. Vzdělanost. (Online). Dostupné z www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_kap03.pdf

Stahování

Publikováno

2021-09-30