Školní poradenské služby na středních školách poskytované výchovnými poradci

Autoři

  • Marcela Ehlová PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D. Katedra věd o výchově Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Studentská 84 532 10 Pardubice Bydliště: J. Jabůrkové 265, 530 09 Pardubice e-mail: marcela.ehlova@upce.cz

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou školního poradenství na středních školách v ČR. Cílem příspěvku je informovat o výsledcích výzkumného šetření mezi výchovnými poradci na 66 středních školách ve dvou vybraných krajích České republiky – Pardubický kraj a Kraj Vysočina. Výzkumné šetření bylo realizováno v roce 2011–2014. Metody výzkumu: Výzkumné šetření je koncipováno jako kvantitativně-kvalitativní dotazníkové šetření na 66 středních školách (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) a hloubkové rozhovory s pěti vybranými výchovnými poradci. Výsledky přinášejí informace o současném stavu poskytovaných služeb – motivace a činnost výchovných poradců, zázemí pro poradenství, kvalifkace, možnosti dalšího vzdělávání, ocenění a statut výchovných poradců, spolupráce s vnějšími subjekty, propagace služeb. Závěry výzkumného šetření identifkují problémy, potřeby a bariéry v činnostech a pracovních podmínkách výchovných poradců a přinášejí návrhy na změny, které by vedly ke zvýšení kvality školních poradenských služeb.

Klíčová slova: výchovný poradce, školní poradenské pracoviště, školní poradenské služby, střední škola

Biografie autora

Marcela Ehlová, PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D. Katedra věd o výchově Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Studentská 84 532 10 Pardubice Bydliště: J. Jabůrkové 265, 530 09 Pardubice e-mail: marcela.ehlova@upce.cz


Reference

Asociace výchovných poradců (AVP) (2016). [online]. Dostupné z www.asociacevp.cz/

Česká školní inspekce (2012). [online]. Praha: ČŠI. Dostupné z www.csicr.cz/

Česká školní inspekce (2013). Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012. [online]. Praha: ČŠI. Dostupné z www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c

Česká školní inspekce (2013). Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2012/2013. [online]. Praha: ČŠI. Dostupné z www.csicr.cz/getattachment/dbb46d47-e52b-49ba-915f-b47cdb82cae4

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015â2020 (2016). [online]. Dostupné z www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

DRAHOŇOVSKÁ, P., & ELIÁŠKOVÁ, I. (2011). Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. [online]. Praha: NÚV. Dostupné z www.nuov.cz/vip2/analyza-prace-a-potreb-poradcu-v-oblasti-karieroveho

DURMEKOVÁ, S., & NOVOTNÁ, P. (2011). Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky. [online]. Dostupné z www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/studie

EHLOVÁ, M. (2014). Současné pojetí výchovného poradenství na středních školách. Dizertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická.

EHLOVÁ, M. (2016). Výchovné poradenství na středních školách v kontextu současnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická.

FONTANA, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha: Portál.

KLÍMOVÁ, M. (1987). Teorie a praxe výchovného poradenství. Praha: SPN.

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (2005). Č.j. 27 317/2004-24. Věstník MŠMT, 7.

KUPCOVÁ, Z. A. (2011). Analýza šetření kariérového poradenství v SPC. [online]. Dostupné z www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/studie

MARTÍNEK, Z. (2015). Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada.

MERTIN, V. (2015). Slovo úvodem. Školní poradenství v praxi, 2(3).

MERTIN, V. a kol. (2013). Problémy s chováním ve škole – jak na ně. Praha: Wolters Kluwer.

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) (2016). [online]. Dostupné z www.nuv.cz/

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci (2013). Analýza pedagogicko-psychologické podpory vzdělávání nadaných a poradenské péče o nadané ve školách a školských poradenských zařízeních. [online]. Dostupné z www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/studie

Pražské centrum primární prevence (2012). Rizikové chování a jeho prevenci na pražských školách. [online]. Dostupné z www.prevence-praha.cz/index.php/vyzkumy

PROCHÁZKA, M. (2012). Škola a její autorita v oblasti primární prevence. In A. VALIŠOVÁ, Autorita v edukační a sociální práci (180â186). Univerzita Pardubice.

RAMPS-VIP III (2016). [online]. Dostupné z www.nuv.cz/ramps

SLAVÍKOVÁ, I. (2009). Analýza poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních a školách. Nepublikovaný materiál.

ŠMEJKALOVÁ, H. (2010). Analýza poradenských služeb a vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra. [online]. Dostupné z www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/studie

UNESCO (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Salamanca. Dostupné z www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ZAPLETALOVÁ, J. (2003). Mapování práce výchovných poradců na školách. Nepublikovaný materiál.

ZAPLETALOVÁ, J. (2011). Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II).

ZAPLETALOVÁ, J. a kol. (2014). Inovace koncepčních dokumentů. Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR. Praha: NÚV.

Stahování

Publikováno

2017-01-13

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná