Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy

Autoři

  • Zora Syslová syslova@ped.muni.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.319

Abstrakt

Abstrakt: Předložená studie přináší do odborného diskurzu pohled na rozvoj profesního vidění jako jedné z důležitých dimenzí profesionality učitelů mateřských škol. Jejím cílem je popsat povahu profesního vidění studentů učitelství pro mateřské školy a změn, které nastaly po systematické reflexi videonahrávek reálného vzdělávání v mateřské škole. Respondenty výzkumu se stalo 18 studentek oboru Učitelství mateřské školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Data byla sbírána na začátku semestru, ve kterém probíhala intenzivní práce s videonahrávkami a v následujícím semestru. Písemné komentáře studentek byly analyzovány pomocí dvou kategoriálních systémů. Jeden zachytil zaměření jejich pozornosti a druhý, jak o viděném uvažují. Rozdílnosti v zaměření pozornosti a zastoupení myšlenkových operací mezi dvěma měřeními byla ověřena chí-kvadrát testem nezávislosti.

Výsledky naznačují, že pozornost studentů je zaměřena především na učitele a v jejich komentářích převažuje popis. Po systematické práci s analýzami videonahrávek došlo ke kvalitativním i kvantitativním změnám, což naznačuje posun v jejich profesním vidění a způsobu přemýšlení o vzdělávací realitě.

 

Klíčová slova: pregraduální vzdělávání, profesní vidění, předškolní vzdělávání, student, videonahrávky, zaměření pozornosti.

Reference

Budíková, M., Králová, M., & Maroš, B. (2010). Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada.

Brock, A. (2012). Building a model of early years professionalism from practitioners' perspectives. Journal of Early Childhood Research, 11(1) 27–44.

http://dx.doi.org/10.1177/1476718X12456003

ČŠI (2015). Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/html/VZ2014-15v2/flipviewerxpress.html

Friedman, R. (2007). Listening to children in the early years. In M. Wild & H. Mitchell (Eds.), Early childhood studies: Reflective reader (s. 81–94). Exeter: Learning Matters.

Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606–633.

http://dx.doi.org/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

Hsueh, Y., & Tobin, J. (2003). Chinese early childhood educators' perspectives on dealing with a crying child. Journal Early Childhood rearerch, 1(1), 73–94.

http://dx.doi.org/10.1177/1476718X030011004

http://dx.doi.org/10.1177/1476718X03001001005

Chaloupková, L., & Syslová, Z. (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/551

Janík, T., et al. (2014). Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika, 64(2), 151–176.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., & Minaříková, E., et al. (2011). Video v učitelském vzdělávání. Teoretická východiska – aplikace – výzkum. Brno: Paido.

Korthagen, F., et al. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Krejčová, V., Kargerová, J., & Syslová, Z. (2015). Individualizace předškolního vzdělávání. Praha: Portál.

Minaříková, E. (2012). Povaha profesního vidění u studentů učitelství anglického jazyka – teoretická východiska a metodologie. In T. Janík & K. Pešková et al., Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 131–147). Brno: Masarykova univerzita.

Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753–777.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M. J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farminghton Hills: Barbara Budrich.

Pihlaja, M. P., & Holst, T. K. (2013). How reflective are teachers? A study of kindergarten teachers' and special teachers' levels of reflection in day care. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(2), 182–198.

http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2011.628691

Píšová, M. (2005). Klinický rok: Procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Santagata, R. (2011). From teacher noticing to a framework for analyzing and improving classroom lessons. In M. S. Sherin, V. R. Jacobs & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics Teacher Noticing (s. 152–168). New York: Routledge.

Saracho, O., & Spodek, B. (2003). Studying teachers in early childhood settings. Charlotte, VA: Information Age Publishing.

Sherin, M. G. (2001). Developing a professional vision of classroom events. In T. Wood, B. S. Nelson & J. Warfeld (Eds.), Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school mathematics (s. 75–93). Hillsdale: Erlbaum.

Sherin, M. G. (2007). The development of teachers' professional vision in video clubs. In R. Goldman, R. Pea, B. Barron & S. J. Derry (Eds.), Video research in the learning sciences (s. 383–395). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Sherin, M. G., & van Es, E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers' professional vision. Journal of Teacher Education, 60(1), 20–37.

http://dx.doi.org/10.1177/0022487108328155

Sonmez, D., & Hakverdi-Can, M. (2012). Videos as an instructional tool in pre-service science teacher education. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, 12(46), 141–158.

Spilková, V., et al. (2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retiga.

Stehlíková, N. (2010). Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky. Pedagogika, 60(3–4), 303–313.

Syslová, Z. (2015). Jak učitelé mateřských škol vnímají edukační realitu. In A. Wiegerová et al. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula (s. 37–48). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Syslová, Z., et al. (2016). Proměna mateřské školy v učící se organizaci. Praha: Wolters Kluwer.

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wolters Kluwer.

Syslová, Z., Horká, H., & Lazarová, B. (2014a). Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. Brno: Masarykova univerzita.

Syslová, Z., & Hornáčková, V. (2014). Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535–561.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-4-535

Švec, V. (2012). Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od teorie k praxi a zpět. In J. Kohnová et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 99–110). Praha: Univerzita Karlova.

Tsamir, P., et al. (2014). Task design and implementation as a two-way activity: The case of preschool teachers. Scientia in Educatione, 5(2), 30–39.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571–596.

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2010). The influence of video clubs on teachers´ thinking and practice. Journal of Mathematics Teacher Education, 113(2), 55–176.

http://dx.doi.org/10.1007/s10857-009-9130-3

Vašutová, J. (2002). Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova. Vondrová, N., & Žalská, J. (2012). Do student teachers attend to mathematics specific phenomena when observing mathematics teaching on video? Orbis scholae, 6(2), 85–101.

Vondrová, N., & Žalská, J. (2015). Ability to notice mathematics specific phenomena: What exactly do student teachers attend to? Orbis Scholae, 9(2), 77â101.

Wiegerová, A., et al. (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše bati ve Zlíně.

Stahování

Publikováno

2016-10-20