Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2020 na téma Neformální vzdělávání

2019-07-26

Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2020: Neformální vzdělávání

V posledních letech stále větší roli v životě dětí a mládeže hraje neformální vzdělávání. Avšak jeho možnosti, zásady a šíře nejsou dosud zcela uspokojivě zmapovány. Záměrem monotematického čísla Pedagogiky je ukázat na rozmanité možnosti současného neformálního vzdělávání i jeho podoby a napomoci popsání jeho nejrůznějších forem.

Monotematické číslo nabízí prostor pro prezentaci nejrůznějších podob neformálního vzdělávání v českém prostředí z různých úhlů pohledu. Neformální vzdělávání přitom rámcově chápeme ve smyslu definice neformálního učení uvedené v úředním věstníku Evropské unie v rámci Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení [1]. Naopak do neformálního vzdělávání pro účely tohoto čísla nezahrnujeme tzv. stínové vzdělávání, jemuž je v současné době věnována patřičná pozornost v českých pedagogických časopisech (např. Orbis Scholae). Případná témata studií vhodných pro toto monotematické číslo mohou zahrnovat například:

 • strukturované elektronické učení;
 • přínos science center, muzeí apod. ke vzdělávání a možnosti jejich spolupráce s institucemi formálního vzdělávání (příklady dobré praxe);
 • profesní kvalifikace v oblasti neformálního vzdělávání a problematika uznávání neformálního vzdělávání;
 • zájmové vzdělávání, jeho legislativní ukotvení a možnosti rozvoje;
 • neformální (resp. zájmové) vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • otevřené vzdělávací zdroje v neformálním vzdělávání;
 • přínos neformálního vzdělávání v oblastech didaktické transformace učiva a tzv. dynamických míst kurikula;
 • neformální vzdělávání dospělých a podnikové vzdělávání;
 • role nevládních neziskových organizací v neformálním vzdělávání.

Připravované číslo by mělo pomoci zodpovědět, jaká jsou specifika neformálního vzdělávání (jeho výhody a nevýhody), jakých forem současné neformální vzdělávání nabývá, jaké cíle plní a co vše je jeho obsahem. Snahou je také přispět k možné klasifikaci forem neformálního vzdělávání a k jeho přesnějšímu vymezení. Pozornost by měla být věnována rovněž vzájemnému vztahu formálního a neformálního vzdělávání a roli neformálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů.

Očekáváme studie teoretické, přehledové, empirické, analytické, ale i metodologické, z nejrůznějších oblastí tohoto typu vzdělávání. Mohou se týkat neformálního vzdělávání dětí a mládeže i dospělých. Příspěvky týkající se výzkumu v této oblasti jsou vítány.

Garanty monotematického čísla jsou Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ph.D., a Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

Časový plán přípravy monotematického čísla:

 • Do 31. 1. 2020 zasílejte abstrakty v rozsahu max. 2 stran (3600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo“. V abstraktu, prosím, uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická, přehledová, metodologická, výzkumná studie), předpokládaný rozsah, cíl a obsah příspěvku.
 • Do 28. 2. 2020 budou abstrakty posouzeny a autoři obdrží vyrozumění o dalším postupu.
 • Do 30. 4. 2020 budou odevzdány studie vycházející z akceptovaných abstraktů. Následně studie projdou standardním recenzním řízením a autoři budou požádáni o případné úpravy textů do 30. 6. 2020.

Monotematické číslo vyjde na podzim 2020. 

[1] Dostupné na https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:CS:PDF.