Časopis Pedagogika zve autory k publikování v monotematickém čísle pro rok 2022: Výzvy pro „inovace“ ve vzdělávání – sociologické, psychologické a historické aspekty současných vzdělávacích změn

2021-04-29

Časopis Pedagogika zve autory k publikování v monotematickém čísle pro rok 2021: Výzvy pro „inovace“ ve vzdělávání – sociologické, psychologické a historické aspekty současných vzdělávacích změn

Z mnoha oblastí pedagogického, pedagogicko-psychologického a sociologického výzkumu zaznívají hlasy o „bezprecedentní“ situaci, před níž stojí české školství. Jak „doba covidu“, tak i (opakovaně vznášené) požadavky na změny a inovace ve vzdělávání v době globalizace představují důležité výzvy.

Monotematické číslo časopisu Pedagogika si klade v roce 2022 za úkol mapovat a reflektovat změny a dlouhodobější inovace v současném vzdělávání, které jsou projevem jak aktuální „pandemické krize“, tak i hlubších změn v českém školství a šířeji ve společnosti. Je zřejmé, že variabilita a konsekvence dopadů těchto proměn se dotýká žáků v různé míře, právě tak jak různé jsou jejich individuální potřeby a jejich sociální a kulturní zkušenosti, ale i „kultura školy“, kterou navštěvují (pokud není prezenční vzdělávání přerušeno). Ptáme se také, jak na tyto aktuální změny žáci, rodiče a učitelé reagují a zda je případně možné těmto změnám „čelit“. Rovněž se ptáme, jaké inovace mění tvář českého školství, způsoby výuky i každodenního školního života. V monotematickém čísle nás v tomto ohledu zajímá, jak se projevují dopady aktuálních i dlouhodobých společenských změn a proměn:

  • v otázce proměny sociálních a jiných typů nerovností ve vzdělávání, včetně problematiky inkluze;
  • v pojetí a utváření kurikula, v didaktické proměně pojetí obsahu i procesů výuky a výukových strategií, ve vztahu mezi distanční a online výukou, v zapojení rodičů a dalších aktérů do vzdělávání;
  • ve zvětšující se potřebě psychosociální opory žáků ve škole, podpory emocionální stability žáků a pomoci při zvládání stresu a při projevech narůstající psychosociální rozkolísanosti v procesech učení i průběhu výuky;
  • v náročnosti učitelství, v profesní identitě vyučujících a jejich subjektivních učitelských teoriích, v míře profesní spokojenosti a zvládání pracovního stresu, v míře učitelské rezistence či otevřenosti vůči změnám;
  • jaké inovativně pedagogické koncepce a přístupy mění tvář českého školství a každodenního života škol (jak jsou inspirovány zahraničními modely);
  • jakou roli hrají v probíhajících a realizovaných změnách ve školství instituce řídící, podporující a kontrolující jeho chod (zřizovatelé škol, MŠMT, ČŠI) a jak jsou školami, ředitelkami a řediteli, učitelkami a učiteli škol i rodiči vnímány, respektive jakou změnu tyto instituce samy představují;
  • jaké příklady inspirativní pedagogické praxe mohou pomoci při hledání možných cest a „východisek“ v rámci vzdělávacích změn.

Vítány jsou jak časopisecké statě, tak i reflektující zprávy či analytické příspěvky do rubriky diskuse.

Garanty monotematického čísla jsou prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., a doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Časový plán přípravy monotematického čísla:

  • Do 15. 6. 2021 zasílejte abstrakty v rozsahu max. 2 stran (3 600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo 2022“. V abstraktu, prosím, uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická, přehledová, metodologická, výzkumná studie), předpokládaný rozsah, cíl a obsah příspěvku.
  • Do 15. 7. 2021 budou abstrakty posouzeny a autoři obdrží vyrozumění o dalším postupu.
  • Do 31. 10. 2021 budou odevzdány studie vycházející z akceptovaných abstraktů. Následně studie projdou standardním recenzním řízením a do 31. 1. 2022 budou autoři požádáni o případné úpravy textů.

Monotematické číslo vyjde v polovině roku 2022.